Antagningen av nya studerande till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet läsåret 2016-2017 på grundval av studier vid Öppna universitetet (direkt antagning)

Villkor för antagning av nya studerande till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet läsåret 2016-2017 på grundval av juridikstudier vid öppna universitetet.

Till rättsnotarieutbildningen och juris magisterutbildningen vid Helsingfors universitets juridiska fakultet antas läsåret 2016-2017 högst 5 nya studerande på basis av studieframgång i juridikstudier vid öppna universitetet som genomförts enligt de fordringar som tillämpas vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

De sökande antas i ordningsföljd enligt studieframgången i studier i juridiska ämnen vid öppna universitetet som genomförts enligt fordringarna vid Helsingfors universitets juridiska fakultet enligt följande:

Vid antagningen beaktas sådana studier i juridiska ämnen enligt examensfordringarna vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet som har godkänts av fakulteten och som antingen genomförts

-vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet
-som öppna universitetsstudier vid läroanstalter som samarbetar med Öppna universitetet vid Helsingfors universitet
-eller som biämnesstudier eller fristående studier vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Endast ovan nämnda studier beaktas i antagningen. T.ex. kursen Johdatus oikeustieteeseen som ordnas vid Öppna universitetet är inte ett studieavsnitt som ingår i fakultetens examensfordringar.

Till den del som studierna fullgjorts som biämnesstudier eller fristående studier vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet förutsätts att fakulteten har beviljat den sökande tillstånd att genomföra de ifrågavarande studierna. Vid behov måste sökanden kunna visa att tillstånd beviljats.
Studierna får inte vara föråldrade enligt de regler för när studieprestationer föråldras som tillämpas vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

De sökande ska innan ansökningstiden går ut ha genomfört minst 55 studiepoäng i ovan nämnda juridiska studier. Studierna måste vara hela studieavsnitt, enstaka delprestationer som ingår i studieavsnitten räknas inte med i det antal studiepoäng som krävs.

Sökandens vitsord omvandlas om det behövs så att de motsvarar skalan 1-5 som numera tillämpas vid Helsingfors universitet. Omvandlingen sker enligt den tabell för omvandling av vitsord som ingår i rektors beslut 94/2005. Antagningen sker i ordningsföljd enligt de sökandes vägda medeltal för vitsorden för de nämnda studieprestationerna. Medeltalet vägs i förhållande till omfattningen av studieprestationerna i studiepoäng. I fråga om studier utöver de 55 studiepoäng som krävs kan sökanden välja vilka studier han eller hon vill hänvisa till i sin ansökan. I antagningen beaktas högst 70 studiepoäng oavsett det totala antalet studier som sökanden genomfört. Medeltalet som är viktat enligt omfattningen av studieprestationerna ska dock alltid vara minst 3,75.

Enligt de allmänna antagningsgrunder som Helsingfors universitets rektor har fastställt för läsåret 2016-2017 får de som söker i direkt antagning på grundval av studier vid öppna universitetet inte ha en gällande rätt att avlägga en högskoleexamen.

De sökande måste kunna visa att de har genomfört minst gymnasiets lärokurs eller motsvarande studier i det andra inhemska språket och i ett främmande språk. Sökande antas enligt sin anmälan antingen som studerande som behärskar finska eller studerande som behärskar svenska.

I detta antagningsförfarande beviljas de som antas som studerande rätt att avlägga både rättsnotarie och juris magisterexamen. Sökande antas enligt sin anmälan antingen till den utbildning som där rättsnotarieexamen avläggs i Helsingfors eller till den utbildning där rättsnotarieexamen avläggs i Vasa. Den som erhållit studieplats kan själv senare besluta om att avlägga juris magisterexamen i Helsingfors eller i Vasa.

I detta antagningsförfarande tillämpas inte kvoter för studiespråk eller studieort, utan de som ansöker sätts i rangordning enligt sin studieframgång, och studiespråk och studieort bestäms enligt det alternativ som den ansökande anmält i sin ansökan.

Ansökan förkastas om den sökande uppger felaktiga uppgifter i antagningen.

Antagningsförfarande

ska updateras senare på den här sidan.

Den som behöver ytterligare information om ansökan på basis av studier vid öppna universitet kan skicka sina frågor till adressen: oik-valintainfo@helsinki.fi

 

 

 

Dekanus hälsning

Helsingfors universitets sidor för sökande