Symbioosi >> Vuotos >> Lehdistötiedoite

Symbioosi ry:n lehdistötiedoite 27.08.2002

 

Symbioosi: Allas tuhoaisi Vuotoksen luontoarvot peruuttamattomasti

Symbioosi ry:n mukaan nykyinen luonnontieteellinen tietämys Kemihaaran soiden luontoarvoista sekä perustuslain ja yhteisöoikeuden moderni tulkinta muodostavat ehdottoman luvanmyöntämisesteen Vuotoksen tekoaltaan rakentamiselle. Symbioosi osallistuu Pelkosenniemellä korkeimman hallinto-oikeuden järjestämään maasto-katselmukseen korostaakseen 2000-luvun ekologisen tuntemuksen ja arvomaailman merkitystä lupaharkinnassa.

Vesiluonnolle laaja-alaisia ja peruuttamattomia ympäristömuutoksia tai terveyshaittoja aiheuttaville hankkeille ei tule vesilain 2 luvun 5 §:n mukaan myöntää lupaa. Symbioosin mukaan pykälää tulisi tulkita tämänhetkisen tietämyksen ja arvojen sekä Euroopan Yhteisön lintu- ja luontodirektiivien valossa. Direktiivien nojalla koko unionin alueella tulee suojella tiettyjä eliölajeja ja luontotyyppejä, joista useita esiintyy Vuotoksen alueella. Lisäksi Symbioosi vetoaa perustuslain 20 §:ään, jonka mukaan vastuu luonnosta ja sen moni-muotoisuudesta kuuluu kaikille. Perustuslakimyönteistä tulkintaa sovellettaessa tämän säädöksen tulisi ohittaa mahdollisesti ristiriitaiset vesilain tulkinnat. Symbioosi on vaatinut KHO:ta pyytämään EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisua yhteisöoikeuden tulkintavaikutuksesta lupaharkinnassa.

Vuotoksen tekoaltaan rakentaminen rikkoisi ainutlaatuisen luontokokonaisuuden ja aiheuttaisi peruuttamattoman muutoksen alueen ekosysteemille. Vaikutukset eivät rajoittuisi allasalueelle, vaan ulottuisivat myös ympäröiville alueille uhaten monien eliölajien pitkäaikaista säilymistä. Allasalue on osa koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuista suokokonaisuutta. Kemihaaran alue on niin laajuudeltaan kuin luonnontilaisuudeltaankin huomattava ja edustaa poikkeuksellisen monipuolista suoluontoa. Aapasoita on Euroopan Unionin alueella vain Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa, ja ne on suojeltu EY:n luontodirektiivin mukaisena ensisijaisena luontotyyppinä.

Kemihaaran alueen luontotyypit ovat rikkaita ja vaihtelevia, mikä mahdollistaa monipuolisen eliölajiston. Erityisesti soilla esiintyvien lajien kannalta alue on Suomen ja samalla koko EU:n tasolla tärkeä. Alueen putkilo-kasvilajeista 40 on uhanalaisia, ja siellä esiintyy myös harvinaisia sammal-, jäkälä- ja sienilajeja. Altaan rakentaminen hävittäisi Suomesta sukupuuttoon Rhizopogon abietis -kupusienen, jonka esiintymiä tunnetaan koko Euroopassa vain kymmenen. Vuotoksen pesimä-lintukannat ovat huomattavan tiheät, ja linnusto täyttää kansainvälisesti tärkeän lintualueen (IBA) kriteerit. Alueella esiintyy 24 EY:n lintudirektiivin mukaan erityistä suojelua vaativaa lintulajia ja 31 sellaista lajia, joiden suojelusta Suomella on EU:ssa erityisvastuu.

Akatemia-professori Ilkka Hanskin Symbioosi ry:lle antaman asiantuntija-lausunnon mukaan altaan rakentaminen tuhoaisi peruuttamattomasti laajan lähes luonnontilaisen alueen, jolla on suuri merkitys ns. metapopulaatioteorian mukaisena lähdealueena. Tämä heikentäisi merkittävästi myös allasta ympäröivien alueiden luontoarvoa ja vaarantaisi monien eliölajien pitkäaikaisen säilymisen.

Luontoarvojen heikkenemisen lisäksi tekoaltaan rakentamisella olisi kiistattomia terveysvaikutuksia. Altaan pohjasta vapautuva ja alapuoliseen vesistöön kulkeutuva elohopea rikastuu ravintoketjussa aiheuttaen terveys-haittoja niin ihmisille kuin muullekin eliöstölle. Elohopean on todettu muun muassa haittaavan petolintujen lisääntymistä ja lisäävän ihmisillä sydäntautien riskiä. Altaan kalojen syöntiä jouduttaisiin rajoittamaan jopa 30 vuoden ajan, mutta haitallisten aineiden kulkeutumista ravintoketjuun ei silti voitaisi välttää.

Symbioosi ry. on Helsingin yliopiston biologian opiskelijoiden ainejärjestö. Vuonna 1950 perustettuun järjestöön kuuluu yli viisisataa jäsentä. Yhdistys omistaa Vuotoksen altaan alueelta Symbioosi-nimisen tilan. Symbioosi ry:n tukena Vuotos-asiassa on biologian, ympäristönsuojelun ja limnologian korkein akateeminen tietämys Suomessa. Tekoaltaan rakentamista vastustavan luontoarvolausunnon on allekirjoittanut 36 alan tutkijaa, minkä lisäksi useat tutkijat ovat antaneet asiantuntijalausuntoja erikoisaloiltaan

Symbioosi ry.
www.helsinki.fi/jarj/symbioosi/vuotos


Lisätietoja:
varatuomari Ville Salonen
Asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju Oy
puh. (09) 5860 510, 0400-609 758
e-mail: urh@saunalahti.fi

Symbioosi r.y. - Helsingin yliopiston biologian opiskelijat