Arbetsrätt

Tehostekuva


Arbetsrätten och sociallagstiftningen som ansluter till den omfattar ungefär en sjättedel av finsk lagstiftning. Utöver lagstiftningen utgörs den normativa grunden för arbetsrätten av arbets- och tjänstekollektivavtal och avtal som gäller det individuella anställningsförhållandet. Grunderna för arbets- och tjänstekollektivavtal bestäms i allmänhet i inkomstpolitiska avtal på trepartsbasis där man ofta samtidigt kommer överens om hur grundtryggheten och samhällstjänsterna ska utvecklas. Till arbetsrätten hör också lagstiftningen om jämställdhet mellan könen och allmänna förbud mot diskriminering. Arbetsrättens samhälleliga betydelse och rättsliga räckvidd har ökat i jämn takt sedan andra världskriget. De arbets- och socialrättsliga frågorna sysselsätter ett stort antal arbetsmarknadsjurister, advokater, tjänstemän inom förvaltningen och andra experter.

Undervisningen och forskningen vid Helsingfors universitetets juridiska fakultet täcker såväl individuell och kollektiv arbetsrätt som frågor som anknyter till sysselsättning, arbetsmiljö, jämlikhet och arbetstagarnas sociala trygghet. Av professorerna är den ena mer inriktad på arbetsrättens kärnområde, medan den andra koncentrerar sig på frågor som gäller sysselsättning och social trygghet. Detta ger de studerande möjlighet att redan under ämnesstudierna sätta sig in i aktuella frågor inom arbetsrättens olika delområden och att specialisera sig på området genom kompletterande och fördjupande studier.