Symbioosi >> Tärppiloota >> Ensimmäisen vuoden yhteiset opinnot

Ensimmäisen vuoden yhteiset opinnot

59928 Biotoopit - luennot

29.4.2004 Aulikki Salmia

 1. Vertaile taulukon muodossa kangasmetsiä ja lehtometsiä. Selitä mitä eroa on käsitteillä aitolehto ja ruoholehto.
 2. a) Missä esiintyy Suomessa alkuperäisiä luonnonnittyjä?
  b) Määrittele lehdesniitty; onko perusteita niiden suojelulle?
  c) Mitä suotyypejä esiintyy koho- eli keidassuon keskustassa?
  d) Määrittele letto
  e) Vastaa toiseen seuraavista:
  • Miten lintujen elinympäristö muuttuu metsäojituksen seurauksena? Mitkä lajit tai lajiryhmät vähenevät, mitkä lisääntyvät ojituksen myötä?
  • Miten suon pintakasvillisuus muuttuu metsäojituksen seurauksena?
 3. Vertaile luonnonmetsien ja talousmetsien häiriödynamiikkaa.
 
529001 Biotieteiden perusteet I
 1. Kuvaile lyhyesti
   a) Frameshift-mutaatio
   b) Eukaryoottien lähetti-RNA:n esiasteen muokkaus
   c) Transduktio
 2. a) Mitä eroa on goniometafaasilla ja meioosin toisen jakautumisen metafaasilla?
  b) Selitä kuinka banaanikärpäsen sukupuoli määräytyy
  c) Synaptoneemakompleksi
 3. Miten selluloosa hajoaa lehmän pötsissä?
 4. Maitohappobakteerin tärkeimmät ominaisuudet

11.11.2002
 1. Vertaa mikrofilamenttien ja mikrotubulusten rakennetta ja tehtävää
 2. Kuvaa lyhyesti keskeiset erot glykolyysissä aerobisissa ja anaerobisissa olosuhteissa
 3. Kalvojen yli tapahtuvaa veden liikettä ajava voima saadaan veden vapaan energian (vesipotentiaalin) erotuksena kalvon yli. Mistä kahdesta tekijästä vesipotentiaali koostuu? Nimeä tekijät ja kuvaa tai määrittele ne parilla lauseella.
 4. Fosfatidyyli-inositolin merkitys signaalitransduktiossa

3 pistettä jokaisesta tehtävästä

 
529002 Biotieteiden perusteet II

17.2.2006

 1. Mesodermin induktio ja kaavoittuminen (patterning) sammakkoeläimillä.
 2. Hiilihydraattien pilkkominen ja imeytyminen ruoansulatuskanavassa.
 3. Millä mekanismeilla kasvit voivat ottaa maaperästä ravinneioneja?
 4. Selitä lyhyesti:
   a) X-kromosomaalinen dominantti periytyminen
   b) Geneettinen sormenjälki
   c) Perustajavaikutus
 
52073 Ekologian perusteet

6.4.2001 Hänninen, Pietiäinen, Ikävalko, Haatela

 1. Määrittele lyhyesti käsitteet:
   a) Kausaalinen selitys
   b) Induktiivinen päättely
   c) Kasvin ympäristövaste
   d) Hemikryptofyytti
   e) Vakiotuotoksen laki
   f) Negatiivinen takaisinkytkentä
 2. Yhtälö (dN)/(dt)=rN[(K-N)/K] on ns. logistinen kasvumalli. Piirrä mallin kuvaaja ja selitä parametrit r, N ja K.
 3. Miten virtaavassa vedessä eliöiden elinympäristö ja eliöstö muuttuvat siirryttäessä joen latvaosasta alajuoksulle?
 4. Itämeren ulappa(plankton)yhteisöjen vuodenaikaisvaihtelu ja siihen vaikuttavat tekijät.
 5. Mihin kompostin toiminta perustuu? Mitä eroa on kompostilla ja kaatopaikalla?

26.3.2004 Hänninen, Pietiäinen, Haahtela ym.
 1. Top-down ja bottom-up -säätely vesiekosysteemissä
 2. Määrittele kilpailu, predaatio, mutualismi ja kommensalismi
 3. Ritsosfääriefekti; mitä sillä tarkoitetaan ja miten se syntyy?
 4. Määrittele käsitteet yksilö, populaatio, eliöyhteisö ja ekosysteemi. Mitä mahdollisia ongelmia liittyy ko. määritelmien rajaamiseen?

Vastaa kaikkiin.


15.4.2003 Heikki Hänninen, Hannu Pietiäinen, Samuli Korpinen ja Kielo Haatela
 1. Määrittele lyhyesti käsitteet:
   a) Mekanistinen malli
   b) Fotoperiodiekotyyppi
   c) Terofyytti
   d) Rameetti
   e) Siemenvarasto
   f) Kiertonopeus
 2. Vastaa jompaan kumpaan
   a) Miten ympariston laatu vaikuttaa saalistajan kayttaytymiseen
   b) Dispersaali ja muutto
 3. Mitka tekijat aiheuttavat vesialtaan kerrostumisen ja sekoittumisen? Vastaa lyhyesti.
 4. Mihin perustuu mikrobien tehokkuus orgaanisen aineen hapetuksessa ja miten tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi? Vastaa lyhyesti.
 
52065-8 Ekonominen kasvitiede

6.5.2003 Aulikki Salmia

 1. Suomi-Afrikka -seura pyytää sinulta esitelmää afrikkalaista alkuperää olevista hyötykasveista.

Yksi ainoa kysymys. Materiaali saa olla mukana, mutta aika loppuu kesken! Valmistaudu siis huolella, esim. värittämällä eri väreillä eri maanosasta kotoisin olevat kasvit. Äläkä jaarittele liikaa.

 
59905-5 Evoluutio ja systematiikka

13.10.2000 Johannes Enroth, Paavo Hellstedt, Jaakko Hyvönen, Ilkka Teräs

Vastaa kysymyksiin ytimekkäästi ja kaikkiin eri paperille!

 1. Ruumiinontelo selkärangattomien evoluutiossa (Teräs)
 2. a) Mitä tarkoittaa antagonistinen koevoluutio
  b) Minkä rakennepiirteen perusteella erotetaan sikiökalvolliset (amniootit) toisistaan ja mitkä lajiryhmät luetaan kuuluvaksi kuhunkin ryhmään? (Hellstedt)
 3. Endosymbioosi ja sen merkitys kasvien evoluutiossa (Enroth)
 4. Tee oheisesta kasviryhmästä kladistinen analyysi. Kirjaa esiin koko tarkastelu, ei pelkästään analyysin lopputulosta. Miksi esittämäsi hypoteesi on parempi kuin muut? (Hyvönen)

Tenttissä sai olla materiaalia mukana niin paljon kuin halusi. Aikaa on tosi vähän! Opettele ennen tenttiä, mistä löydät kysytyt asiat! Tentissä ei ole enää aikaa etsiä niitä!


12.10.2001 Johannes Enroth, Lotta Sundström ym.
 1. Toteat ohimennen Hankenilla opiskelevalle kaverillesi, että jos ei olisi prokaryootteja, ei olisi eukaryoottejakaan. Hän kiinnostuu lievästi ja haluaa kuulla perusteluja. Selitä siis hänelle lyhyesti, mitä oikeastaan tarkoitit. (3p)
 2. (Vastaa joko osakysymyksiin A-E, tai osakysymyksiin A ja F. Osakysymys A on siis pakollinen.)
  1. Eräässä populaatiossa pienikokoisten aikuisten yksilöiden jälkeläistuotanto on heikompi kuin suurikokoisten yksilöiden, mutta suurikokoiset yksilöt joutuvat suhteellisesti useammin petojen suihin: - millainen valinta kohdistuu populaatioon? - Mihin suuntaan population yksilöiden koko kehittyy? - Entä jos kyseessä onkin kakasi eri lajia - mitä tapahtuu? (3p)
  2. Kaksi eri lajia kolonisoivat saman alueen, ne ovat saman kokoisia ja syövät samaa ravintoa. Mitä tapahtuu ja mistä on kyse? (1p) Mikä on adaptiivinen radiaatio (mainitse kaksi esimerkkiä) ja miten se liittyy jaksottaisen tasapainon periaatteeseen? (1p)
  3. Komodoro-varaanin ruokavalioon kuuluvat myös turistit - minkä takia olet kuitenkin (keskimäärin) turvassa, jos olet 10 m etäisyydellä? Muutuisiko tilanne, jos varaani olisikin kaksijalkainen - ja jos muuttuu, niin miksi? (1p)
  4. (Jokeri: vastaamalla tähän kysymykseen voit korvata osat B-E) Jos epäyhtälö br - c > 0 toteutuu, niin geeni, joka johtaa avunantoon runsastuu populaatiossa. (b = avusta saatu hyöty avunsaajalle, r = avunsaajan ja avunantajan välinen sukulaisuus (voi saada arvot 0 - 1), c = avunannosta koituvat kustannukset avunantajalle). - Missä kolmessa tilanteessa kyseinen geeni ei voi koskaan runsastua populaatiossa? - Jos r = 0.01, voiko geeni runsastua populaatiossa? Perustele lyhyesti. (3p)
 3. Kambrikauden fossiililöytöjen merkitys käsityksille monisoluisten eläinten kehittymisestä (3p)
 4. Tutkija Hicham Ngeny selvittää kuuden kovakuoriaisen sukulaisuussuhteita. Tutkimuskohteena ovat vilistäjä, lahokapo, pehkiäinen, mäihiäinen, nirppu ja suutari. Ulkoryhmänä hän käyttää hopeaseppää.
   Hopeasepän toukalla on jaloissa kaksi kynttä, muiden toukilla on yksi kynsi. Nirpun ja suutarin toukilla on hyvin pienet jalat, muiden toukilla on pitkät jalat. Lahokapolla, pehkiäisellä ja mäihiäisellä on tuntosarvissaan nuija, muilla ei ole nuijaa. Pehkiäisellä ja mäihiäisellä on leveät reidet, muilla on kapeat reidet. Hopeasepällä ja vilistäjällä on kuusi munasarjaa, muilla on neljä munasarjaa.
   a) Millainen on näihin tuntomerkkeihin perustuva kladogrammi?
   b) Montako monofyleettistä ryhmää siinä on?

Tentissä sai olla materiaalia mukana miten paljon vain, mutta aikaa oli vain 2 tuntia.


11.10. 2002 Johannes Ehnroth ym.
 1. Sammalten ja putkilokasvien sopeutumisessa maa(ilma) elämään on muutamia merkittäviä eroja. Mitkä ovat nämä erot?
 2. Luonnonvalinnan periaate. Määritä valinnan ja evoluution perusyksiköt. Tiettyjen edellytysten täyttyessä evoluutio tapahtuu automaattisesti. Mitkä ovat nämä edellytykset?

10.10.2003 Ehnroth, Savolainen, Muona, Haarama, Lehtonen

  ------- Porifera
  | _|--- Platyhelminthes
  __| | |--- Nematoda
  | |
  |-| |--- Mollusca
  |-|--- Annelida
  |--- Arthropoda

 1. Oletetaan, että olet tutkija vuonna 2010, jolloin käytössäsi on uusi XXXC-rRNA:han perustuva analyysimenetelmä. Tutkit uudella menetelmällä 6 pääjakson sukulaisuussuhteita ja saat tulokseksi ylläolevan sukupuun. Minkälaisia eroja havaitset siinä tähän mennessä esitettyihin sukupuihin ja minkälaisia päätelmiä niiden perusteella tekisit?
 2. Selitä luonnonvalinnan periaate. Kiinnitä huomiota (a) mekanismiin ja (b) prosessiin/tulokseen, samoin siihen, mikä on valinnan perusyksikkö, mikä evoluution perusyksikkö. Huomaa, että kun tietyt perusedellytykset toteutuvat, evoluutio seuraa mekaanisesti. Pyri osoittamaan tämä (mitkä ovat nämä perusedellytykset).
 3. Heterosporia - mitä tekemistä sillä on siemenkasvien kanssa?
 4. Tutkit viiden kovakuoriaisen sukulaisuussuhteita, sisäryhmään kuuluvat suvut Cercyon, Athera, Silpha, Ampedus ja Rhacopus. Ulkoryhmänä on Carabus.
  Eläimillä on seuraavat tuntomerkit:
  Carabus koiraalla on yksi parameri, muilla kaksi.
  Ampedus ja Rhacopus toukilla ei ole takaruumiissa liikkuvia ulokkeita, muilla on.
  Cercyon, Atheta ja Silpha toukilla ei ole pistesilmiä, muilla on.
  Atheta ja Silpha aikuisilla on lyhentyneet peitinsiivet, muilla ei.

  Miltä parsimonisin kladogrammi näyttää?

Tentissä sai olla mukana materiaali niin paljon kuin halusi. Aikaa todella vähän (noin 1½ tuntia).

 

52052-8 Johdatus eläintieteeseen - välitentti

25.9.2000 Lauri Saaristo

 1. Piirrä kaavakuva polttiaiseläimestä ja nimeä siitä seuraavat osat: Suu, Gastrovaskuliininen ontelo, gastrodermi, mesoglea, epidermi.(3p)
 2. Luettele kuusi niveljalkaisille tyypillistä piirrettä/toimintoa, jotka ovat vaikuttaneet pääjakson menestykseen.(3p)
 3. Nimeä kaksi alkueläinten (protozoa) pääjaksoa, sekä molemmista kaksi tyypillistä piirrettä. (3p)
 4. Vertailutehtävä laakamatojen, sukkulamatojen ja nivelmatojen ominaisuuksista (pitkittäis- ja rengaslihakset, hydrostaattinen tukiranka, siimalliset/ripselliset solut, verenkierto, onko ruumiinontelo syntynyt blastokeelistä...) (3p)
 5. Luettele kolme piirrettä, jotka erottavat simpukat (bivalvia) pääjalkaisista ja kotiloista. (1,5p)
 6. kolme oikein/väärin kysymysparia liittyen simpukan rakenteeseen. (1,5p)
 
Johdatus eläintieteeseen - lopputentti

2.11.2000 Lauri Saaristo

 1. Sammakon urogenitaalielimistö: nimeä osat kuvasta (suoraan kurssimonisteesta)
 2. Nimeä lintujen sopeutumat lentämiseen >/li>
 3. Osmoregulaatio makean veden kaloilla
 4. Piikkinahkaisten vesiputkilostojärjestelmä
 5. Hemokeeli
 6. Blastokeeli
 7. Essee (6 p): Monisoluisten eläinten tukiranka

2-6 pistettä / kysymys.

 
526000 Johdatus kasvi- ja sienitieteeseen

12.10.2001 Aulikki Salmia

 1. a)  (kuvat) Määrittele seuraavista kasveista kurssilla opittua sanastoa käyttäen lehden muoto, suonet ja reunatyyppi. Kasvit: kielo, vaahtera ja rauduskoivu.
  b)  (kuvat) Piti tietää, onko kasvien haarautumistyyppi dikotominen, monopodiaalinen vai sympodiaalinen.
 2. a)  (kuva) Piti selostaa kaksisirkkaisen kasvin siementen synty.
  b)  (kuva) Piti tunnistaa synkarppinen ja parakarppinen emiö
 3. Miten kasvit leviävät uusille kasvupaikoille? Kerro esimerkkejä ja esimerkkikasveja.
 4. a)  (kuva) Kerro lyhyesti, miten karhunsammalen sporofyytti syntyy.
  b)  (kuva) Mihin ryhmään seuraavat kasvit kuuluvat? Merkitse kuvaan rakennepiirteitä. (oli leviä, sammaleita!)

Joka tehtävästä sai 6 pistettä. Pikkutarkkaa kuva-asiaa!


14.12.2001 Aulikki Salmia
 1. Miten koppisiemenisen kasvin siemen syntyy? Selitä myös siemenen perusrakenne.
 2. Paljassiemeniset kasvit.
 3. Sanikkaisen elämänkerto. Tee myös lista kasveista, jotka kuuluvat sanikkaisiin.
 4. Selitä lehden perusrakenne ja selitä mitä ovat lehtimuuntumat.

Syksy 2003 Aulikki Salmia
 1. a) Laadi perusteelliset ja yksityiskohtaiset kuvatekstit oheisiin kuviin. (kuvia kukasta)
  b) Mikä on kaksinkertaisen hedelmöityksen evolutiivinen merkitys?
 2. Tulkitse kuvissa esiintyviä rakenteitä ja/tai ilmiöitä kasvien ekologisen sopeutumisen näkökulmasta.
 3. a) Haploidinen vaihe ja siihen kuuluvat rakenteet lehtisammalissa ja saniaisilla. (Selosta lyhyesti ja piirrä kaavakuvat)
  b) Sammalten ja jäkälien elinympäristöt ja esiintyminen Viikin ja Kallvikin alueella -yhteenveto retkihavainnoista.
 4. a) Millaisia rakenne (organisaatiotasoja) tavataan levillä?
  b) Laadi kuvatekstit seuraavaan kaavioon. Mikä elämänkiertotyyppi on kyseessä?

Tentissä sai olla mukana A4:llinen muistiinpanoja.

 
52071 Kasvifysiologian harjoitustyöt

9.3.2001

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:

 1. Miten selvittäisit onko pinaatti hyvä beeta-karoteenin lähde?
 2. Määrittele lyhyesti:
   a) auksiini?
   b) sakkaroosi?
   c) liikkuva ravinne?
   d) miksi entsyymiuutossa käytetään puskuria?
 3. Miksi sokerinäyte hydrolysoitiin hiilihydraattityössä?
 4. a) Miten valmistat 200 ml 10 %(w/v) NaCl-liuosta?
  b) Mikä on valmistamasi liuoksen molaarisuus?
 5. Miten valmistat MgSO4 x 7 H2O:sta (Mp 246 g/mol)magnesiumsulfaatin suhteen 4% liuosta 500ml (veden Mp 18 g/mol)?

2.3.2004 Kurt Fagerstedt ym.
 1. Selitä lyhyesti, mitä seuraavat termit tarkoittavat:
   a) nekroosi ja kloroosi
   b) fototropismi
   c) endopeptidaasi
   d) geelisuodatus (Sephadex PD-10 pylväskromatografia)
   e) Rf-arvo ohutlevykromatografiassa
 2. Miksi
   a) rasvaliukoisten pigmenttien uutossa asetoniin lisätään MgCO3:sta?
   b) endopeptidaasien uuttoliuokseen lisätään EDTA:ta ja kysteiiniä?
   c) käytetään DPIP:ä (2,6-dikloorifenoli-indofenolia) tutkittaessa fotosynteesin valoreaktiota (Hillin reaktio)?
 3. Miten selvittäisit, sisältääkö punainen paprika klorofylli-a:ta?
 4. Miten valmistat 200 mil:aa 0,2 M magnesiumnitraattiliuosta? Sinulla on käytettävissä kaupallinen yhdiste ja pullon kyljessä alla oleva etiketti.
  (Magnesiumnitraatin rakennekaava ja molekyylipaino ilmoitettu)
 5. Miten valmistat oheisesta magnesiumnitraatista 2%:n liuoksen?

Vastaa neljään kysymykseen.

Tenttipaperissa mukana jaksollinen järjestelmä.

 
Kemian perusteet

3.10.2000 Jorma Korvenranta

 1. Selitä lyhyesti:
   a) mooliosuus
   b) perusmuodostumislämpö
   c) tasapainovakioiden Kc ja Kp välinen ero
 2. a) Selitä hybridisaatiomallin avulla tetrakloorimetaanin CCl4 tetraedrinen rakenne.
  b) Miksi CCl4-molekyyli on pooliton, vaikka hiilen ja kloorin väliset sidokset ovat poolisia? c) Mitkä sidosvoimat ovat vallitsevia CCl4-molekyylien välillä?
 3. a) Alkuaineen X järjestysluku on 35. Kirjoita sen elektronikonfiguraatio.
  b) Päättele a-kohdan tuloksen perusteella, muodostaako X mieluummin kationin X+ vai anionin X-?
 4. Liuoksessa on 0,100 mol HCl ja 0,200 mol HCl04. Se neutraloitiin täysin Ca(OH)2 -liuoksella, jota kului 200,0 ml. Mikä oli käytetyn Ca(OH)2 -liuoksen konsentraatio?
 5. a) Magnesiumhydroksidin liukoisuus puhtaaseen veteen on 1,7 x 0,0010 mol/l. Lakse Ks(Mg(OH)2).
  b) Astiassa on kiinteätä magnesiumhydroksidia ja sen kylläistä vesiliuosta. MIten voisit saada kiinteän Mg(OH)2:n liukenemaan?

Lokakuu 2001 Kuparinen
 1. Vertaa toisiinsa käsitepareja
   a) puhdas aine ja seos
   b) todellinen kaasu ja ideaalikaasu
   c) endo- ja eksoterminen reaktio>
 2. Metaanimolekyylissä CH4 sidoskulmat ovat 109,5 astetta, mutta ammoniakkimolekyylissä NH3 107 astetta
   a) Selitä ero repulsioteorian (VSEPR-malli) avulla
   b) Mitkä tekijät vaikuttavat molekyylin poolisuuteen?
   c) Mikä sidostyyppi on vallitsevana ammoniakkimolekyylien välillä?
 3. Tarkastele liukenemisen dynamiikkaa. Mitkä eri tekijät vaikuttavat kiinteän aineen liukenemislämpöön? Miten liuotteen poolisuus vaikuttaa suolan liukenemiseen siihen?
 4. Selvitä, miten lämpötila vaikuttaa kaasun liukenemiseen nesteeseen.
 5. Lämpötilassa 1000 K havaittiin litran astiassa tasapainotilassa keskenään 0,102 mol NH3 -kaasua, 1,03 mol N2 -kaasua ja 1,62 mol H2-kaasua. Laske Kc ja Kp.
 6. 50 ml 0,2 M NaOH -liuosta titrataan 0,2 M HCl -liuoksella. Laske liuoksen pH, kun suolahappoa on lisätty
   a) 25 ml b) 75 ml.

18.10.2002
 1. Mitä syntyy seuraavissa reaktioissa? Piirrä rakennekaava:
   (kaksisidoksinen hiilivety + bromi)
   (bentseenirengas jossa COOH-ryhmä + NaHCO3)
   (Hiilivety, jossa ketoni ja alkoholiryhmä + NaBH4)
 2. a) Aseta seuraavat yhdisteet kasvavan happamuuden mukaiseen järjestykseen: Propaanihappo, trifluorietikkahappo, 2-etyylifenoli
  b) Esitä täydellisilä rakennekaavoilla esimerkit cis- ja trans- alkeenista.
 3. Anna rakennekaavat yhdisteille A ja B, jotka muodostuvat seuraavissa reaktioissa
   CH3CH2OH [O]-> A [O]-> B
 4. Piirrä seuraavien yhdisteiden rakennekaavat
   a) 2,4-dimettyli-2-hekseeni
   b) 3-kloori-2-metyylibutaani
   c) 3-amino-2-metyylifenoli
 5. Esitä viisi rakennekaavaa, jotka voidaan kirjoittaa C4H10O ja jotka ovat alkoholeja. Ovatko ne primäärisiä, sekundäärisiä, vai tertiäärisiä?

7.10.2003 Seppo Lindroos
 1. Selvitä ammoniakkimolekyylin (HN3) rakenne sen Lewis rakenteen ja repulsioteorian (VSEPR malli) avulla. Typella on viisi valenssielektronia ja vedyllä yksi.
 2. Molekyylien väliset sidokset ja niiden vaikutus aineiden ominaisuuksiin
 3. a) Selitä lyhyesti mitä tarkoitetaan hapettumisella ja mitä pelkistymisellä?
  b) Tasapainota reaktioyhtälä jossa metallinen kupari (Cu) reagoi typpihapon (HNO3) kanssa jolloin reaktiotuotteiksi syntyy CU2+ -ioniliuos ja typpimonoksidia (NO).
  Cu + NO3- + H+ -> Cu2+ + NO
 4. Pyridiini (C5H5N) on heikko emäs. Laske 0,10 M pyridiiniliuoksen pH kun pyridiinin emäsvakio on 1,7*10^-9.
 5. 150ml 0,20 M K2SO4-liuosta lisätään 350ml 0,30 M KNO3-liuosta. Mitkä ovat ionien (K+, NO3-, SO4 2-) konsentraatiot loppuliuoksessa?

Kaikki tehtävät piti tehdä. Neljänteen tehtävään ei todellakaan ollut annettuna reaktioyhtälöä..


x.x.2005 Seppo Lindroos

Epäorgaaninen kemia (Jos osallistut tässä tentissä sekä yleisen että orgaanisen kemian osioihin vastaa vain kysymyksiin 2, 3 ja 5.)

 1. a) Selvitä lyhyesti mitä tarkoitetaan hapolla ja emäksellä. Anna ainakin kaksi eri määritelmää kummallekin.
  b) Selvitä lyhyesti mitä tarkoitetaan konjugoidulla happo-emäsparilla. Anna esimerkki konjugoidusta happo-emäsparista.
 2. Miten todellisten kaasujen ominaisuudet poikkeavat ideaalikaasusta?
 3. a) Selitä lyhyesti mitä tarkoitetaan empiirisellä kaavalla.
  b) Tuntematon orgaaninen yhdiste koostuu hiilestä (C), vedystä (H) ja hapesta (O). Kun 29,5 g tätä tuntematonta yhdistettä poltetaan täydellisesti saadaan reaktiotuotteeksi 43,5 g hiilidioksidia (CO2) ja 18,1 g vettä (H2O). Laske yhdisteen empiirinen kaava.
 4. Lyijy(II)kloridi, PbCl2, on varsin niukkaliukoinen yhdiste. Kun kiinteä lyijy(II) kloridi liukenee veteen on kylläisen liuoksen lyijy-ionikonsentraatio, c (Pb2+) = 0,039 M. Kirjoita näkyviin kyseisessä liuoksessa vallitseva tasapainoreaktio ja laske lyijy(II)kloridin liukoisuustulo, Ksp.
 5. Laske kaasun moolimassa M (g/mol), kun kaasunäyteen (5,38 g) tilavuus on 1,00 dm3 lämpötilassa 15 c ja paineessa 1,00 atm.

Orgaaninen kemia (Jos osallistut molempiin osioihin, vastaa orgaanisen kemian osuudesta vain kysymyksiin 1 ja 2.)

 1. Mitä syntyy seuraavissa reaktioissa? Piirrä tuotteen rakennekaava ja nimeä tuote. (3 p)
   a) (piirretty rakennekaava fenolista) –H3PO4-100 c ––>
   b) (piirretty rakennekaava 2-metyylipropeenista) + H2O –H+ ––>
   c) (piirretty kuva 2-propanolista) –O ––>
 2. Tunnista ja merkitse näkyviin seuraavan yhdisteen funktionaaliset ryhmät. (3 p)
  (Piirretty rakennekaava yhdisteestä jossa ainakin syklinen eetteri, amiini ja ketoni.)
 3. Esitä täydellisillä rakennekaavoilla esimerkit sekä cis- että trans-alkeeneista. (2 p)
 4. Esitä täydellisillä rakennekaavoilla esimerkit primäärisestä, sekundäärisestä ja tertiäärisestä alkoholista. (3 p)
 5. Mitä yhdistettä syntyy etyyliatanaatin (etyyliasetaatin) emäksisessä hydrolyysissä? Piirrä lähtöaineen (A) ja tuotteiden (B ja C) rakennekaavat. (4 p)
  A + NaOH –H2O–> B +C

R = 0,08206 (dm3 atm) / (mol K) tai R = 8, 314 (N m) / (mol K) Ar (H) = 1,008, Ar (O) = 16,00, Ar (C) = 12,01


24.1.2006 Seppo Lindroos

Epäorgaaninen kemia (Jos osallistut tässä tentissä sekä epäorgaanisen että orgaanisen kemian osioihin vastaa vain kysymyksiin 1, 2 ja 4.)

 1. Selitä lyhyesti mitä tarkoitetaan käsitteillä a) happo ja emäs b) pH ja pOH c) puskuriliuos
 2. Kun nestemäinen etanoli, C2H6O(l), poltetaan ilmassa, O2(g), siitä muodostuu hiilidioksidia CO2 (g), ja vettä, H2O(l).
   a) Kirjoita reaktiota kuvaava tasapainoitettu reaktioyhtälö
   b) Kuinka paljon (massana) hiilidioksidia muodostuu kun 6,91 g etanolia poltetaan?
 3. a) Laske hiilidioksidikaasun paine kun edellisessä tehtävässä saatu hiilidioksidi kerätään 10,0 dm3 suuruiseen suljettuun tyhjiöityyn astiaan 0oC lämpötilassa? Hiilidioksidin voi olettaa käyttäytyvän ideaalikaasun tavoin.
  b) Kuinka ideaalikaasu poikkeaa todellisista kaasuista?
 4. Ionisidos, sidoksen muodostuminen ja ionisidoksellisten yhdisteiden ominaisuuksia.
 5. Alkuaineen X järjestysluku Z=17. Kirjoita alkuaineen elektronikonfiguraatio ja päättele muodostaako X mieluummin kationin ja anionin, perustele päätelmäsi. Päättele mikä alkuaine X on käyttäen hyväksi kysymyspaperin kääntöpuolella olevaa jaksollista järjestelmää.

Orgaaninen kemia (Jos osallistut molempiin osioihin, vastaa orgaanisen kemian osuudesta vain kysymyksiin 1 ja 2.)

 1. Mitä syntyy seuraavissa reatioissa? Piirrä tuotteiden rakennekaavat ja anna niille systemaattinen (IUPAC) nimi.
   a) (piirretty rakennekaava 2-metyylipenteenista) + HBr ––>
   b) (piirretty rakennekaava bentsoehaposta) + (piirretty rakennekaava propanolista) ––>
   c) (piirretty rakennekaava heptaanista jossa sekä OH että ketoniryhmä) –NaBH4 ––>
 2. Anna yksi esimerkki (täydellinen aukipiirretty rakennekaava) jokaisesta kohdasta.
   a) primäärinen amiini
   b) viisi hiiliatomia sisältävä eetteri
   c) cis-alkeeni
   d) neljä hiiliatomia sisältävä esteri
   e) aromaattinen karboksyylihappo
   f) tertiäärinen alkoholi
 3. Merkitse näkyviin ja nimeä seuraavan yhdisteen (matairesinoli) funktionaaliset ryhmät. (Piirretty rakennekaava yhdisteestä jossa on ainakin 2 fenolia, pari eetteriä ja esteri.)
 4. Esitä rakennekaavat kaikille isomeerisille yhdisteille C3H8O ja nimeä ne.
 5. Piirrä seuraavien yhdisteiden rakennekaavat. Järjestä yhdisteet kasvavan vesiliukoisuuden mukaiseen järjestykseen ja perustele vastauksesi.
  Etanoli, butaani, dietyylieetteri.

Tentissä oli annettu seuraavat atomipainot: Ar(C)=12,01; Ar(O)=16,00; Ar(H)=1,008 R=8,314J/K * mol; R=0,0821 dm3 * atm/K * mol ja kysymyspaperin toisella puolella oli jaksollinen järjestelmä ilman atomipainoja.

 
52045 Käyttäytymisekologian perusteet

1.4.2004 Heikki Hirvonen

 1. Millaisin tutkimuksin on voitu osoittaa, että vanhempien käyttäytymispiirteet periytyvät niiden jälkeläisille?
 2. Kun ravintolaikkujen välinen keskimääräinen etäisyys kasvaa, miten optimaalisen saalistusteorian laikkumallin ennusteen mukaan käy keskimääräiselle laikussaoloajalle? Vastaa lyhyesti, max. 10 sanaa.
 3. Miten naaras voi kontrolloida poikastensa isyyttä?
 4. Määrittele LYHYESTI seuraavat termit:
  1. a) RHP
   b) altruismi
   c) reproductive skew
   d) informaatiokeskuksen-hypoteesi

Vastaa kaikkiin.

 
520788 Solubiologia ja sytogenetiikka

19.12.2003 Fagerstedt, Salama ja N.N.

Kasvisolubiologia:

 1. Epidermisolun rakenne
 2. Dikaryoottinen sienirihma
 3. Sklerenkyymi
 4. Amylopektiini
 5. Selluloosa kasvisolussa
 6. Plasmolyysi

Eläinsolubiologia:

 1. Epiteelityypit tehtävän mukaan jaettuna, esimerkki kustakin<
 2. Hermotukikudoksen solut ja niiden tehtävät

Sytogenetiikka:

 1. aneuploidia
 2. ihmisen tavallisimmat autosomaaliset trisomiat
 3. FISH-periaate

Lyhyitä vastauksia kaivattiin.

 
Ympäristön- ja luonnonsuojelubiologian perusteet

19.12.2003 Sirkku Manninen, Jorma Kuparinen, Jari Niemelä, Atte Korhola

 1. Sinileväkukinnat Itämeressä ja järvissä
 2. Miten kaupunkiekologista tutkimusta voidaan soveltaa kaupunkisuunnittelussa - vai voidaanko?
 3. Millaiset eliöt ovat hyviä ilman laadun bioindikaattoreita?
 4. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
   a) Litorina-meri
   b) Holoseenin lämpö-opitimi (HTM)
   c) Soiden laajuuskasvu
   d) Kuinka luonto muuttuu?
   e) Puulustokalenterin periaate
   f) Miksi piilevät ovat hyviä paleobioindikaattoreita?
 

palautelomake