Numero 2/ 2005

Kronos ja Historicus kuninkaissa

- JuhaMatti Granqvist ja Janne Kirjasniemi-

HYY:n uusin tilajako ja asian ympärillä pyörinyt kohu on puhuttanut ylioppilasmaailmaa ja erityisesti historianopiskelijoita jo marraskuusta lähtien. Lienee hyvä valottaa hieman asian käsittelyä HYY:n byrokratiamyllyssä sekä sen ympärillä käytyä keskustelua.

HYY jakaa hallussaan olevat järjestötilat uudelleen kahden vuoden välein. Vuoden 2004 jaossa Kronos ja Historicus päätettiin siirtää pois järjestötilastaan Vacuumista Uudella ylioppilastalolla, jossa Historicus on toiminut vuodesta 1983 ja Kronos vuodesta 1994. Molemmille järjestöille osoitettiin uusi järjestötila toisaalla samassa rakennuksessa.

Päätökseen liittyi lukuisia ongelmia. Ensinnäkin, uusi järjestötila on kooltaan 15 neliömetriä eli vain kolmannes 41 neliön kokoisesta Vacuumista. Viidentoista neliömetrin tilaan ei paloturvallisuusmääräysten mukaan mahdu kerralla edes Kronoksen hallitus, puhumattakaan siitä että minkäänlaista muuta ainejärjestötoimintaa voitaisiin tilassa järjestää. Tila tulisi siis olemaan järjestöille vain varasto, ja kaikki niiden toiminta pitäisi järjestää 35 HYY:n mui ssa t i loi ssa. Toi seksi , HYY:n perustelut uudelle tilanjaolle olivat epäselviä ja osin perusteettomia. Niihin sisältyi muunmuassa vihjauksia Vacuumissa tapahtuneista järjestyshäiriöistä, joista Kronos tai Historicus eivät kuitenkaan olleet vastuussa millään tavalla. Näistä häiriöistä olivat todistetusti vastuussa muut tilaa käyttävät järjestöt ja niistä aiheutui haittaa myös Kronoksen ja Historicuksen toiminnalle.

Muina perusteluina mainittiin myös tilojen kiertoperiaate, joka uutena innovaationa varmistaisi järjestöjen tasaarvoisen kohtelun tilanjakopäätöksissä. Kiertoperiaatetta ei kuitenkaan toteutettu loppuun saakka kattavasti ja tasapuolisesti, sillä suinkaan kaikkia järjestöjä ei siirretty vanhoista tiloistaan ja muutenkaan tulos oli kaukana tasapuolisuudesta. Mukaan perusteluihin astui myös niin kutsuttu synergiaetu samankaltaisten järjestöjen läheisyydestä. Tästä teoreettisesta edusta voi olla montaa mieltä, mutta tilajaon tuloksena tilanne ei tältäkään kantilta juurikaan parantunut, sillä jotta synergiasta voisi olla jotain hyötyä, pitäisi tilaa pystyä käyttämään muuhunkin kuin tavaroiden säilytykseen.

Ainejärjestöjen jäsenet olivat päätyneet jäsenaloitteen tekemiseen useiden HYY:n hallitukselle esitettyjen tuloksettomien vetoomusten jälkeen. Aloitteen tekijät toivoivat, että kysymyksen tuominen edustajiston käsiteltäväksi voisi viimein saada aikaan edes keskustelua aiheesta ja jonkinlaista vastakaikua ongelmaansa.

HYY:n edustajisto käsitteli jäsenaloitetta kokouksessaan 28. helmikuuta. Keskustelu lähti liikkeelle HYY:n talousvaliokunnan puheenjohtajan Kreeta Hämäläisen selvityksestä. Puheenvuoron tärkeimmät argumentit olivat arvattavissa. Talousvaliokunta oli ilmeisesti tehnyt päätöksensä jonkinlaisen taulukon avulla, johon järjestöt oli sijoiteltu tilahakemuksien mukaan. Tämä oli ainoa informaatio jota käytettiin, vaikka samainen valiokunta tekee vuosittain järjestöjen tukipäätökset niiden toimintasuunnitelmien ja ­kertomusten pohjalta. Jostakin syystä näiden tietolähteiden käyttö ei tätä päätöstä tehdessä ollut mahdollista.

Puheenvuorosta sai myös sen käsityksen, että tilanjakopäätös ei ehkä ollut paras mahdollinen, mutta parempaan ei pystytty liian suuren työmäärän takia. Hallitus myös pelotteli edustajistoa Pandoran lipas ­efektillä: jos päätös avataan näiden kahden järjestön kohdalta, myös muut järjestöt alkavat vaatia muutoksia ja HYY hukkuu valituksiin. Hallitus piti jäsenaloitetta sopimattomana tapana ajaa tämänkaltaisia asioita ja sanoi hallintooikeuden olevan lakisääteinen valituskanava. Lopuksi hallitus kehoitti järjestöjä olemaan kiitollisia siitä, että he saivat yleensäkään minkäänlaista tilaa.

Keskustelu velloi hillittynä monien aiheiden ympärillä. Jäsenaloitteen puolestapuhujat eivät pitäneet hallituksen väitettä asian oikaisemisen hankaluudesta uskottavana, ja puhetta hallintooikeudesta arvosteltiin ankarasti. Samoin heräsi kysymys kunnollisten valituskanavien muodostamisesta vastaavanlaisia tilanteita varten.

Vastustajat vetosivat moniin outoihin väitteisiin, esimerkiksi siihen, että näiden kahden järjestön kohtelu ei yleisesti poikennut linjasta eikä näin ollen ollut epäoikeudenmukaista, koska kaikkia muitakin potkittiin päähän. Myös riittämättömiin resursseihin vedottiin, ja käsitys tuntui olevan, että asiat ovat hyvin, koska ne eivät voi olla paremmin, sillä “tää on tää maailma”. Panglossin haamu leijuu edustajiston yllä.

Kokouksessa äänestettiin kahdesta ponsiesityksestä, ensin edustaja Miina Kajoksen esittämästä ponnesta, jonka sanamuoto oli seuraava: "Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto toivoo hallituksen pyrkivän järjestämään Historicus r.f.:lle ja Kronos ry:lle kerhotilan, joka mahdollistaa järjestöille niiden nykyisenkaltaisen toiminnan." Ponsi hylättiin 29 ei-äänellä 19 kyllä-ääntä vastaan.

Toinen ponsi, esittäjänään edustaja Seppo Kymäläinen, kuului: "Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto kehottaa hall itusta huomioimaan HYY:n järjestötilojen jakoprosessissa edelleen ilmenneet kehittämistarpeet ja ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta seuraava tilanjako olisi järjestöjen toimintamahdollisuuksien kannalta entistäkin toimivampi." Ponsi hyväksyttiin 48 kyllä-äänellä kahta ei-ääntä vastaan.

Ensimmäinen ponsi olisi ollut jäsenaloitteen tekijöiden toiveen mukainen, sillä se olisi pakottanut hallituksen korjaamaan tilajakopäätöstä. Toisen ponnen hyväksyminen ei käytännössä velvoita edustajistoa eikä hallitusta tekemään asian suhteen mitään.

Takaisin ylös