Grundexamina Postgraduala examina
Annan utbildning
Kontaktuppgifter

Juridiska fakulteten
PB 4
00014 Helsingfors universitet

Besöksadress:
Universitetsgatan 3

Tfn +358 (0) 2941 911 (växel)

E-post:
oik-tiedekunta[at]helsinki.fi


Alma-intranet

Dekanus hälsning

Kuva


Utbildningen i juridik har bevarat sin popularitet genom årtiondena. Studierna i juridik öppnar möjligheter inom de mest olika yrkesområden. Jurister skriver avtal, löser tvister, tillämpar rättsreglerna i domstolarna och arbetar inom förvaltning och lagstiftning. Jurister behövs i olika uppgifter både inom staten och kommunerna och i den privata sektorn i advokatyrket, i näringslivet och i organisationer. Allt fler jurister arbetar också på ett eller annat sätt med internationella uppdrag. Juristutbildningen leder ibland också till en karriär utanför det egna området. På många positioner i arbetslivet krävs det både förmåga att uttrycka sig exakt och förmåga att samarbeta, och inte minst praktiska språkkunskaper.

Juristerna har stort inflytande, till och med för stort tycker många. Men det finns inte makt utan ansvar. Juristernas yrkeskicklighet och yrkesetik måste hålla hög nivå. Juristen måste förstå rättsfrågorna i ett större sammanhang och får inte isolera sig från det omgivande samhället. Juristerna tjänar rättvisan, vilket inte är en obetydlig uppgift.

Juridiska fakulteten vill utbilda ansvarskännande och kunniga experter för krävande uppgifter både i Finland och internationellt. Juristerna i Finland måste också behärska svenska, vilket beaktas i undervisningen vid Juridiska fakulteten. Vid vår enhet i Vasa finns också en tvåspråkig utbildning.

Hösten 2013 inleds den nya utbildningen på allvar efter reformen av juristexamen. Förväntningarna är höga. Vi har förberett oss omsorgsfullt och alla tillsammans. Studenterna har varit med från första början. Avsikten är att ännu bättre än tidigare samordna och varva studierna i olika ämnen inom juridiken så att de bildar helheter. Det garanterar att alla tillägnar sig de viktigaste färdigheterna under studiernas gång. Våra forskares och lärares uppgift att utveckla nya studiehelheter som överskrider ämnesgränserna är en utmaning. Det är också en uppgift som kräver att alla samarbetar.

Det är inte meningen att det ska var dystert vid universitetet. Universitetet består av människor. Studenterna utgör en viktig del av kollektivet som bildar universitetet. För många av oss anställda har det varit en dröm att få arbeta vid universitetet. Vi förenas av vårt intresse för kunskap och lärande. Samtidigt som universitetet hela tiden förnyar sig förblir det också samma gamla universitet. Låt oss hålla fast vid det.

Kimmo Nuotio
professor i straffrätt
dekanus

 

Helsingfors universitets sidor för sökande