Läroämnen

Tehostekuva


Medicinsk rätt och biorätt är ett tvärvetenskapligt ämne som sträcker sig över flera rättsområden. Det är ett jämförelsevis nytt ämne bland fakultetens valfria ämnen som det har funnits undervisning i sedan 1997. Till medicinsk rätt räknas juridiska frågor som gäller hälsovårdspersonal, medicin och hälsovård. Fokus ligger särskilt på vårdförhållandet mellan patient och läkare (patienträtt) och försökspersoners rättsliga ställning vid medicinsk forskning, men också juridiska frågor som gäller det hälso- och sjukvårdssystem som är kännetecknande för en välfärdsstat (hälsorätt) har nära samband med ämnet. Medicinsk rätt har med andra ord nära anknytning till såväl personrätt (privaträtt) som socialrätt (offentlig rätt).

Biorätt kan definieras som ett rättsområde som behandlar regleringen av användningen av bioteknologi. Enligt definitionen omfattar ämnet juridiska frågor som gäller såväl användningen av djur, växter och genetiskt modifierade organismer som användningen av mänskliga vävnader, celler och genetiskt material samt mänskliga embryon. Biorätt har således beröringspunkter framför allt med miljörätt och medicinsk rätt. Tyngdpunkten i undervisningen i ämnet ligger på det sistnämnda delområdet, särskilt på rättsfrågor som gäller biotekniska tillämpningar som tjänar läkarvetenskapen (genteknik och reproduktionsmedicin).

De rättsregler och rättsprinciper som tillämpas inom medicinsk rätt och biorätt har ett nära samband med motsvarande yrkesetiska regelverk och andra normer inom soft law. De europeiska och internationella normerna är viktiga rättskällor. Av särskilt stor betydelse är konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin. Konventionen, som undertecknades i Oviedo 1997, kompletterar Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och trädde i kraft internationellt 1999 och i Finland den 1 mars 2010.