Symbioosi >> Vuotos >> Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Vaasan hallinto-oikeus kumosi Vuotoksen rakentamisluvan

Symbioosi sai 14.6.2001 lehdistötiedotteen Vaasan hallinto-oikeudelta:

Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä kumonnut vesioikeuden päätöksen ja hylännyt Kemijoki Oy:n lupahakemuksen. Vuotoksen tekojärven ja voimalaitoksen rakentamiseksi sekä vesistön säännöstelemiseksi

Perustelut: Vesioikeuden päätös on kumottu ja hakemus hylätty Vesilain 2 luvun 5 §:n nojalla, koska hanke aiheuttaisi huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa.

Vesilain 2 luvun 5 § kuuluu seuraavasti: Rakentamiseen ei saa myöntää lupaa, jos rakentaminen vaarantaa yleistä terveydentilaa, aiheuttaa huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka jos se suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja

Päätöksen perusteluissa on lausuttu ohessa seuraavaa: Vuotoksen allas muuttaisi peruuttamattomasti alueen joki-, suo-, ja harjumaiseman. Allasalueen nykyinen, luonnonsuojelun kannalta arvokas suo- ja vesiympäristö muuttuisi tekoaltaaksi. Samalla alueen linnusto, kasvisto ja muu eliöstö yksipuolistuisi tavalla, joka heikentäisi useiden lajien esiintymistä Suomessa ja vaarantaisi näiden lajien suotuisa suojelun tasoa. Haitalliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja luontoarvoihin sekä tiettyjen eläinlajien elinmahdollisuuksiin ulottuisivat myös allasalueen ulkopuolelle. Luonnonarvoilla koituvia haittoja ei hallinto-oikeuden käsityksen mukaan ole mahdollista estää toimenpitein. Altaan rakentamisen ja käytön seurauksena alapuolisen vesistön kuormitus, muun muassa ravinnekuormitus, kasvaisi. Tämä vaikuttaisi Kemijoessa, Kemijärvessä ja Kemijoen edustalla Perämeressä haitallisesti vesistön kalakantoihin, kasvillisuuteen ja myös vesistön käyttökelpoisuuteen ihmisen kannalta.

Kokonaisuutena arvioiden hallinto-oikeus pitää mainittuja hankkeen vaikutuksia vesilain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettuina huomattavina ja laajalle ulottuvina vahingollisina muutoksina ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa.

© Symbioosi r.y. - Helsingin yliopiston biologian opiskelijat