Grundexamina Postgraduala examina
Annan utbildning
Kontaktuppgifter

Juridiska fakulteten
PB 4
00014 Helsingfors universitet

Besöksadress:
Universitetsgatan 3

Tfn +358 (0) 2941 911 (växel)

E-post:
oik-tiedekunta[at]helsinki.fi


Alma-intranet
Kuva

ANTAGNINGEN AV NYA STUDERANDE TILL JURIDISKA FAKULTETEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET LÄSÅRET 2014-2015 PÅ GRUNDVAL AV STUDIER VID ÖPPNA UNIVERSITETET (DIREKT ANTAGNING)

Villkor för antagning av nya studerande till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet läsåret 2014-2015 på grundval av juridikstudier vid öppna universitetet

Till rättsnotarieutbildningen och juris magisterutbildningen vid Helsingfors universitets juridiska fakultet antas läsåret 2014-2015 högst 5 nya studerande på basis av studieframgång i juridikstudier vid öppna universitetet som genomförts enligt de fordringar som tillämpas vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

De sökande antas i ordningsföljd enligt studieframgången i studier i juridiska ämnen vid öppna universitetet som genomförts enligt fordringarna vid Helsingfors universitets juridiska fakultet enligt följande:

Vid antagningen beaktas sådana studier i juridiska ämnen enligt examensfordringarna vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet som har godkänts av fakulteten och som antingen genomförts
-vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet
-som öppna universitetsstudier vid läroanstalter som samarbetar med Öppna universitetet vid Helsingfors universitet
-eller som biämnesstudier eller fristående studier vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Endast dessa förutnämnda studier beaktas i antagningen. Till den del som studierna fullgjorts som biämnesstudier eller fristående studier vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet förutsätts att fakulteten beviljat tillstånd till sökanden för att genomföra de ifrågavarande studierna. Vid behov ska sökanden kunna visa att tillstånd beviljats.

De sökande ska innan ansökningstiden går ut ha genomfört minst 60 studiepoäng i ovan nämnda juridiska studier. Studierna måste vara hela studieavsnitt, enstaka delprestationer som ingår i studieavsnitten räknas inte med i det antal studiepoäng som krävs. Sökandens vitsord omvandlas om det behövs så att de motsvarar skalan 1-5 som numera tillämpas vid Helsingfors universitet. Omvandlingen sker enligt den tabell för omvandling av vitsord som ingår i rektors beslut 94/2005. Antagningen sker i ordningsföljd enligt de sökandes vägda medeltal för vitsorden för de nämnda studieprestationerna. Medeltalet vägs i förhållande till omfattningen av studieprestationerna i studiepoäng. I fråga om studier utöver de 60 studiepoäng som krävs kan sökanden välja vilka studier han eller hon vill hänvisa till i sin ansökan. I antagningen beaktas högst 70 studiepoäng oavsett det totala antalet studier som sökanden genomfört. Medeltalet som är viktat enligt omfattningen av studieprestationerna ska dock alltid vara minst 3,75.

Enligt de allmänna antagningsgrunder som Helsingfors universitets rektor har fastställt för läsåret 2014-2015 får de som söker i direkt antagning på grundval av studier vid öppna universitetet inte ha en gällande rätt att avlägga en högskoleexamen.

De sökande måste kunna visa att de har genomfört minst gymnasiets lärokurs eller motsvarande studier i det andra inhemska språket och i ett främmande språk. Sökande antas enligt sin anmälan antingen som studerande som behärskar finska eller studerande som behärskar svenska.
Sökande som behärskar finska är sökande som kan visa sina kunskaper i finska på något av de sätt som fastställts i rektors beslut 17/2013 (preciserat genom rektors beslut 146/2013). Läs mera »

Sökande som behärskar i svenska är sökande som kan visa sina kunskaper i svenska på något av de sätt som fastställts i rektors beslut 17/2013 (preciserat genom rektors beslut 146/2013). Läs mera »

I detta antagningsförfarande beviljas de som antas som studerande rätt att avlägga både rättsnotarie och juris magisterexamen. Sökande antas enligt sin anmälan antingen till den utbildning som där rättsnotarieexamen avläggs i Helsingfors eller till den utbildning där rättsnotarieexamen avläggs i Vasa. Den som erhållit studieplats kan själv senare besluta om att avlägga juris magisterexamen i Helsingfors eller i Vasa.

I detta antagningsförfarande tillämpas inte kvoter för studiespråk eller studieort, utan de som ansöker sätts i rangordning enligt sin studieframgång, och studiespråk och studieort bestäms enligt det alternativ som den ansökande anmält i sin ansökning.

Ansökan förkastas om den sökande uppger felaktiga uppgifter i antagningen.

Antagningsförfarande

Ansökningstiden börjar 3.3.2014 och går ut 5.5.2014, då ansökan om rätt att avlägga juris magisterexamen ska ha anlänt till fakulteten.

Den sökande ska lämna in en ansökan och följande handlingar:

  • om han eller hon ansöker i kategorin sökande som behärskar finska eller sökande som behärskar svenska.
  • ett intyg som visar kunskaper i finska eller kunskaper i svenska (om olika möjligheter att visa språkkunskaper se rektors beslut 17/2013 om olika sätt att visa språkkunskaper)
  • ett eller flera studieutdrag över de studier som ansökan om studierätt grundar sig på och som genomförts vid öppna universitetet, en läroanstalt som samarbetar med öppna universitetet, sommaruniversitetet eller Helsingfors universitets juridiska fakultet. Ifall studierna sammanlagt överstiger 60 studiepoäng, ska den sökande tydligt med ett kryss (X) märka ut de studieavsnitt som han eller hon vill att ska beaktas vid antagningen. För att den sökande ska vara behörig att söka krävs minst 60 sp och högst 70 sp ) beaktas.
  • ett intyg över att den sökande har genomfört minst gymnasiets lärokurs eller motsvarande studier i det andra inhemska språket och i ett främmande språk
  • i sin ansökan ska den sökande ange om han eller hon söker till den utbildning som där rättsnotarieexamen avläggs i Helsingfors eller till den utbildning där rättsnotarieexamen avläggs i Vasa och

Den sökandes val beträffande studieort för rättsnotarieexamen och språkkunskaper är bindande.

Bilagorna kan vara antingen original eller bestyrkta officielt kopior. Ansökningen skickas in per post eller lämnas in personligen. Då ansökningen skickas per post är det tillrådligt att rekommendera sändelsen. Postadressen är Juridiska fakulteten, Kansliet, PB 4, 00014 Helsingfors universitet. Besöksadressen är Juridiska fakulteten, kansliet, Universitetsgatan 3, 3. våning, rum 357. Kansliet är öppet måndag–fredag 9–12.

Juridiska fakultetens antagningsnämnd behandlar ansökningarna och beslutar om antagningen. Ifall det uppstår oklara situationer när antagningsprinciperna tillämpas, avgör antagningsnämnden vid behov hur antagningsprinciperna ska tillämpas. Resultaten av antagningen meddelas senast 23.5.2014. Alla sökande informeras om urvalsresultatet per brev. I detta antagningsförfarande tillämpas i tillämpliga delar de bestämmelser om rättelseförfarande, mottagande av studieplats och inledande av studierna som gäller huvudantagningen.

Information om studier som leder direkt till juris magisterexamen: oik-valintainfo(at)helsinki.fi, tfn 02941 23138 (mån-fre 9–12).

 

 

 

Helsingfors universitets sidor för sökande