Symbioosi >> Vuotos >> Symbioosi palauttaa vastineensa

Kemijoki Oy:n valitukselle asiantunteva vastine

Symbioosi ry:n ja sen asiakumppaneiden Kemijoki Oy:n valitukseen antama selitys on 22.2.2002 jätetty korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Selityksessä Symbioosi katsoo Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen asiassa oleva oikea, koska Vuotoksen allashanke toteutuessaan aiheuttaisi niin laajalle ulottuvia, peruuttamattomia ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia alueen luonnonsuhteisiin, ettei vesilain 2 luvun 5 § huomioiden rakennuslupaa voida myöntää.

Mikäli vesilain 2 luvun 5 §:n kansallinen tulkinta Symbioosin näkemyksen vastaisesti oikeuttaisi rakennusluvan antamaan, katsoo Symbioosi kuitenkin, että EY:n yhteisöoikeuden asiaa koskeva sääntely, eli luonto- ja lintudirektiivien velvoite suotuisan suojelun tason säilyttämisestä, estää rakennusluvan myöntämisen.

Selitystä varten Symbioosi on hankkinut useita sen kantaa tukevia asiantuntijalausuntoja, joissa arvioidaan hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Lausunnonantajia ovat mm. akatemiaprofessori Ilkka Hanski, dosentti Pekka Pakarinen, professori Martin Lodenius ja professori Hannu Lehtonen Helsingin yliopistosta sekä FT Esteri Ohenoja Oulun yliopistosta.

Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa jatkunee sillä, että Kemijoki Oy:lle varataan oikeus antaa lausuntonsa Symbioosin sekä muiden asianosaisten
antamista selityksistä.

Asian ratkaisua voitaneen odotella aikaisintaan vuoden 2002 jälkipuoliskolla, ja käsittelyä voi vielä viivyttää Symbioosin esittämä vaatimus siitä, että yhteisöoikeuden tulkinnasta asiassa tulisi pyytää EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisu.


© Symbioosi r.y. - Helsingin yliopiston biologian opiskelijat