Symbioosi >> Tärppiloota >> Kasvibiologia

Kasvibiologia

52314-5 Begon ym.: Ecology

18.10.2005 Heikki Hänninen

 1. Kasvien fotosynteesin vasteet kuivuuteen
 2. Kasvustojen itseharvennus
 3. Poissulkevan kilpailun periaate

59944 Biologiset kokoelmat - luennot

31.3.2005 Risto A. Väisänen

 1. Kirjallisuus- ja kokoelmahaut tietokannoista.
 2. Selosta seuraavien käsitteiden käyttö lajinkuvauksessa: holotyyppi, paratyyppi, isotyyppi, neotyyppi ja lektotyyppi.
 3. Lajin diagnoosi lajinkuvauksen taustaa vasten.
 4. Selitä määrityskaavojen periaatteet.
 5. Systematiikan kehittyminen: kerro pääpiirteet evolutiivisen systematiikan, fenetiikan, kladistiikan ja molekyylisystematiikan kausista.

Viides tehtävä pakollinen, lopuista sai jättää yhden pois.

 
59928 Biotoopit - luennot

29.4.2004 Aulikki Salmia

 1. Vertaile taulukon muodossa kangasmetsiä ja lehtometsiä. Selitä mitä eroa on käsitteillä aitolehto ja ruoholehto.
 2. a) Missä esiintyy Suomessa alkuperäisiä luonnonnittyjä?
  b) Määrittele lehdesniitty; onko perusteita niiden suojelulle?
  c) Mitä suotyypejä esiintyy koho- eli keidassuon keskustassa?
  d) Määrittele letto
  e) Vastaa toiseen seuraavista:
  • Miten lintujen elinympäristö muuttuu metsäojituksen seurauksena? Mitkä lajit tai lajiryhmät vähenevät, mitkä lisääntyvät ojituksen myötä?
  • Miten suon pintakasvillisuus muuttuu metsäojituksen seurauksena?
 3. Vertaile luonnonmetsien ja talousmetsien häiriödynamiikkaa.
 
Buchanan ym. (kasvifysiologian laudatur-tentti)

17.2.2004 Jaakko Kangasjärvi

 1. Kasvien solunjakautumisen säätely solu- ja solukkotasolla
 2. Kasvien mitokondrioiden metaboliset tehtävät
 3. Fotosynteesin valo- ja pimeäreaktioiden säätely

Vastaa kahteen.

 
52065-8 Ekonominen kasvitiede

6.5.2003 Aulikki Salmia

 1. Suomi-Afrikka -seura pyytää sinulta esitelmää afrikkalaista alkuperää olevista hyötykasveista.

Yksi ainoa kysymys. Materiaali saa olla mukana, mutta aika loppuu kesken! Valmistaudu siis huolella, esim. värittämällä eri väreillä eri maanosasta kotoisin olevat kasvit. Äläkä jaarittele liikaa.

 
526040 Ekosysteemiekologia

6.6.2003 Heikki Hänninen

 1. Ekosysteemin perustuotannon riippuvuus ympäristötekijöistä.
 2. Podsoli ja lateriitti: vertaile maannosten syntytapaa ja esiintymistä maapallolla.
 3. a) Hiilen globaali kierto pääpiirteittäin.
  b)Kuinka hiilen globaali kierto muuttuu antropogeenisen kasvihuoneilmiön syntyessä?

19.11.2004 Heikki Hänninen

 1. Systeemianalyysin käsitteet kiertonopeus (turnover rate) ja viipymäaika (residence time) ekosysteemiekologian palveluksessa.
 2. Ilmastotekijöiden vaikutukset ekosysteemin perustuotantoon.
 3. Ekologiset pyramidit.

Kaksi vakiotärppiä: tämän tentin 1.kysymys sekä alkuaineiden kierrot (joka nyt puuttui tentistä).

 
526000 Johdatus kasvi- ja sienitieteeseen

12.10.2001 Aulikki Salmia

 1. a)  (kuvat) Määrittele seuraavista kasveista kurssilla opittua sanastoa käyttäen lehden muoto, suonet ja reunatyyppi. Kasvit: kielo, vaahtera ja rauduskoivu.
  b)  (kuvat) Piti tietää, onko kasvien haarautumistyyppi dikotominen, monopodiaalinen vai sympodiaalinen.
 2. a)  (kuva) Piti selostaa kaksisirkkaisen kasvin siementen synty.
  b)  (kuva) Piti tunnistaa synkarppinen ja parakarppinen emiö
 3. Miten kasvit leviävät uusille kasvupaikoille? Kerro esimerkkejä ja esimerkkikasveja.
 4. a)  (kuva) Kerro lyhyesti, miten karhunsammalen sporofyytti syntyy.
  b)  (kuva) Mihin ryhmään seuraavat kasvit kuuluvat? Merkitse kuvaan rakennepiirteitä. (oli leviä, sammaleita!)

Joka tehtävästä sai 6 pistettä. Pikkutarkkaa kuva-asiaa!


14.12.2001 Aulikki Salmia
 1. Miten koppisiemenisen kasvin siemen syntyy? Selitä myös siemenen perusrakenne.
 2. Paljassiemeniset kasvit.
 3. Sanikkaisen elämänkerto. Tee myös lista kasveista, jotka kuuluvat sanikkaisiin.
 4. Selitä lehden perusrakenne ja selitä mitä ovat lehtimuuntumat.

Syksy 2003 Aulikki Salmia
 1. a) Laadi perusteelliset ja yksityiskohtaiset kuvatekstit oheisiin kuviin. (kuvia kukasta)
  b) Mikä on kaksinkertaisen hedelmöityksen evolutiivinen merkitys?
 2. Tulkitse kuvissa esiintyviä rakenteitä ja/tai ilmiöitä kasvien ekologisen sopeutumisen näkökulmasta.
 3. a) Haploidinen vaihe ja siihen kuuluvat rakenteet lehtisammalissa ja saniaisilla. (Selosta lyhyesti ja piirrä kaavakuvat)
  b) Sammalten ja jäkälien elinympäristöt ja esiintyminen Viikin ja Kallvikin alueella -yhteenveto retkihavainnoista.
 4. a) Millaisia rakenne (organisaatiotasoja) tavataan levillä?
  b) Laadi kuvatekstit seuraavaan kaavioon. Mikä elämänkiertotyyppi on kyseessä?

Tentissä sai olla mukana A4:llinen muistiinpanoja.

 
52620 Jäkäläkurssi

syyskuu 2000 Mikko Kuusinen & Sampsa Lommi

18 jäkälänäytettä määritettävä lajilleen.

 
536041 Kasvien yhteisö- ja populaatioekologia

18.12.2000 Heikki Hänninen

 1. Kasvien geenivirta.
 2. Kilpailu-tiheys- (competition density) malli ja vakiotuotoksen laki.
 3. Tiheydestä riippuva populaatiokoon säätely kasveilla.
 
Kasvifysiologian Cum laude -lopputentti

18.12.2001 Marjatta Raudaskoski

Kysymyksistä 2 ja 3 vastaa vain toiseen.

 1. Kasvisolun protoni-ATPaasit.
 2. Etyleeni kasvisolun toimintojen säätelijänä.
 3. Kalsium toisiolähettinä.
 4. Tylakoidien proteiinikompleksit.
 5. Huulisolujen toiminta.

19.2.2002 Marjatta Raudaskoski
(Taiz & Zeiger: Plant physiology)
 1. Etyleenin synteesi, rakenne ja signalointi
 2. ABA:n rakenne ja tehtävä fytohormonina
 3. Pentoosifosfaattireitti ja merkitys
 4. Kasvin tärkeimmät rasvahapot ja näiden synteesi
 5. Ligniinit; rakenne ja merkitys kasville
Vastaa neljään kysymykseen. Kysymykset 1 ja 2 ovat vaihtoehtoiset.
16.12.2003
 1. Floeemin rakenne ja erilaistuminen
 2. Alkion rakenne ja kehittyminen
 3. Ilmaraot
 
52071 Kasvifysiologian harjoitustyöt

9.3.2001

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:

 1. Miten selvittäisit onko pinaatti hyvä beeta-karoteenin lähde?
 2. Määrittele lyhyesti:
   a) auksiini?
   b) sakkaroosi?
   c) liikkuva ravinne?
   d) miksi entsyymiuutossa käytetään puskuria?
 3. Miksi sokerinäyte hydrolysoitiin hiilihydraattityössä?
 4. a) Miten valmistat 200 ml 10 %(w/v) NaCl-liuosta?
  b) Mikä on valmistamasi liuoksen molaarisuus?
 5. Miten valmistat MgSO4 x 7 H2O:sta (Mp 246 g/mol)magnesiumsulfaatin suhteen 4% liuosta 500ml (veden Mp 18 g/mol)?

2.3.2004 Kurt Fagerstedt ym.
 1. Selitä lyhyesti, mitä seuraavat termit tarkoittavat:
   a) nekroosi ja kloroosi
   b) fototropismi
   c) endopeptidaasi
   d) geelisuodatus (Sephadex PD-10 pylväskromatografia)
   e) Rf-arvo ohutlevykromatografiassa
 2. Miksi
   a) rasvaliukoisten pigmenttien uutossa asetoniin lisätään MgCO3:sta?
   b) endopeptidaasien uuttoliuokseen lisätään EDTA:ta ja kysteiiniä?
   c) käytetään DPIP:ä (2,6-dikloorifenoli-indofenolia) tutkittaessa fotosynteesin valoreaktiota (Hillin reaktio)?
 3. Miten selvittäisit, sisältääkö punainen paprika klorofylli-a:ta?
 4. Miten valmistat 200 mil:aa 0,2 M magnesiumnitraattiliuosta? Sinulla on käytettävissä kaupallinen yhdiste ja pullon kyljessä alla oleva etiketti.
  (Magnesiumnitraatin rakennekaava ja molekyylipaino ilmoitettu)
 5. Miten valmistat oheisesta magnesiumnitraatista 2%:n liuoksen?

Vastaa neljään kysymykseen.

Tenttipaperissa mukana jaksollinen järjestelmä.

 
529084-5 Kladisktiikan peruskurssi

11.12.2000 Jaakko Hyvönen

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Miksi kladistinen analyysi on evoluutiobiologisessa tutkimuksessa tärkeä?
 2. Oheisena neljän lajin matriisi. Etsi yksinkertaisin mahdollinen hypoteesi ko. ryhmän evoluutiohistoriasta.
  lajit ominaisuudet 1-6
   A   0 1 1 1 0 0
   B   1 1 0 1 0 0
   C   1 0 0 0 1 0
   D   1 0 1 1 1 1

  Jos analyysissamme olis mukana viides taksoni E kuinka monta diagrammia olis mahdollista muodostaa? Diagrammissa taksoni C on ns. ulkoryhmän edustaja.

  Piirrä diagrammi uudelleen tämän tiedon perusteella niin että diagrammin ajallisesti vanhin kohta on alimpana.

 3. Teet kladistinen analyysin kasvisuvuista A, B ja C, analyysisi antaa seuraavanlaisen tuloksen: (C(Ba(Bb(Aa(Bc(Bd(Be Bf))))))). Vaikuttaako tulos ko. taksonien nimistöön ja jos vaikuttaa niin miten? Miten toimisit? (huom! pienet kirjaimet kuvaavat lajinimeä ja sama kirjain tarkoittaa että ne ovat täsmälleen samanlaiset)
 4. Piirrä oheiset sulkulausekkeet diagrammeina: (A((B C)((D E)F))) ja (A((B C)(D(E F)))). Piirrä lisäksi ns. konsensus-diagrammi (esitä tämä myös ns. Venn-diagrammina)
 5. Määrittele termit
   a) monofylia
   b) homoplasia
   c) apomorfia
   d) ulkoryhmä
   e) parsimonia
 
Kääpäkurssi

syyskuu 2000 Tuomo Niemelä

Kahdeksan kääpänäytettä määritettävä lajilleen.

 
526001-0 Maapallon kasvisto ja kasvillisuus

23.02.2000 Mirjami Tolonen

Vastaa lyhyesti neljään seuraavista:

 1. Amfitrooppiset kasvit
 2. Suomen endemiitit
 3. Mikä tekee kasvista menestyvän rikkaruohon?
 4. Polaarinen metsänraja
 5. Arktisen vyöhykkeen alavyöhykkeiden piirteet.
 6. Kuivan temperaattisen ilmaston ruohostomaiden (arot, preeriat) erityispiirteet ja ekologia.
 
526004-9 Sammal- ja sanikkaissystematiikka

16.11.2000 Johannes Ehnroth

 1. "Sammalten" pääryhmät, miten ne eroavat toisistaan ja viherlevistä? Miksi "sammalet" on kirjoitettu lainausmerkkien sisään? Miksi sammalten evoluutiohistoriaa on vaikea tutkia?
 2. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta telomiteoria? Anna jokin esimerkki teorian mukaisesta evoluutiosta jossakin sanikkaisryhmässä.
 
526005 Siemenkasvisystematiikka

27.8.2004 Hyvönen, Enroth, Saarinen

Teoriaosuus:

 1. Magnoliales ja Laurales - vanhoja kasviryhmiä
 2. Fagales ja Cucurbitales - oudot kumppanit
 3. Kaksisirkkaiset vs. "varsinaiset kaksisirkkaiset" (dicots vs. eudicots) - miksi ja mitä eroa?
 4. "Plunger pollination" - mitä, missä, miksi?

Tunnistusosuus:

  15 näytettä, aikaa 4min/näyte, vastaukseksi riittää heimon tiet.nimi

Teoriakokeessa on vastattava kolmeen neljästä kysymyksestä. Ei haluta tarkkoja heimotuntomerkkejä vaan "laajempia kokonaisuuksia".

 
Walter: Vegetation of the Earth

Tammikuu 2004 Jaakko Hyvönen

Vastaa neljään kysymykseen:

 1. Trooppisen sademetsän elomuodot
 2. Phjois-Amerikan preeriat
 3. Etelä-Amerikan savannit
 4. Afrikan aavikoiden kasvillisuus
 5. Luoteis-Euroopan mereisimpien alueiden kasvillisuus
 

palautelomake