Symbioosi >> Vuotos >> Lintulausunto

Lintulausunto 02.08.2002

 

KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE

ASIA: LAUSUMA ASIASSA D:nro 2405/3/1; KEMIJOKI OY:N 20.6.2002 ANTAMAN LISÄSELVITYKSEN JOHDOSTA; MÄÄRÄAIKA LAUSUMAN ANTAMISELLE 2.8.2002


LAUSUMAN ANTAJAT:


Symbioosi Ry.
rekisteröity yhdistys, Helsinki

ja

Kemijärven Luonto Ry.
rekisteröity yhdistys, Kemijärvi


ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE


Ville Salonen
oikeustieteen kandidaatti, Helsinki
AATSTO Ulla-Riitta Harju Oy, PL 951, 00101 HELSINKI,
puh. 09-5860 510, 0400 609 758
fax 09-5860 5118
E-mail: urh@saunalahti.fi


LAUSUMA


Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt kirjallista lausumaa Kemijoki Oy:n toimittamasta linnustoselvityksestä koskien Kairanaavan ja Kilpiaavan soita sekä Vuotoksen alueen soita.

Johtopäätöksenä mainitusta selvityksestä totean, ettei tehty selvitys sisällä mitään sellaista, jonka perusteella Vuotoksen suunnitellun allasalueen linnuston arvoa tulisi arvioida joltain osin muutoin kuin, mitä päämieheni korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamasssa selityksessä 20.2.2002 on tehty (sivut 16-17).

Päämiesteni näkemyksen mukaan tehdyistä selvityksistä ei voida tehdä mitään johtopäätöksiä tutkimusalueiden linnuston keskinäisestä arvokkuudesta. Tämä seikka ilmenee myös suoraan tutkimuksesta, jossa sivulla 79 todetaan, että:

"Ruutujen ja koepalojen perusteella tehtyjä elinympäristön suojeluarvovertailuja voidaan pitää lähinnä yleisluontoisina, sillä koko elinympäristön arvon määrittäminen pienten tutkimusalojen perusteella saattaa olla pahoin harhaan johtavaa."

ja edelleen sivulla 83 avosuolinnuston havaittujen määrien osalta, missä todetaan, että:

"Mikään em. parimääräeroista ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä."

sekä sivulla 84, jossa todetaan, että:

"Havaitut pienet erot pesimälinnuston lajimäärissä vertailusoiden välillä johtunevat lähinnä laskentavuosien eroista, satunnaisuudesta ja eroista soiden habitaattirakenteissa."

Siten korostan, ettei tehdyn tutkimuksen perusteella voida suinkaan katsoa, että Vuotoksen alueen linnustollinen arvo olisi miltään osin allasaluetta ympäröiviä soita alhaisempi, ja tämänkaltaista johtopäätöstä voidaan pitää tarkoitushakuisena ja virheellisenä.

Päin vastoin - tehty selvitys kaikkien aikaisemmin tehtyjen linnustoselvitysten lisäksi yksiselitteisesti tukee näkemystä koko Kemihaaran soiden alueen linnustollisesta arvokkuudesta ja myös Vuotoksen alueen linnustollisen arvon kiistattomuudesta. Edelleen selvitys tukee päämiesteni näkemystä siitä, että allasalueen rakentaminen heikentäisi myös ympäröivien soiden arvokkuutta. Seikat ilmenevät tutkimuksen sivulta 81 seuraavasti:

"Kemihaaran suot muodostavat suokokonaisuuden ja merkittävän pesimäalueen suolinnustolle. Yksittäisten elinympäristöjen laadun lisäksi myös näiden elinympäristöjen muodostamalla kokonaisuudella voi olla merkitystä lajiston monimuotoisuuden kannalta. Laaja habitaattikokonaisuus tarjoaa monimuotoisen elinympäristön ja pystyy paremmin pitämään yllä elinvoimaisia ja lukumäärältään suurempia eliöpopulaatioita kuin pienet ja kaukana toisistaan sijaitsevat elinympäristölaikut."

ja edelleen samalla sivulla:

"Ekologisissa tutkimuksissa habitaattilaikun koolla on todettu olevan merkitystä populaatioiden pitkän aikavälin säilymisessä elinympäristössään. Suuri populaatio sisältää enemmän geneettistä monimuotoisuutta, mikä puolestaan auttaa populaatiota selviytymään elinympäristössä tapahtuvista muutoksista ja häiriöistä. Eliöiden kannalta myös riittävän lähellä toisiaan sijaitsevien elinympäristölaikkujen esiintyminen on tärkeää. Tällaisessa ympäristössä jonkun laikun paikalliskannan vähennyttyä tai kadottua se saa helpommin täydennystä läheisistä kuin kaukaisista laikuista. Kemihaaran soiden keskeinen sijainti ja koko palvelevat hyvin näitä tunnettuja ja hyväksyttyjä edustavan elinympäristökokonaisuuden tunnusmerkkejä."

Siten tehty selvitys yksiselitteisesti tukee sitä tosiasiaa, että allashanke aiheuttaisi jo pelkästään alueen linnustollinen arvo huomioiden vesilain 2 luvun 5 §:n mukaisia erittäin laajoja haitallisia vaikutuksia alueen luonnonsuhteisiin. Kuten tehdyn selvityksen lopussa sivulla 84 todetaan:

"Tarkastellut suot ovat linnustollisesti arvokkaita ja monimuotoisia elinympäristöjä, jotka muodostavat edustavan pesimäalueen linnustolle. Yksittäisten elinympäristöjen laadun lisäksi myös näiden elinympäristöjen muodostamalla kokonaisuudella voi olla merkitystä suolajiston monimuotoisuuden kannalta."


Helsingissä elokuun 2. päivänä 2002


Ville Salonen
oikeustieteeen kandidaatti, Helsinki
Symbioosi Ry:n ja Kemijärven Luonto Ry:n valtuuttamana asiamiehenä

Symbioosi r.y. - Helsingin yliopiston biologian opiskelijat