Symbioosi >> Luonnonsuojelu >> Säännöt

Symbioosin luonnonsuojelurahaston säännöt

Symbioosi ry:n syyskokouksen 5.11.2003 päätöksellä muutetut kohdat on kursivoitu.

SYMBIOOSIN LUONNONSUOJELURAHASTON SÄÄNNÖT

I Rahaston nimi ja kotipaikka

Rahaston nimi on Symbioosin luonnonsuojelurahasto ja kotipaikka Helsinki.

II Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahaston perustamisesta on tehty päätös Symbioosin kevätkokouksessa 11.2.1999, jolloin yhdistyksen hallitukselle on annettu tehtäväksi sääntöjen laatiminen.
Rahasto on osa Symbioosi ry:tä, joka toimii rahaston ylläpitäjänä.

III Rahaston tarkoitus

Rahaston perustamisella halutaan edistää Symbioosi ry:n sääntöjen mukaista luonnonsuojelutyötä.

Rahaston tarkoituksena on tukea luonnonsuojelullisesti hyödyllisiä hankkeita sekä edistää ja ylläpitää luonnon suojelemiseksi tehtävää työtä ja harrastustoimintaa.

IV Rahaston hallinto

Rahaston hallinnosta vastaa yhdistyksen hallitus. Rahastoa hallitaan rahaston sääntöjä, yhdistyksen sääntöjä, muita toiminnalle asetettuja säädöksiä ja määräyksiä
sekä hyvää tapaa ja huolellisuutta noudattaen. Hallitus voi saattaa yhdistyksen kokoukselle päätettäväksi rahastoa koskevan asian, joka on rahaston ja yhdistyksen
kannalta mittava, esimerkiksi kauaskantoisuutensa tai periaatteellisuutensa vuoksi. Yhdistyksen kokouksia ovat kevät- ja syyskokous sekä ylimääräinen yhdistyksen kokous.

Päätöksen varojen myöntämisestä luonnonsuojeluhankkeeseen tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Yhdistyksen hallitukselle kuuluu vastuu rahastosta myönnettyjen apurahojen käytön valvonnasta. Väärinkäytösten ilmetessä on väärin perustein maksettu apuraha perittävä takaisin.

V Rahaston varojen kartuttaminen

Rahaston tulonlähteinä toimivat vuosittain järjestettävä Vappushokkelo ja erilaiset lahjoitukset. Vappushokkelon tuotosta siirretään yhdistyksen
kokouksessa määrätty prosenttiosuus luonnonsuojelurahastoon. Rahasto voi ottaa vastaan yhdistykselle osoitettuja, luonnonsuojeluun tarkoitettuja lahjoituksia.

VI Varojen käyttö

Rahaston varoista myönnetään vuosittain Symbioosi ry:n luonnonsuojelun apuraha. Yhdistyksen hallitus julistaa luonnonsuojelun apurahan julkisesti haettavaksi kerran vuodessa, vähintään yhtä kuukautta ennen seuraavaa yhdistyksen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava apurahahakemuksien käsittely kokouksessa.

Vuotuisen haettavaksi julistettavan apurahan on oltava vähintään saman suuruinen kuin yhdistyksen kokousta edellisestä Vappushokkelosta rahastoon siirretyn
luonnonsuojelurahan määrä. Jos hakemuksia ei määräaikaan mennessä saada tai hakemukset tai hankkeet eivät täytä apurahan myöntämiselle vaadittuja ehtoja tai jos hakemukset
ovat puutteellisia, voidaan luonnosuojelun apuraha jättää kokonaan tai osittain myöntämättä ja apuraha siirretään haettavaksi uudelleen ennen seuraavaa yhdistyksen kokousta.
Päätöksestä on annettava tieto apurahaa hakeneille. Yhdistyksen kokouksessa voidaan määritellä apurahan myöntämiselle lisäehtoja.

Jos yhdistyksen kokouksen valitsema avustuskohde ei vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä ole lunastanut sille osoitettua avustusta eikä lunastusajasta ole
muita sopimuksia yhdistyksen hallituksen ja avustuskohteen välillä, kyseessä olevan avustuskohteen oikeus apurahan lunastamiseen raukeaa ja myönnetty apuraha
siirtyy uudelleen jaettavaksi.

VII Sääntöjen muuttaminen

Symbioosin luonnonsuojelurahaston sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen esityksestä ¾ enemmistöllä. Sekä yhdistyksen hallituksen että
yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava rahaston sääntöjen muuttamisesta.

VIII Rahaston lakkauttaminen

Rahasto voidaan tarvittaessa lakkauttaa sääntöjen muuttamisesta säädetyllä tavalla. Käyttämättä jääneet varat ohjataan yhdistyksen kautta rahaston sääntöjen mukaiseen luonnonsuojeluun.

IX Siirtymäsäännös

Vuoden 1999 luonnonsuojelurahan myöntämisessä noudatetaan näitä sääntöjä siltä osin, kuin se on mahdollista huomioon ottaen sääntöjen voimaantulon ja yhdistyksen
kokouksen ajankohdan.Vuoden 1999 luonnonsuojelurahan myöntämisessä noudatetaan näitä sääntöjä siltä osin, kuin se on mahdollista huomioon ottaen sääntöjen voimaantulon
ja yhdistyksen kokouksen ajankohdan.

X Sääntöjen voimaantulo

Nämä säännöt astuvat voimaan hallituksen hyväksyttyä ne.