Enskilda enheter Spetsenheterna Kontaktuppgifter

Juridiska fakulteten
PB 4
00014 Helsingfors universitet

Besöksadress:
Universitetsgatan 3

Tfn +358 (0) 2941 911 (växel)

E-post:
oik-tiedekunta[at]helsinki.fi


Enskilda enheter

Tehostekuva


Helsingfors universitets juridiska fakultet fungerar från och med början av år 2010 som en enda ekonomiskt ansvarig enhet, som är uppdelad i läroämnen.

Till fakulteten hör även utbildningen Juridisk utbildning (Vasaenheten) som ges i Vasa, där man kan avlägga rättsnotarieexamen och från och med hösten 2010 kan man i Vasa på försöksbasis även avlägga studierna som hör till juris magisterexamen. Utbildningen arrangeras i samarbete med Vasa universitet och Svenska handelshögskolan. Undervisningen som ges i Vasa är tvåspråkig på så vis, att studenterna följer med undervisningen på bägge inhemska språken.

Två forskningsinstitut fungerar i samband med juridiska fakulteten, Institutet för internationell ekonomisk rätt (KATTI) och Erik Castrén-institutet (ECI). Vid Erik Castrén-institutet (Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights) fokuserar den juridiska forskningen på frågor angående internationell rätt. KATTI:s forskningsverksamhet är det officiella namnet till trots branschövergripande.

Vid fakulteten finns en forskningsgrupp med namnet COMI-institutet som är fokuserad på konfliktlösning och fungerar på privaträttens område. Ytterligare fungerar i samband med fakulteten den för fem universitet gemensamma institutionen IPR University Center, som är specialiserad på immaterialrätt.

Vid fakulteten fungerar för tillfället två spetsenheter finansierade av Finlands Akademi och en akademiprofessur. Fakulteten koordinerar den riksomfattande av UKM finansierade juridiska branschens forskningsskola Oikeus muuttuvassa maailmassa (OMM).

Biblioteksservice anordnas för juridiska fakultetens studerande, personal samt andra personer i behov av juridisk kunskap vid Helsingsfors universitets biblioteks centrumcampus bibliotek. Juridiska biblioteket införskaffar och ställer juridiskt material till förfogande. Biblioteket erbjuder informationsservice och skolning i informationssökning samt fungerar i samarbete med olika instanser och strävar efter att främja fakultetens undervisnings- och forskningsarbete. Vid biblioteket fungerar även EU-datacentret European Documentation Centre, som betjänar särskilt de som är i behov av EU-information. I studentbiblioteket finner grundexamensstudenterna vid centrumcampus och studenterna vid öppna universitetet den kurslitteratur de behöver och annat stödmaterial för studierna.

Strategier