Symbioosi >> Tärppiloota >> Ympäristötieteet

Ympäristötieteet

Arktisten alueiden ympäristökysymykset

12.12.2000 Useita opettajia

 1. Metsäraja
 2. Pohjois-Atlantin oskillaatio ja ilmastonmuutosskenaariot
 3. Porotalouden ongelmat

Vastaa kahteen kysymykseen.

 
Auvinen ym.: Metsän kartoitus

27.8.2004 Tarmo Virtanen

 1. Satelliittikuvatyypit ja niiden ominaisuudet
 2. Karttajärjestelmät

Vastaa molempiin.


24.9.2004 Tarmo Virtanen
 1. Koordinaattijärjestelmät
 2. Mikä on paikkatietojärjestelmä?

Vastaa molempiin.

 
Baird: Environmental Chemistry

23.5.2002 Sirkku Manninen

 1. Stratosfäärin otsoni ja troposfäärin otsoni
 2. Orgaaniset ympäristömyrkyt
 3. Raskasmetallit ja maaperän kemia
Vastaa kahteen
 
Begon ym.: Ecology

13.12.2002 Katja Kiviaho

 1. Saalistuskäyttäytyminen
 2. Saaret, alueet ja kolonisaatio
 3. Lajin sisäinen kilpailu

21.10.2005 Jari Niemelä

 1. Piirrä populaation logistista kasvua kuvaava käyrä, selitä sen osat ja anna yhtälö.
 2. MacArthur-Wilsonin saarimaantieteen teoria.
 3. Pedon toiminnalliset vasteet saaliin suhteen.
 
CAFF 2001. Arctic Flora and Fauna: status and conservation

14.1.2005 Sirkku Manninen

 1. Arktisten makean veden ekosysteemien ominaispiirteet
 2. Kerro 2-3 terrestrisen esimerkkilajin avulla ko. lajien/populaatioiden tilasta ja kehityksestä ja kantojen vaihteluihin vaikuttavista tekijöistä

Vastaa molempiin.

 
E.Hollo: Johdatus ympäristöoikeuteen

15.6.2001 Katja Kiviaho

 1. Ympäristövaikutusten ja ympäristötiedon merkitys sääntelyssä
 2. Kohdesuojelu
 3. Vesien suojelun ohjauskeinoista

Vastaa kahteen kysymykseen.

 
Elämän monimuotoisuus (valinnainen kirja)

Tammikuu 2002 Katja Kiviaho

 1. Kuinka lajiutuminen tapahtuu?
 2. Miten geneettistä monimuotoisuutta mitataan?
 3. Biodiversiteetin arvo

Vastaa kahteen

 
Erickson: A Practical Guide to Environmental Impact Assessment

22.10.2004 Sirkku Manninen

 1. Arviointimenetelmät ja arviointiprosessi
 2. Ihmisvaikutusten arviointi liittyen sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuurivaikutusten arviointiin

Vastaa molempiin.

 
50002-9 Ihminen ja ympäristö

Toukokuu 2000 Useita opettajia

 1. Kasvihuoneilmiön voimistuminen
 2. Energialähteiden vaihtoehdot
 3. Jääkauden jälkeiset ilmastomuutokset
 
Johdatus kansainvälisiin ympäristösopimuksiin

16.11.2005 Vastuuopettaja Sirkku Manninen, luennoitsijat vierailijoita

 1. Mitkä kurssilla esitellyt sopimukset liittyvät suoraan tai välillisesti metsiin, niiden suojeluun ja kestävään käyttöön, ja millä tavalla?
 2. Baselin, Rotterdamin ja Tukholman yleissopimusten keskeiset tavoitteet ja sisältö.
 3. Kansainvälisten ympäristösopimusten hyötyjä ja haasteita (joku tämän tyyppinen kysymys se oli).

Vastaa kahteen.

 
52186 Kaupunkiekologia

3.3.2000 Pakkala, Tiainen, Holopainen

 1. Kaupungin ja maaseudun ilmastolliset erot.
 2. Lintujen kaupunkilaistumiseen johtavat tekijät.
 3. Ekologisten näkökohtien huomioonottaminen maankäytön suunnittelussa - miten se tapahtuu käytännössä? (kysymys ei koske tapahtuuko näin todella, vaan käytännön menettelytapoja)

14.12.2000 Jari Niemelä
 1. Kaupunkiekologian määritelmä, eli mitä kaupunkiekologia on?
 2. Kaupunkiluonnon erityispiirteet
 3. Kaupunkimetsien tarjoamat hyödyt
 4. Miten kaupunkiekologista tutkimusta voidaan hyödyntää kaupunkimetsien suunnittelussa, vai voidaanko?

12.5.2001 Holopainen, Pakkala, Tiainen
 1. Kaupungin ja maaseudun ilmastolliset erot
 2. Lintujen kaupunkilaistumiseen johtavat tekijät
 3. Ekologisten näkökohtien huomioonottaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa - miten se tapahtuu käytännössä (kysymys ei koske sitä tapahtuuko näin todella, vaan käytännön menettelytapoja)
 
518037 Paleobioindikaattorit

21.03.2003 Korhola, Nyman, Weckström

 1. Minkälaisia ympäristön muutoksia voidaan tutkia BQI:llä ja mikä on sen perusajatus?
 2. Vesikirppujen säilyminen sedimentissä
 3. Benttiset piilevät ja niiden luokittelu kasvuympäristön mukaan

Lisäksi tunnistusosio, jossa 9 eliöä tunnistettavana (3 piilevää, 3 vesikirppua, 3 survaria)

 
518032 Paleolimnologian perusteet

14.12 2001 Atte Korhola

 1. Minkälaisia keinoja on ajoittaa noin 200 vuotta ajassa taaksepäin ulottuva sedimenttisarja
 2. Määrittele lyhyesti :
 3. a) hehkutushäviö (LOI)
  b) suppajärvi: Kettle lake
  c) mäntäkaira
  d) epiliittinen levä
  e) uniformitarismi
  f) miksi piilevät ovat hyviä paleoindikaattoreita
 4. Kvantitatiivisen paleolimnologian (Kalibraatiotutkimus) pääperiaatteet

22.2.2002 Atte Korhola
 1. Mitä on sedimentti (sedimentin koostumus)?
 2. Määrittele lyhyesti:
  a) kryptodepressio
  b) tanatokenoosi
  c) järvimuta (dy, mud)
  d) hydroserisukkessio
  e) biologinen lusto
  f) nokipallo (SCP)
 3. Vesikirput (Cladocera) paleoindikaattoreina
 
Shaw & Chadwick: Principles of Environmental Toxicology

Joulukuu 2002

 1. Radioaktivisuus ympäristössä
 2. Ympäristömyrkkyjen vaikutus ekosysteemeissä
 3. Toksisuustestit: ihmisvaikutusten arviointi
 
Suomen luonnon monimuotoisuus

15.5.2001 Katja Kiviaho

 1. Suotyyppien mosaiikkia
 2. Elinympäristöjen ennallistaminen ja hoito
 3. Pohjoinen eliöstö

Vastaa kahteen


3.8.2002 Katja Kiviaho
 1. Suot, tila ja ennallistaminen
 2. Suojelualueet
 3. Maaseutuympäristö ja sen muutokset

Vastaa kahteen


13.12.2002 Katja Kiviaho
 1. Suot, niiden tila ja ennallistaminen
 2. Itämeri
 3. Luontoa säästävä metsätalous

Vastaa kahteen

 
51974 Suomen ympäristön tulevaisuus

10.10.2003 Sirkku Manninen

 1. Suomen metsien tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja niiden ennakoidut vaikutukset
 2. Vertaile teollisuutta ja liikennettä ympäristön kuormittajina
 3. Ympäristön tilan aiheuttamat uhat ihmisten terveydelle

Vastaa kahteen


24.10.2003 Tarmo Virtanen
 1. Kuolan, Karjalan ja Pietarin suurimmat ympäristöongelmat
 2. Tulokaslajit Itämeressä
 3. Orgaaniset ympäristömyrkyt

Vastaa kahteen

 
59919-7 Ympäristöbiologia

15.3.2002 Sirkku Manninen, Katja Kiviaho, ym.

 1. Piirrä ja selitä typen kierto ja kerro siihen liittyvistäympäristöongelmista
 2. Eri maankäyttömuotojen vaikutukset biosfääriin (anna vähintään yksi esimerkki)
 3. Erilaiset niukkuus-käsitteet luonnovarojen riittävyydestä
 4. Luonnonsuojelulain alaisuuteen kuuluvat eläinlajit
 5. Säteilyn eri muodot

Vastaa kahteen.

Lisäksi kurssilla piti tehdä erillinen essee aiheesta "Kehitysmaiden ympäristökysymysten taustatekijät", joka oli ns. tentin kolmas kysymys (0-6p).


12.3.2004 Tarmo Virtanen

 1. Tarkastele (lyhyt essee) kestävää kehitystä eri näkökulmista
 2. selitä lyhyesti:
  a) Happaman laskeuman lähteet
  b) Hiilen varastot
  c) Mikä on IPCC ja mitkä ovat sen tavoitteen?

Vastaa kahteen.

 
Hakala, H. & Välimäki, J. 2003: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa

7.4.2006 Kaisa Rämö

 1. Kuluttajan mahdollisuudet ja rajoitteet ympäristönsuojelussa.
 2. Vertaile ytimekkäästi vesistöjen happamoitumista ja rehevöitymistä.
 3. Millä tavoin voitaisiin vähentää tieliikenteen ympäristöhaittoja?

Vastaa kahteen tehtävään. Jokaisesta kysymyksestä saa 6 pistettä.

 
59926 Ympäristön- ja luonnonsuojelubiologian perusteet

19.12.2003 Sirkku Manninen, Jorma Kuparinen, Jari Niemelä, Atte Korhola

 1. Sinileväkukinnat Itämeressä ja järvissä
 2. Miten kaupunkiekologista tutkimusta voidaan soveltaa kaupunkisuunnittelussa - vai voidaanko?
 3. Millaiset eliöt ovat hyviä ilman laadun bioindikaattoreita?
 4. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
  a) Litorina-meri
  b) Holoseenin lämpö-opitimi (HTM)
  c) Soiden laajuuskasvu
  d) Kuinka luonto muuttuu?
  e) Puulustokalenterin periaate
  f) Miksi piilevät ovat hyviä paleobioindikaattoreita?
 
51919 Ympäristövaikutusten arviointi

5.4.2004 Katja Holmala ja Olli-Pekka Penttinen

 1. Selitä ympäristövaikutusten arviointi -prosessin kulku
 2. a) Harkinnanvaraisen YVA:n kriteerit?
  b) SOVA
  c) Mikä toimii yhteysviranomaisena ydinvoima-asioissa?
  d) Milloin sovelletaan Espoon sopimusta?
 

palautelomake