Symbioosi >> Vuotos >> Referaatti

Vuotoksen tilanne talvella 2000/01

Vuotoksen suunnitellun tekoaltaan vastainen kampanja on Symbioosin suuri luonnonsuojeluponnistus. Kiinnostaako? Tässä referaatti aiheesta:

Sisältö:

  1. Mistä Symbioosin Vuotossuhde alkoi
  2. Symbioosin valitus Vaasan Hallinto-oikeudelle
  3. Jutun osapuolista
  4. Kemijoki oy
  5. Lisätietoja
  6. Vuotoskokous Elukalla 11.12.00
  7. Tulevaisuus, oikeudenkäynti Pelkosenniemellä 6.2.01. paikalla myös Symbioosi

1. Mistä kaikki alkoi?:

Symbioosi osti vuonna 1995 aarin kokoisen maa-alan suunnitellun Vuotoksen altaan alueelta. Nyttemmin aarista on muodostettu Symbioosi -niminen tila.

Viime keväänä Vuotos-asia tuli taas ajankohtaiseksi Pohjois-Suomen vesioikeuden annettua päätöksen, jossa Kemijoki Oy:lle annettiin lupa Vuotoksen altaan rakentamiseen. Päätös oli äänestyspäätös, jota Vesioikeuden limnologijäsen vastusti lain vastaisena. Symbioosi on maanomistajana asianosainen ja valitti päätöksestä. Valitus tehtiin Vaasan Hallinto-oikeudelle (entinen Vesiylioikeus) asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju Oy:n lakimies Ville Salosen avustuksella.

2. Valitus

Valituksen perusteena on juridisesti se, että vesilaissa on säädetty nk. ehdoton rakennuseste (vesilaki 2 luku 5 §), jonka mukaan hankkeita, jotka aiheuttavat huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa ei voida toteuttaa. Tällä perusteella Vesioikeuden limnologi esitti lupahakemuksen hylkäämistä, ja tällä perusteella päätöksestä valittivat myös mm. Ympäristöministeriö ja Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Symbioosin valituksessa painotettiin erityisesti alueen luontoarvojen tärkeyttä, kuten arvokkaita lintukosteikkoja sekä hankkeen järkyttäviä ympäristövaikutuksia altaan ympäristöstä Itämereen asti.

Symbioosin valituksessa oli liitteenä 36:n biologian alan asiantunijan lausunto (mm. Ilkka Hanski, Rauno Ruuhijärvi, Risto A. Väisänen...) . Asiantuntijalausuntoomme ovat viitanneet myös muut valittajat, ja onpa se toimitettu myös Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle Natura-päätöksestä tehtyjen valitusten liitteiksi. Korkein Hallinto-oikeushan sittemmin kumosi Natura-päätöksen Vuotoksen alueen osalta (päätös olisi jättänyt alueen Naturan ulkopuolelle), ja palautti hankkeen tältä osin Ympäristöministeriöön.

3. Osapuolet

Elokuussa (14.8.) Pelkoseniemellä oli katselmuksen alustustilaisuus, jossa meitä edusti Ville Salonen.

Jos unohdetaan paikalliset valittajat, joilla on omat - taloudelliset - intressinsä asiassa, niin kisassa on mukana enää Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen ympäristöministeriö ja Symbioosi. Symbioosilla ei ole rahallisia intressejä alueeseen, vaan vastustamme päätöstä puhtaasti luonnonsuojelullisin perustein. Ja Symbioosin lakimies Ville Salonen on lähes ainoa lakimies Luonnonsuojeluliiton lakimiehen ohella! Siksi meillä on mahdollisuus vaikuttaa!

Ympäristöministeriö on vaikeassa asemassa, koska sen tulee samanaikaisesti valmistella Natura-asian päätöksentekoa, ja mm. avustaa Suomen valtiota Euroopan Yhteisöjen tuomioistuimessa asiasa, jossa Komissio väittää Suomen rikkoneen tiettyjä Luonto- ja Lintudirektiivien määräyksiä (joiden mukaisia alueita ja lajeja nimenomaan esiintyy Vuotoksella); Suomen valtion virallinen kantahan on, että kanne tulee hylätä!

Vuotoksen alueen luonnonarvoja korostaa se, että Ympäristöministeriö aikanaan esitti alueen sisällyttämistä Natura-hankkeeseen; hanke jäi siis kuitenkin sittemmin lähinnä poliittisella päätöksellä sen ulkopuolelle. Asiantuntijalausunnon antajat olivat yksimielisiä siitä, että luonnonarvot ovat merkittävät, ja Natura-verkoston kriteerit täyttyvät sekä lintu- että luontodirektiivin nojalla!

4. Kemijoki Oy

Vuotoksen altaan alueen ympäristöasiat ovat nykyisellään rempallaan. Allasprojektista ei ole esimerkiksi toteutettu ympäristövaikutusten arviointia, koska hanke on niin vanha, ettei silloin moista tarvinnut tehdä. Lisäksi Kemijoki oy on luistanut velvollisuuksistaan ja jättänyt istuttamatta metsää altaan pohjalta hakatun tilalle, koska "veden alle se kumminkin joutuu". Kemijoki oy on myös velvoitettu "korvaamaan" veden alle jäävä, linnustollisesti arvokas noin 200 neliökilometrin suuruinen suoalue. Korvaukseksi riittää 50 hehtaaria uutta kosteikkoa!

Jotain osoittaa jo se, että asiasta päättää tuomaristo, joka koostuu kolmesta juristituomarista, kahdesta "insinöörituomarista" ja vain yhdestä "luonnontiedetuomarista" (jälkimmäinen vastustaa hanketta).

Vuotoksen alueesta on tehty kansaivälinen linnustokartoitus (IBA-raportti) ja EU:n komissio on haastanut Suomen valtion oikeuteen piittaamattomuudesta. Alue on siis kiistatta arvokas.

5. Lisätietoja

Lisää voit lukea mm. Vapaan Vuotoksen kotisivuilta. Symbioosin valitus liitteineen löytyy Elukan kerhohuoneelta vihreästä kansiosta. Käy kurkistamassa!

6. Vuotoskokouksen 11.12.00 satoa:

Paikalla olivat Ville Salonen ja 13 Symbioosin jäsentä. Aluksi Ville kertoi lyhyesti, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Sen jälkeen pohdimme, mitä tehdä seuraavaksi ja totesimme, että olisi anteeksiantamatonta luopua leikistä tässä vaiheessa, kun olemme sitoutuneet Vuotoksen alueen puolustusprojektiin näin voimakkaasti. Teimme tulevaisuudensuunnitelmia.

7. Tulevaisuus:

Helmikuussa (6.-8.2.) järjestetään Pelkosennimellä oikeudenkäynti (suullinen käsittely), jossa asianosaiset kertovat omat näkökantansa tuomareille, jotta näillä olisi mahdollisimman laajat tiedot käytettävissään kun asiasta päättävät. Tilaisuus on Vuotoksen tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä. Se millaisen kuvan tuomarit hankkeesta saavat vaikuttaa paljon päätöksenteossa. Paikalle saa tuoda omia asiantuntijoita ja Kemijoki oy tulee varmasti etsimään monia luontoihmisiä, jotka todistavat hankkeen puolesta.

Symbioosia edustaa tilaisuudessa Ville Salonen. Ville on erityisesti toivonut, että mukaan lähtisi sellaisia symbiontteja, jotka voisivat toimia hänen apuvoiminaan biologisissa kysymyksissä. Idea siis on, että biologian alan asiantuntijat (eli me opiskelijat) huomaisivat vastustajien väitteistä ongelmakohdat, joihin Ville sitten voi tarttua.

Jos Vuotoksen allas toteutetaan, niin veden alle jää 200 neliökilometriä arvokasta luontoa. Samalla Kemijoki saa altaasta melkoisen ravinneryöpytyksen joka päätyy Itämereen. Tuntuuko pahalta? Jos tuntuu ja haluat osallistua Symbioosin pitkiin aikoihin suurimpaan luonnonsuojeluprojektiin, niin ota yhteyttä!

© Symbioosi r.y. - Helsingin yliopiston biologian opiskelijat