Symbioosi >> Vuotos >> Natura-valitus

Symbioosin valitus Natura-rajauksesta


KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE

VALITUS

ASIA: VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS (22.1.2004) SUOMEN NATURA 2000 –VERKOSTOEHDOTUKSEN TÄYDENTÄMISESTÄ KOSKIEN KEMIHAARAN SUOT –NIMISTÄ ALUETTA (FI 1300907)


VALITTAJA


Symbioosi Ry.
rekisteröity yhdistys, Helsinki


VALITTAJAN ASIAMIES


Ville Salonen
asianajaja, varatuomari, Helsinki
Prosessiosoite: Asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju Oy
PL 951, 00101 HELSINKI,
puh. 09-5860 510
fax 09-5860 5118
e-mail: urh-salonen@saunalahti.fi


VAATIMUKSET


Vaadin ensisijaisesti, että:


Valtioneuvoston valituksenalaista päätöstä muutetaan Kemihaaran suot –nimisen Natura 2000 –alueen osalta siten, että alueeseen sisällytetään SPA / SCI –alueena Kemijoki kokonaisuudessaan Keminsaarten ja Mukkavaaran välillä


Ja toissijaisesti, että:


Mikäli asiaa ei voida ratkaista ensisijaisen vaatimuksen mukaisesti suoraan, niin ennen asian ratkaisua korkein hallinto-oikeus pyytää jäljempänä yksilöidyin tavoin Euroopan Yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisun asiassa.


PERUSTELUT


Valittaja on vireillä olevassa yllä mainitussa asiassa asianosainen Symbioosi -nimisen tilan (Kiinteistötunnus 588-402-87-76) omistajana sekä sääntöjensä mukaisesti valtakunnallista luonnonsuojelua edistävänä järjestönä.

Valittajan näkemyksen mukaan Kemihaaran Suot tulee sisällyttää Natura 2000–verkostoon, koska luonnontieteelliset perusteet alueen sisällyttämiseksi ovat olemassa.

Samalla valittaja katsoo kuitenkin, että ehdotuksen mukainen kaavailtu Natura 2000 –alue on eräiltä osin riittämätön, eikä sen rajaukselle ole olemassa riittäviä luonnontieteellisiä perusteita ja aluetta tulisi laajentaa edellä vaaditulla tavalla sekä valittajan valituksen liitteeksi 1 ottamassa huomautuksessa mainituilla ja tämän lisäksi seuraavilla perusteilla:

Korkeimman hallinto-oikeuden Natura-aluetta koskevan palautuspäätöksen (14.6.2000) ja Euroopan yhteisöjen luonto- ja lintudirektiivin nojalla antaman laajan ennakkotapausmateriaalin valossa Natura 2000 –alueen rajauksen tulee tapahtua yksinomaan luonnontieteellisin perustein. Tähän päätöksentekijää velvoittaa myös perustuslain 20 §:n velvoite ja perustuslain mukaisen tulkinnan periaate.

Edelleen, Euroopan yhteisöjen tuomioistuinkäytännössä on vahvistettu se periaate, että jäsenvaltiolla on nimenomainen direktiivistä suoraan johdettava velvoite ex lege suojella kaikki em. kriteerit luonnontieteellisin perustein täyttävät alueet (esim. tapaus C-3/96, komissio vs. Alankomaat). Mainitussa tapauksessa nimenomaisesti katsottiin lisäksi, että ns. IBA - kriteereitä voidaan yhteisöoikeuden tulkinnassa pitää lähtökohtana arvioitaessa sitä, mitkä alueet tulee luonnontieteellisillä perusteluilla suojella.

Tapauksessa C-166/97 (Seinen suistoalue) on edelleen vahvistettu se periaate, ettei arvokkaan suistoalueen osan suojeleminen voi täyttää suojeluvelvoitetta, jolloin tässäkään asiassa ei voida hyväksyä ajatusta siitä, että tärkeän luontoalueen merkittävän osan suojeleminen täyttäisi yhteisöoikeuden vakiintuneen tulkinnan mukaiset direktiivivelvoitteet.

Valittajan vaatima laajennus sisältyy sellaisenaan sekä IBA- aluerajauksiin (kartta valituksen liitteenä 2) että FINIBA – aluerajauksiin (kartta muistutuksen liitteenä 1). Jo tämä seikka sinänsä luo lähtökohdan siihen, että vaadittu alue osana IBA / FINIBA –aluetta luonnontieteellisesti todetuin perustein tulee sisällyttää Naturaan.

Oheistan tämän valituksen liitteeksi 3 huomauttajan toimesta laaditun asiantuntijalausuntoihin ja –selvityksiin perustuvan luontoarvolausunnon, josta kiistatta käy ilmi ne luonnontieteelliset perusteet, joiden nojalla vaadittu alue tulee sisällyttää Natura 2000 –verkostoon. Luontoarvolausunnosta käyvät ilmi ne tieteelliset perusteet, jotka puoltavat alueen laajentamista vaaditulla tavalla sekä lintu- että luontodirektiivien mukaiset suojelutavoitteet huomioiden. Tulee huomioida, että alue edustaa luontodirektiivin mukaista luontotyyppiä (fennoskandian luonnontilaiset jokireitit), alueella sijaitsee useita direktiivilajeja ja alueen sisällyttäminen tukee suotuisan suojelutason saavuttamista myös Natura-alueeseen sisälletyillä alueilla.

Alueen luontoarvoja tukee myös se seikka, että vaadittu alue oli nimenomaisesti sisällytetty vuoden 1998 Natura-aluevalmistelussa muodostettuun Natura-alueeseen (kartta tämän valituksen liitteenä 4). Jo tämä seikka osoittaa, että viranomainenkin on katsonut alueeseen sisältyvän sellaisia luontoarvoja, jotka puoltavat sen sisällyttämistä nyt muodostettavaan Natura-alueeseen, eikä ainakaan valittajan tiedossa ole sellaisia luonnontieteellisiä ja yhteisöoikeuden tulkinnassa hyväksyttäviä perusteita sille, miksi alue on jätetty pois nyt valmistelun perusteella muodostetusta Natura-alueesta.

Näillä sekä laajassa liiteaineistossa ja siihen sisältyvissä asiantuntijalausunnoissa tarkemmin lausutuilla perusteilla valittaja katsoo, että asia tulee ratkaista ensisijaisesti vaaditulla tavalla.

Toissijaisesti valittaja katsoo, että koska asiassa on kyse on luonto- ja lintudirektiivin suoran oikeusvaikutuksen tai tulkintavaikutuksen arvioinnista tältä osin, niin mikäli tapausta ei voida ratkaista valittajan vaatimalla tavalla jo kansallisessa tuomioistuimessa, tulee asiassa hankkia yhteisöoikeuden kannanotto.

Yhteisöoikeuden mukaan asiaa käsittelevällä ylimmällä oikeusasteella on ehdoton velvollisuus ennakkoratkaisun pyytämiseen tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Kun nyt on kysymys toisaalta osin yhteisöoikeuden omassakin oikeuskäytännössä tulkinnanvaraisiksi katsottujen normien tulkinnasta ja toisaalta ylikansallisesti asetettujen suojelutavoitteiden toteutumisen arvioinnista, niin ratkaisun pyytäminen on valittajan näkemyksen mukaan tuomioistuimen velvoite.

Näin ollen valittajan käsityksen mukaan korkeimman hallinto-oikeuden tulisikin pyytää ennakkoratkaisua seuraavista seikoista:


• mikä on IBA aluerajauksen merkitys ja sitovuus Natura-alueen luonnontieteellisin perustein tapahtuvassa rajauksessa nimenomaan nyt puheena olevassa tapauksessa huomioiden yhteisöjen tuomioistuimen aiempi tulkintakäytäntö (C-3/96)?

• millä luonnontieteellisillä / muilla perusteilla kansallinen viranomainen / tuomioistuin voi poiketa em. aluerajauksesta?

• onko tässä asiassa esitetty luonnontieteellisiä/muita hyväksyttäviä perusteita poikkeamiselle erityisesti valittajan vaatiman aluelisäyksen osalta, ja onko poikkeama tämän alueen osalta yhteisöoikeuden kannan mukainen ottaen huomioon myös muu olemassa oleva laaja selvitys mainitun alueen luontoarvioista?


Varaan vielä oikeuden päämiesteni puolesta toimittaa lisäselvitystä tai lausuntoja korkeimmalle hallinto-oikeudelle, mikäli muiden asianosaisten puolesta asiassa lausuttu tai muuten ilmi tuleva antaa siihen aihetta.


Helsingissä huhtikuun 1. päivänä 2004


Ville Salonen
Asianajaja, varatuomari, Helsinki
Symbioosi Ry:n valtuuttamana asiamiehenä


LIITEAINEISTO


- huomautus liitteineen
- karttaliite (IBA)
- luontoarvolausunto
- karttaliite (Natura 1998)

 

© Symbioosi r.y. - Helsingin yliopiston biologian opiskelijat