Förvaltning Beslutsrådet Service Kontaktuppgifter

Juridiska fakulteten
PB 4
00014 Helsingfors universitet

Besöksadress:
Universitetsgatan 3

Tfn +358 (0) 2941 911 (växel)

E-post:
oik-tiedekunta[at]helsinki.fi


Fakultetens kommittéer 2010-2013

Kuva


Arbetsutskottet

Fakultetens arbetsutskott förbereder ärenden som skall beslutas inom fakultetsrådet. Dessa ärenden berör fakultetens strategi, målsättningsprogram, personalplan, budget, organisation och övriga vittgående eller principiella frågor. Arbetsutskottet behandlar även ärenden som förberetts inom olika kommittéer, såvida ärendet som skall förberedas berör fakultetens personalpolitik, ekonomi, organisation eller någon annan sakhelhet som faller inom arbetsutskottets behörighet.

Kommittén för forskning och forskarutbildning

Kommitténs uppgift är att fungera som förberedare av fakultetens vetenskaps- och forskningspolitik samt ärenden som har att göra med forskarutbildningen. Dess uppgift är att utveckla och stödja fakultetens forskningsverksamhet, utveckla fakultetens egna forskarutbildning, fungera i samarbete med de riksomfattande forskarskolorna samt att sörja för det internationella forskarutbildningssamarbetet.

Kommittén utvecklar innehållet i fortsättningsexamina, svarar för uppdateringen av de stående bestämmelserna ifråga om avläggandet av fortsättningsexamina, sköter om förberedningen och koordineringen av de examenskrav som hör till fortsättningsexamina samt sörjer för funktionsdugligheten av den arbetshandledning som hör till fortsättningsexamina.

Kommittén behandlar ansökningar angående rätten att avlägga fortsättningsexamen (doktorsexamen och yrkesinriktad licentiatexamen).

Kommittén för studieärenden

Till kommitténs uppgift hör enligt instruktionen att förbereda fakultetens studieärenden (I 14 §).

Kommittén för studieärenden svarar för koordineringen, planeringen och utvecklingen av studierna som ingår i RN- och JM-examen.

Kommittén förbereder i samarbete med läroämnena strategier angående utvecklingen av examina och undervisningen, åtgärdsprogram samt stående bestämmelser.

Kommittén koordinerar verkställandet av beslut fattade av fakultetsrådet och dekanus angående utvecklingen av undervisningen. Den behandlar årligen läroämnenas förslag till undervisningsprogram och examenskrav och uppgör ett framförande om fastställandet av dessa åt fakultetsrådet.

Kommittén för studieärenden delger dekanus utlåtanden i ansökningsärenden angående studier och studenter. Den gör beslut om tillgodoräknande av studier, i den mån detta inte hör till läroämnena. Ytterligare behandlar och avgör kommittén övriga ansökningar ifråga om enskilda studier i enlighet med vad som skilt bestäms.

Kommittén för studieärenden förbereder vid behov mera vittgående utlåtanden ifråga om studieärenden och utför andra uppgifter ifråga om undervisning och studier som fakulteten ålagt den.

SVV-kommittén

Kommitténs uppgift är att svara för utvecklingen och koordineringen av olika delområden av fakultetens samhälleliga växelverkan, såsom alumnverksamhet, medelinförskaffning, fortbildning samt närmast extern information.

Kommittén svarar för planeringen och arrangemanget av evenemang i anslutning till fakultetens egen alumnverksamhet samt fungerar i samarbete med universitetets alumnförening.

Till SVV-kommitténs uppgift hör att ta hand om utvecklingen av fakultetens egen publikationsverksamhet samt ansvara för verksamheten av fakultetens Forum Iuris-publikationsserie.

SVV-kommittén utarbetar senast inom slutet av år 2010 verksamhets- och utvecklingsplaner för sina olika verksamhetsområden. Vid uppgörandet av dessa skall fakultetens utvecklingsplan för medelinförskaffning och alumnverksamhet som under den tidigare administrationsperioden godkänts av fakultetsrådet, Forum Iuris-publikationsseriens verksamhetsprinciper samt de linjeringar ifråga om riksomfattande fortbildningssamarbete som fakulteten tidigare tillägnat sig tas i beaktande.

Kommittén för internationella ärenden

Kommittén svarar för utvecklingen och planeringen av fakultetens engelskspråkiga undervisning. Vid planeringen av den engelskspråkiga undervisningen skall fakultetens finsk- och svenskspråkiga undervisning beaktas så, att studeranden som avlägger RN- eller JM-examina på finska eller svenska enligt möjlighet kan inkludera den engelskspråkiga undervisning som ges vid fakulteten i sina studier (heminternationalisering). Kommittén svarar för utvecklingen och planeringen av student- och lärarutbyte.

Kommittén har även som uppgift att för egen del utveckla och koordinera fakultetens internationella verksamhet i samarbete med läroämnena och forskarenheterna. Kommittén uppgör förslag till strategiska linjeringar för fakultetens internationalisering samt deltar för egen del i uppgörandet av fakultetens målsättningsprogram.

Undervisningsskicklighetskommittén

Enligt Instruktionens 14 § främjar kommittén utvecklingen av kvalitativt högklassig och mångsidig undervisningsskicklighet hos fakultetens undervisnings- och forskningspersonal. Undervisningsskicklighetskommittén ger vid behov utlåtanden om sökandenas undervisningsskicklighet vid besättande av professurer eller andra undervisnings- eller forskaranställningar och vid undersökandet av förutsättningarna för beviljandet av docentgrad. Ytterligare ansvarar kommittén för planeringen och koordineringen av undervisningspersonalens pedagogiska utbildning.

Bibliotekskommittén

Bibliotekskommittén har som uppgift att fungera som ett samarbetsorgan mellan juridiska fakulteten och centrumcampusbiblioteket (juridiska biblioteket och studentbiblioteket) vid Helsingfors universitets bibliotek i samlings- och anskaffningsärenden samt att i samarbete med centrumcampus bibliotek utveckla informationssökningen angående juridisk forskning. Vid behov fungerar bibliotekskommittén som kontaktorgan även vid behandlingen av ärenden i anslutning till EU-datacentret (European Documentation Centre) vid centrumcampus bibliotek som står för betjäningen av personer i behov av EU-information.

Bibliotekskommittén har därutöver som uppgift att uppgöra en plan för anskaffningsprinciper för litteratur och tidsskrifter som bekostas med grundfinansiering med beaktande av olika läroämnens specialbehov och att koordinera litteraturanskaffningar som görs vid fakulteten. Om litteraturanskaffning som görs med fakultetens grundfinansiering besluts utgående från anvisningar som skilt givits av dekanus.

Bibliotekskommittén har som uppgift att sörja för att litteraturanskaffningar som görs vid fakulteten katalogiseras ändamålsenligt. Bibliotekskommittén fungerar i detta ärende i samarbete med fakultetens forskningsenheter och projektledare, så att man vid registreringen av litteraturanskaffningar uppnår en ändamålsenlig och enhetlig praxis oberoende av hur instansen som är innehavare av litteraturen anskaffat den, dvs. med vilken finansiering litteraturen har anskaffats till fakulteten.

Bibliotekskommittén koordinerar och fungerar vid behov i samarbete med juridiska biblioteket vid centrumcampus bibliotek vid registreringen av litteratur publicerad av fakultetens personal i universitetens datareserv (TUHAT).

Bibliotekskommittén fungerar inom fakulteten i samarbete med kommittén för studieärenden (även ärenden gällande studentbiblioteket), kommittén för forskning och forskarutbildning samt fakultetens ämnesansvariga och forskningsenheterna.

Stipendiekommittén

Stipendiekommittén har som uppgift att utarbeta förslag och ge utlåtanden angående stipendier och understöd, närmast ämnade för grundexamensstudenter, som fakulteten beslutar om.

 

Strategier