SUB ry
Student organization for students of English philology

SUB Charter1. Yhdistyksen nimi on SUB ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus on englannin kielen opiskelijoiden edunvalvonta ja viihtyvyyden edistäminen Helsingin yliopistolla.

3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä Helsingin yliopistolla englantia opiskelevan henkilön.

4. Yhdistys päättää kevätkokouksessaan jäsenmaksun suuruuden.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen:
1) hallitus voi erottaa jäsenen mikäli tämä jättää jäsenmaksun maksamatta kahtena (2) peräkkäisenä vuotena
2) yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä milloin tahansa. Jäsensuhde päättyy kahden (2) viikon kuluttua siitä lukien, kun jäsen on ilmoittanut eroamishalukkuudestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittanut erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
3) yhdistys voi erottaa jäsenen mikäli tämä rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai vakavasti vahingoittaa yhdistystä, sen toimintaa tai sen mainetta.

6. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

7. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla varsinaisilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus. Kokous päättää vaalitavasta. Henkilövaaleissa käytetään pyydettäessä suljettua lippuäänestystä. Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisu tehdään arvalla.

8. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja vähintään viisi (5) ja enintään seitsemäntoista (17) muuta jäsentä.

9. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi hallituksen kokouksessa on läsnä ylöspäin pyöristettynä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

10. Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja tai varainhoitaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

11. Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1) päätetään hallituksen jäsenmäärä sääntöjen 8. säännön rajoissa
2) valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja muut jäsenet
3) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä tulevan vuoden toimintaa tarkastamaan
4) hyväksytään tulo- ja menoarviot seuraavalle tilikaudelle.
5) käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

12. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.
2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja varainhoitajalle.
4) hyväksytään tuleva toimintasuunnitelma.
5) käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

13. Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta on valmistettava ja luovutettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

14. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen toiminnan tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

15. Ehdotusta, joka koskee sääntöjen muuttamista on käsiteltävä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen on saatava kummassakin kokouksessa ylöspäin pyöristettynä kahden kolmasosan (⅔) enemmistö annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

16. Ehdotusta, joka koskee yhdistyksen purkautumista on käsiteltävä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen on saatava kummassakin kokouksessa ylöspäin pyöristettynä kolmen neljäsosan (¾) enemmistö annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen edustaman toiminnan tukemiseen tavalla, josta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.

17. Yhdistyksen hallitus voi muodostaa toimikuntia ja nimittää näiden jäseniä yhdistyksen virkailijoiksi. Yhdistyksen hallitus määrittää toimikunnan tehtävän ja toimikauden. Toimikunnan toimikausi voi ylittää hallituksen toimikauden, jos sen tehtävä sitä vaatii ja uusi hallitus tämän hyväksyy. Virkailijan toimikausi on sama kuin asianomaisen toimikunnan toimikausi, ellei virkailijan tehtävä vaadi muuta. Yhdistyksen hallitus voi myös nimittää virkailijoita toimikuntien ulkopuolelta. Tällöin virkailijan toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi, ellei virkailijan tehtävä vaadi muuta.

18. Yhdistyksen kokous voi nimittää kunniajäseniä. Kunniajäsenyys on elinikäinen, ellei hallituksella ole 5. säännön kolmannen kohdan mukaisia perusteita erottaa kunniajäsentä. Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan yhdistyksen tapahtumiin.