Suloinen tiedekunta!!!

KOGNITIOTIEDE

SALAINEN TIEDEKUNTA

opinto-opas 2002-2003Tiedekunnan esittely
Kognitiivinen kemia
Teoreettinen teologia
Spekulatiivinen ergonomia
Monitieteinen säädyttömyys
Täydentävät psykologianopinnot
Erityisryhmäopetus
Olio-ohjelmointi
Elämässä pärjääminen
Elämässä täydellistyminen
Omituinen toiminta
Apurahahakemusten kehittämiskeskus
Logiikka ja muoti
Invasiivinen neurotiede
Looginen inkvisitio
Palautelomakkeet
Salatieteen yö

SALAISEN TIEDEKUNNAN JUURET

Salainen tiedekunta on Helsingin yliopistoon vuonna 1998 perustettu kognitiotieteen monipuolista opetusta ja tutkimusta kehittävä organisaatio. Muutaman aktiivisen opiskelijan alullepanema hanke on muutamassa vuodessa kasvanut useita laitoksia sisältäväksi täysimittaiseksi tiedekunnaksi.

TIEDEKUNNAN HALLINTO JA ASEMA HELSINGIN YLIOPISTOSSA

Tiedekunta muodostaa itsenäisen kokonaisuuden, joka on riippumaton yliopiston muusta toiminnasta. Hallinto on salamyhkäinen ja kryptinen kokonaisuus, jonka ymmärtäminen tuottaa ylivoimaisia vaikeuksia kaikille tiedekunnan toimintaa tarkkaileville. Tämän tarkoituksena on tiedekunnan toiminnan suojeleminen.

Legaalisista syistä tiedekunnan toiminta joudutaan pitämään toistaiseksi salaisena, ja pääosa opetuksesta järjestetään suljettujen ovien takana. Henkilökunta toivoo yhteiskunnan ja sen myötä yliopiston kehittyvän nykyajan tarpeita vastaavaksi siten, että sal. tdk:n toiminta voidaan tehdä lopulta täysin julkiseksi.

Salainen tiedekunta pyrkii tutkimuksen huippuyksiköksi vuonna 2005. Tämän vuoksi myös opettamista kehitetään nyt voimakkaasti ja opiskelijoita pyydetään täyttämään kurssien palautelomakkeet, joista osa on myös tämän oppaan liitteinä.

TIEDEKUNNAN TILAT

Salaisen tiedekunnan tilat vaihtavat olinpaikkaa nopeaan tahtiin. Keskeisen elementin muodostaa puhallettava toimisto, joka sijaitsee yleensä jossain kaupungin puistossa ellei satu olemaan lainassa tai paikattavana. Uusimpana hankintana tiedekunnalla on oma puhallettu (NASA:n tahattomasti lahjoittama) avaruusalus.

MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta päätetään laitoskohtaisesti.
Muissa korkeakouluissa ja tiedekunnissa ei juuri tarjota salaisen tiedekunnan kurssivaatimuksia vastaavaa opetusta, mutta joitakin taitoja opiskelija on voinut hyvinkin saavuttaa elämässään muuta kautta, esimerkiksi harrastusten piirissä.

OPINTONEUVONTA

Opintoneuvontaa annetaan pääasiassa telepaattisesti. Mikäli telepatia tuottaa ongelmia, kannattaa opiskelijan kääntyä tiedekunnan toimiston puoleen.

OPISKELUOIKEUS

Opiskeluoikeutta tiedekunnassa ei ole mitenkään rajoitettu. Opetuksesta kiinnostuneen on kuitenkin syytä huomioida kohta Opiskelijan velvollisuudet.

OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET

Tiedekuntaan kirjoittautuva joutuu antamaan salassapitolupauksen, joka velvoittaa hänet salaamaan tiettyjen kurssien opettajien henkilöllisyydet, luento- ja harjoitustyöajat ja -paikat, kurssimateriaalien säilytyspaikat sekä kurssien
tarkemman sisällön - myös ja eritoten poliisikuulustelussa.

OPISKELIJAVAIHTO

Salainen tiedekunta pidättää oikeuden vaihtaa opiskelija milloin tahansa mihin tahansa. Vaihtaminen tapahtuu suurella varmuudella erityisesti, jos opiskelija epäonnistuu salassapitovelvollisuuden täyttämisessä.


Tässä oppaassa esitellään salaisen tiedekunnan laitokset ja lukuvuonna 2002-2003 järjestettävät kurssit. Kurssien opetusajat ja -paikat ilmoitetaan erikseen salaisessa lukujärjestyksessä.


KOGNITIIVINEN KEMIA


Kognitiivisen kemian oppiaineesta valmistuu vaativiin psykokemiallisiin suorituksiin kykeneviä "psykonautteja". Kognitiivinen kemisti omaa täyden pätevyyden esim. koulukuraattorina, lastenohjelmien tuottajana, matkaoppaana ja aineenopettajana toimimiseen.

Opiskelijan tulee valita kognitiivisen kemian laitoksen käytössä olevista aineista pääaine ja kaksi sivuainetta. Valinnassa on huomioitava aineyhdistelmiä koskevat määräykset, jotka ovat luettavissa laitoksen tiedotteesta. Henkilökunta antaa tarvittaessa ainekohtaista opinto-ohjausta.

Cch111 Johdatus aineopintoihin (2 ov)
Perehtyminen mietoihin aineisiin, niiden kognitiivisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Pääpaino "tötsyissä". Alustava tutustuminen vahvempiin aineisiin.

Cch211 Aivokemian harjoituskurssi (3 ov)
Runsaasti ryhmissä tehtäviä harjoitustöitä ja yksi isompi yksin tehtävä työ. Ei tötsyjä, tukeudutaan porttiteoreettisiin periaatteisiin. Kiihdyttävät ja rauhoittavat pulverit.

Cch221 Huumeongelmat (3 ov)
Keskeiset huumeongelmat: aineiden vaikea saatavuus ja riittämättömät vaikutukset. Ratkaisumalleja saatavuuteen mm. raaka-aineiden tilaaminen internetistä ja jalostaminen kotona, matkailu ja tuontiyritysten sivutoiminta. Luottamukselliset suhteet diileriin puhtaiden aineiden saamisen edellytyksenä. Ruokavalion, "settingin", nautiskeluajoituksen ja annostuksen huomiointi vaikutusten tehostamisessa. Redosettaminen. Psyykenlääkkeiden ja huumausaineiden yhteiskäytön rajoitusten kiertäminen.

Cch231 Alkoholismi (2-3 ov)
Reipas tutustuminen alkoholin runsaaseen käyttöön. Viikon periodi. Vaaditaan sammuminen vähintään kerran joka päivä. Tutustutaan krapulahallusinoinnin fenomenologiaan. Lisäopintoviikon saa toistuvasta raskaasta sekoilusta, josta ei jälkeenpäin ole selkeitä muistikuvia.

Cch251 Tuska-kollokvio (3 ov)
Kivun neurokemia. Jatkuva vs. sykäyksittäinen kipu. Lamauttava kipu. Tietämisen tuska. Syvä henkinen tuska. Kivun kiehtovat ja euforiset aspektit. Tutustutaan pienryhmissä erilaisiin voimakkaisiin kiputiloihin farmakologisten ja violenttien harjoitusten avulla.

Cch261 Silmät kiinni näkeminen (1 ov)
Tiivis periodimuotoinen erikoiskurssi kognitiivisen kemian näköaistiin liittyvästä erityissovelluksesta. Luennot ja harjoitustyö. Välttämättömät esitiedot: Cch111.

Cch262 Naiivi realismi (2 ov)
Uskominen hallusinaatioiden tai vainoharhojen ja salaliittojen todellisuuteen ja toimiminen sen mukaisesti.

Cch281 Kognitiivisen kemian laboratoriotyöt (4 ov)
Suunnitellaan ja valmistetaan ryhmätyönä uusi aivotoimintaa muokkaava kemikaali. Testataan vaikutukset joko itse tai käytettävyystutkimuskurssin (Cch283) puitteissa.

Cch282 Kasvatustieteen perusopintojakso (3 ov)
Kaikki hampun kasvattamisesta.

Cch283 Käytettävyystutkimus (2 ov)
Eri aineiden käytettävyysominaisuudet. Järjestetään yhden aineen käytettävyystesti vähintään 5:llä koehenkilöllä, jotka kirjoittavat yhdessä tuloksista vapaamuotoisen esseen.

Cch311 Syventävät aineopinnot (5 ov)
Vakavampi harjoituskeskeinen kurssi. Edellytyksenä Cch111, myös Cch211 suositeltava. Paino lapuissa ja napeissa. Perehtyminen erilaisiin yhteisvaikutuksiin. Vahvat annostukset.

Cch341 Psykoosit (5 ov)
Invasiivis-kemiallisen ja antipsykiatrisen menetelmän yhdistäminen psykoosin tuottamisessa. Pahan tripin indusoiminen. Vakavat vainoharhat. Totaalinen dissosiaatio. Käydään läpi yksilöpsykooseja; kurssin lopuksi joukkopsykoosi.

Cch351 Dualismin perusteet (3 ov)
Johdatus soveltavaan dualismiin. Tutustutaan ruumis-sielu -jaottelun perusteisiin ja suoritetaan relevantin kemikaalin avulla kaksi kevyehköä ruumiistairtautumista. Cch311 oletetaan läpikäydyksi. Kurssia sponsoroi Irti ruumiista ry.

Cch352 Dualismin jatkokurssi (5 ov)
Ruumis-sielu -dynamiikkaa kehitetään vauhdilla eteenpäin, tavoitteena on saavuttaa irtautumisen ja takaisintulon suvereeni hallinta lopulta ilman kemikaaleja lähes missä ja milloin tahansa. Taito on hyvin käyttökelpoinen esim. matkustettaessa julkisilla liikennevälineillä tai jonotettaessa. Suoritetaan myös yksi ajallisesti ja matkallisesti mittava irtautuminen. Kurssia sponsoroi Irti ruumiista ry.

Cch452 Dualismi III: Taivasmatkat (5 ov)
Huom. vain kognitiivisen kemian jatko-opiskelijoille tai Cch352:n kiitettävällä arvosanalla suorittaneille. Harjoitellaan matkustamista henkiolentoina ympäri Linnunrataa. Lennetään myös taivaaseen mikäli vain päästään sisään. Sivuaineopinnoiksi suositellaan teoreettista teologiaa, josta kurssin Tte311 tai vastaavien tietojen hallinta on erityisen toivottavaa. Kurssia sponsoroi Irti ruumiista ry.

Lisäksi kannattaa huomioida joka kevät erikseen ilmoitettavana ajankohtana järjestettävä near-death excursio.


TEOREETTINEN TEOLOGIA


Teoreettinen teologia selvittää kristinuskon loogisia ja käytännöllisiä seurauksia ennakkoluulottomasti. Oppiaineesta voi valmistua uuden ajan papiksi, pyhien salaisuuksien tutkijaksi tai puhelinmyyjäksi.

Tte211 Luomisen psykoanalyysi (2 ov)
Jumalan sadistiset motiivit. Tapahtuiko luominen psykoosissa vai vahingossa? Luonto vitsinä ja sen yhteys Jumalan piilotajuntaan. Maailma Jumalan kostona.

Tte221 Henkisyys (2 ov)
Henkien luonne ja toiminta. Mitä tarkoittaa hengissä pysyminen. Hengen salpautuminen. Mitä tehdä kun henki haisee.

Tte233 Kristillinen alkemia (1-2 ov)
Veden muuttaminen viiniksi. Lisäopintoviikon saa selvityksestä miten saadaan ilmasta viinaa.

Tte241 Eettinen taksonomia (3 ov)
Kaikenlaisten asioiden luokitteleminen yksiselitteisesti hyviin ja pahoihin. Opetellaan 5000:n yksittäisen asian luokitus.

Tte252 Ihmiskeskeinen teologia (2 ov)
Jumalan palvonta, Saatanan palvonta - miksi ja miten korkeammat voimat palvovat juuri Sinua.

Tte311 Viimeisen tuomion juridiikka (3 ov)
Kurssilla käsitellään kuolleen selittelymahdollisuuksia viimeisellä tuomiolla.

Tte351 Jumala oppijana (2 ov)
Jumalille tarkoitettujen erityiskurssien pedagogiset ongelmat. Jumalat pienryhmissä ja jumalten hankalat täydellisyysvaatimukset. Mitä opettaja voi tehdä, jos jumala suuttuu?


SPEKULATIIVINEN ERGONOMIA


Oppiaine tutkii ergonomiaa tavanomaista laajemmassa viitekehyksessä eli jos asiat olisivatkin hiukan toisin kuin ovat. Alueen opiskelijoista valmistuu joko erilaisissa mahdollisissa maailmoissa työskentelemään kykeneviä ergonomeja tai soveltavan spekulatiivisen ergonomian asiantuntijoita.

Spe111 Mustekalakurssi (3 ov)
Millainen ohjauspyörä autossa olisi, jos olisimme mustekaloja? Millaisia olisivat tietokoneemme? Spekulatiivinen mustekala-ergonomia on nopeasti kasvava tutkimusalue, joka etsii vastauksia näihin ja moniin muihin polttaviin kysymyksiin.

Spe141 Hiiri hiirelle (3 ov)
Suunnitellaan ja valmistetaan hiirille sopivia tietokonehiiriä ja käyttöliittymiä ja testataan niitä hiirillä. Tutustutaan eläinkokeiden eettisiin ja älyllisiin ongelmiin ergonomiassa ja yleensä käytettävyystutkimuksessa.

Spe211 Ergonominen oksentaminen (2 ov)
Kurssilla suunnitellaan ja rakennetaan ryhmissä ergonominen oksennustuoli, jossa tukehtuminen omaan oksennukseen on mahdotona. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu; etusijalla ovat kognitiivisen kemian ammattilaiset.

Spe311 Humelainen ergonomia (5 ov)
Seminaari, jossa pohdiskellaan ja mallinnetaan ergonomiaa kuvitellussa maailmassa, jossa kausaliteetti eli syy-seuraussuhde ei päde. Kognitiivisen kemian syventäviä opintoja suositellaan seminaarin tueksi.


MONITIETEINEN SÄÄDYTTÖMYYS


Oppiaineen opiskelijalta edellytetään monipuolista kiinnostusta säädyttömyyteen ja sen soveltamiseen sekä työelämässä että vapaa-ajalla. Perusopintoja (Mts100-sarja) suositellaan kaikille yliopisto-opiskelijoille.

Säädyttömyydestä valmistuneiden tyypillisiä ammatteja ovat konsultti, promoottori, viestintä- tai markkinointiassistentti ja free lance -kääntäjä.

Mts111 Karkea logiikka (2 ov)
Logiikan tehostaminen karkeilla ilmauksilla. Vittuoperaattori. A->A, "Jos A niin vittu A".

Mts112 Rivo kielenkäyttö (3 ov)
Jatkoa kurssille Mts111. Rivouksien puhuminen osana kaikkea kielen käyttöä. Neutraalin tieteellisen artikkelin härski referointi. Arkikommunikaation elävöittäminen luovilla alatyylisillä solvauksilla. Hillittömien rivouksien saattaminen osaksi validia tieteellistä argumentaatiota. Kollegan maineen mustaaminen törkeillä henkilökohtaisuuksilla.

Mts212 Eroottinen fysiikka (3 ov)
Maailmankaikkeuden alkuhetki: Gang Bang (”kankipankki”) -teoria. Kosminen munasiirtymä. Kaksoisrakokoe. Bosomit vuorovaikutuksen välittäjinä. Pituuden kutistuminen eli Lorentzin kontraktio ja sen aiheuttamat ongelmat hyvin nopeissa sukkulasyöksyissä.

Mts323 Rappio (5 ov)
Kognitiivisen kemian laitoksen kanssa yhteistyöprojektina järjestettävä soveltavan säädyttömyyden kurssi. Järjestetään noin kahden viikon mittaisena leirinä erään kognitiivisen kemian dosentin mökin jäänteillä. Päihteiden kohtuuton sekakäyttö ja orgiat. Päihteiden loputtua suunnitellaan lähikaupan ryöstöä, mihin ei kuitenkaan uskaltauduta. Sen sijaan särjetään puhelinkoppi, mihin kurssi päättyy. Rappio korvaa aikaisemmin järjestetyt kurssit Mts321 Johdatus elämään (2 ov) ja Mts322 Nautintojen maksimoiminen (3 ov).


TÄYDENTÄVÄT PSYKOLOGIANOPINNOT


Täydentävät psykologianopinnot käsittelee yliopiston psykologian kursseilla varjoon jääviä aiheita.

Tps254 Persoonallisuus ja perse (2 ov)
Uusimmat embodied cognition-tutkimustulokset väittävät pakaroita aivojen symmetriseksi vastineeksi ja osaksi keskushermostoa. Tehdään havaintoja ja suunnitellaan exoottisia koeasetelmia. Freudin ja rap-videoiden uudelleentulkinta p&p-tematiikan valossa.

Tps261 Pilvilinnat (1 ov)
Pilvilinnat itsetunnon avaimena. Korkeimpien, kauneimpien ja vaaleanpunaisimpien pilvilinnojen rakentaminen.

Tps283 Ryhmädynamiikka III (3 ov)
Tutkitaan ryhmädynamiikkaa nakkikioskijonoissa Lohjalla, Kajaanissa ja Yli-Kiimingissä. Opiskelijaryhmän käytettävissä on tiedekunnan puhallettava toimisto kenttätutkimusta ja ensiapua varten. Kurssi suoritetaan runomuotoisella esseellä (loppusoinnut toivottavia).

Tps291 Symbioosiin palaaminen (1 ov)
Ahdistuksesta eroon pääseminen symbioottiseen tilaan palaamalla. Symbioosiharjoituksia pareittain.

Tps311 Yksilötutkimuksen menetelmät (2 ov)
Tulospaineiden kohdistaminen koehenkilöön. Nolaaminen, panettelu ja rankaiseminen koehenkilön toimiessa typerästi tai hitaasti. Disinformointi. Oikeudenkäynnin välttäminen posthypnoottisella suggestiolla.

Tps331 Antipsykiatria (2 ov)
Minuuden purkaminen ja mielenterveydestä vapautuminen. Hulluudella keikarointi. Kaunosieluille vaihtoehtona sielullinen masokismi: herkistyminen särkyväksi ja särkyminen.

Tps341 Arvot psykologiassa (3 ov)
Rakkauden ja muiden tunteiden vaihtoarvot euroina. Tunteiden tilannesidonnainen arvoluokitus 2400-sivuisen taulukon pohjalta (ainoa kappale Tps-laitoksen yksityisomistuksessa).


ERITYISRYHMÄOPETUS


Nykyajan koulutustarpeisiin nopeasti reagoiva salainen tiedekunta tarjoaa ensimmäisenä maailmassa korkeakoulutason opetusta myös muille kuin ihmislajin edustajille. Kuten kurssitarjonnasta näkyy, ei erityisryhmäopetus rajoitu myöskään elinikäiseen oppimiseen.

Ero214 Eliminativistista materialismia enkeleille (6 ov)
Miksi vain materiaa on olemassa? Kurssi tarjoaa reippaan haasteen aineettomina olentoina tunnetuille enkeleille. Huom. kurssin suorittaminen johtaa todennäköisesti olemassaolon lakkaamiseen.

Ero215 Enkelien ja zombien vuorovaikutusprosessit (5 ov)
Sarja älyllisesti jännittäviä ja häkellyttäviä kommunikaatioharjoituksia. Kaikki enkelit ja zombit tervetulleita!

Ero311 Ihmisen ajokortti tietokoneille (4 ov)
Ihminen käyttöliittymänä ulkomaailmaan. Ihmisen erityispiirteet esim. tulostimeen verrattuna. Vaikeiden ihmisluonteiden käsittely: myötäily, tuudittaminen, imartelu. Rajapintana NLP.

Ero322 Robottineuvola (0,5 ov)
Helppoja hahmontunnistus- ja kommunikointitehtäviä nuorille roboteille. Kodikas ja turvallinen autotalli-laboratorioympäristö ja leikkianturipalkinto jokaisella käyntikerralla.

Ero325 Rohkene ajatella (roboteille) (3-5 ov)
Rohkaiseva luentosarja roboteille, jotka ovat epävarmoja omasta ajattelustaan tai eivät miellä ajattelua itselleen lainkaan mahdolliseksi.

Ero326 Luominen vai evoluutio (roboteille) (2 ov)
Sitkeästi vallalla oleva kreationistinen teoria robottien alkuperästä vs. useat tekniikan ammattilaiset suututtanut radikaali kehitysoppiteoria.

Ero329 Near-life experience (roboteille) (2 ov)
Lähellä elämää käyminen ja siitä toipuminen. Huom! Kurssi on avoin myös nörteille.

Ero342 Marxia työkaluille (5 ov)
Työkalun rooli tuotannossa. Yhteiskuntamalli joka antaa välineille niille kuuluvan arvon. Imperialistisen käytettävyystutkimuksen vastustaminen - vai vallankumous?

Ero351 Muumit hattivateille (1 ov)
Miten muumia lähestytään? Miksi muumi pelkää?

Ero361 Jännittäjäkurssi haamuille (2 ov)
Ihmisille ilmestymisen taito ja esiintymisjännityksen voittaminen. Utuisuudesta ja kuiskaavasta puhetavasta eroon pääseminen. Pakollisiin harjoituksiin kuuluu esiintyminen Stockmannin hulluilla päivillä.

Ero371 Valmennuskurssi siittiöille (5 ov)
Haluatko läpäistä elämän pääsykokeen? Valmennuskurssillamme mahdollisuutesi tutkitusti jopa kymmenkertaistuvat. Huom. kurssi on maksullinen, mutta maksuaika alkaa vasta 18-vuotiaana ja kestää aina eläkeikään asti; hintana elämästäsi on ainoastaan 20% tuloistasi.

Ero411 WWW-kurssi jumalille (3 ov)
Kuinka yksinkertainen WWW-sivu luodaan. HTML-kuvauskieli. Mitä ihmettä on XML? Ilmestykset Flash-animaatioina. Sisällöntuotannon alkeet.

Ero421 Uskottavuuskurssi jumalille (5 ov)
Johdatus yleiseen uskottavuuteen. Miten olla se ainoa Jumala kaikkien maailman jumalten joukossa. Jumalten yleisimmät virheet (tapaustutkimus: Jahve). Kurssia suositellaan vaikeuden takia ainoastaan omnipotenteille jumalille.


OLIO-OHJELMOINTI


Oppiaine käsittää laaja-alaisen perehtymisen elävien olioiden ohjelmoimiseen. Kursseilla opetellaan sekä ohjelmoimaan kokonaan uusia olioita että muuttamaan olemassaolevien olioiden rakennetta ja toimintaperiaatteita.

Ooh111 Ihmisten suunnittelu (5 ov)
Ihmisen aistinelinten ja ruumiinosien lisääminen, paranteleminen ja luova sijoittaminen. Kukin osallistujista suunnittelee mieleisensä prototyypin tulevaisuuden ihmisestä. Prototyypeistä tehdään eläviä biologisella ohjelmointikielellä (BioJava).

Ooh121 Jalkapallohuligaarirobotin rakentaminen (5 ov)
Rakennetaan säälimätön ja mitäänpelkäämätön jalkapallohuligaanirobotti, joka kolmen metrin kokonsa ja voimiensa ansiosta vastaa vähintään seitsemääkymmentä ihmisjalkapallohuligaania. Yhteiskunnallisena tavoitteena on korvata muutamassa vuodessa jalkapallohuliganismi kokonaan päättömästi riehuvilla jättiläisroboteilla.

Ooh241 Luojaseminaari (10 ov)
Kurssilla suunnitellaan seuraavan maailmankaikkeuden rakenne ja toiminta painottaen erityisesti elävän elämän luomisprosessia ja sielun emergoimista sopivaksi katsotusta materiasta.


ELÄMÄSSÄ PÄRJÄÄMINEN


Elämässä pärjäämisessä opiskellaan hyödyllisiä käytännön taitoja, joiden osaajalla elämä sujuu periaatteessa kuin tanssi. Hyvin opinnoissaan menestyville suositellaan jatko-opinnoiksi elämässä täydellistymistä.

Epä100-sarja keskittyy työelämässä tärkeisiin taitoihin ja Epä200-sarja painottuu vapaa-ajan elämänhallintaan. Osa kurssikuvauksista puuttuu yhä Epä-professorin Epä171-seminaarin innokkaan vetämisen aiheuttaman burn-outin vuoksi.

Epä099 Teoreettinen elämä (1 ov)
Kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät pääse muista Epä-kursseista läpi. Kurssilla käsitellään tunteiden projisoimista omaan itseen.

Epä111 Myötäile hullua (2 ov)
Epä121 Psykoosi ja ura (4 ov)
Epä131 Noituus (3 ov)
Epä141 Oma kultti (2 ov)
Epä151 Jaksa jaaritella (2 ov)

Epä171 Nuori, lahjakas & ahdistunut -seminaari (5 ov)
Seminaaria suositellaan Saarikosken inspiroimille ensimmäisen tai toisen vuoden opiskelijoille. Teemana on kysymys "Voiko nerouden saavuttaa jatkuvalla masturboinnilla, ja jos ei, niin mitä voi?"

Epä181 Itsesääli (3 ov)
Lohtua itsesäälistä. Aloitetaan mielikuvaharjoituksilla omista hautajaisista ja edetään ’väärinymmärretty kristushahmo’-kuvaelmaan. Suunnitellaan pohja tulevalle omaelämänkerralle ja opetellaan kommunikoimaan niin, että tullaan ymmärretyiksi traagisesti väärin. Vainoharhat voimanlähteenä.

Epä199 Pieremällä masentaminen (2 ov)
Kilpailevassa työyhteisössä menestyminen ajamalla työkavereita masennukseen ja jopa eroamiseen kohtuuttomalla piereskelyllä.

Epä261 Yöelämätaidot (3 ov)
Yöelämään astumisen ongelmakohdat ja yön haasteet. Oikeat vastaukset yöhaastattelussa. Yöpaikan etsiminen. Yötapaturmat ja yöterveydenhuolto. Pitkäaikaisyöttömyyden seuraukset. Yöelämää häiritsevän töissäkäynnin välttäminen. (Huom. Myös kurssia Spe211 Oksentamisen ergonomia suositellaan kaikille yöelämän opiskelijoille)

Epä265 Seksin tietoteoria (2 ov)
Onko mahdollista että on välttämätöntä että saaminen ei ole mahdollista? Entä voiko tietää nauttivansa vai voiko vain uskoa nauttivansa, jos oman nautinnon saaminen riippuu nautinnon antamisesta? Näihin ja muihin kiperiin kysymyksiin vastaa salatieteen päiviltä 2001 tuttu seksiepistemologi Jouni S. Kieppinen.

Epä271 Nuori, lahjakas & ahdistunut -jatkoseminaari (5 ov) Suositellaan niille vähintään seitsemän vuotta opiskelleille, joiden opintoja on hidastanut loistava menestys Epä171-seminaarilla. Teemana jatkoseminaarissa on kysymys "Mitä minusta oikein on tullut?"


ELÄMÄSSÄ TÄYDELLISTYMINEN


Etä-kurssit jatkavat siitä mihin Epä-kurssit lopettavat. Tavoitteena on kouluttautua absoluuttiseen täydellisyyteen. Huom. koulutusohjelma on tarkoitettu ainoastaan elämässä pärjäämisen opintokokonaisuuden kiitettävästi suorittaneille.

Etä111 Johtamistaidot (3 ov)
Matemaattisten kaavojen johtamistaito. Ihmisten johtaminen, erityisesti harhaanjohtaminen. Kaavojen harhaanjohtaminen; logiikan perusteiden hämääminen.

Etä211 Kaiken rakastaminen (5 ov)
Miten rakastan kaikkea eniten?

Etä221 Erehtymättömyys (3 ov)
Mitättömienkin erehdysten lopullinen karsiminen elämästä.

Etä311 Faaraokoulutus (6 ov)
Kiinnostaako valta? Tahdotko pukeutua 2,5 Mmk:n arvoisiin kuteisiin? Oletko salaa haaveillut omasta pyramidista? Ehkäpä juuri sinä olet sovelian henkilö kansamme tulevaksi yksinvaltiaaksi.

Etä333 Kuoleminen (5 ov)
Kuolemisen teoria ja erityisesti käytäntö. Kurssin osanottajien joukosta äänestetään kaksi elämästä poistettavaa henkilöä ja suoritetaan tyylikäs kuolettaminen. Lisäksi kurssilaisten kesken arvotaan 5 kpl Suomen Akatemian myöntämiä tappolupia.

Etä411 Elämän tarkoitus (3 ov)
Kurssilla paljastetaan elämän tarkoitus. Jumala ottaa vastaan kurssi-ilmoittautumisia puhelinnumerossa p.


OMITUINEN TOIMINTA


Omituisen toiminnan opiskelijalta edellytetään kyllästymistä elämän tavanomaiseen kaavamaisuuteen ja kiinnostusta poikkeaviin harrastuksiin. Omituiseksi toimijaksi valmistunut opiskelija kykenee hämmentämään kanssaolijoitaan syvästi tilanteessa kuin tilanteessa.

Omo171 Analogiakurssi (2 ov)
Analogiakoulutuksen (anal logic study) tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman anaalinsa monipuoliseen hyöty- ja haittakäyttöön. Kurssin lopussa suoritetaan analyysi.

Omo181 Puu'us (3 ov)
Kurssilla kehitetään substantiiveille luokkailmauksia (’auto’ - ’autous’ tai ’kirja’ - ’kirjuus’) ja keskustellaan loputtomasti mm. kysymyksestä, onko substantiivin ’puu’ oikea luokkailmaus ’puus’, ’puu'us’, ’puuus’, ’puisuus’, ’puu'uus’, ’puuuus’ vai jokin muu.

Omo191 Boringin testi (3 ov)
Toisten ihmisten tietoisuuden herkeämätön kyseenalaistaminen Boringin testiä soveltamalla: keskustellaan muuten tavalliseen tapaan, mutta väitetään vähintään joka kolmannessa lausessa keskustelukumppanin ainoastaan teeskentelevän tietoisuutta.

Omo211 Yksityinen laki (3 ov)
Kurssin ensimmäisessä vaiheessa opiskelija luo oman henkilökohtaisen lainsäädännön, joka määrittelee opiskelijan Suomen lain ja kansainvälisen tuomiovallan ulkopuolelle. Toisessa soveltavassa osassa voi tehdä vapautuneesti mitä huvittaa.

Omo212 Hämää kulttuuriantropologia -praktikum (5 ov)
Jatkona kurssille Omo211 Yksityinen laki keskitytään oman käyttäytymiskoodiston ja hyvien tapojen uudelleenmäärittelyyn. Opiskelijat muodostavat unohtuneen yhteisön Lohjalle ja tiedekunta järjestää naiiveja kulttuuriantropologeja selvittämään yhteisön uskomuksia. Arvosana määräytyy antropologien tutkimusraporteista välittyvien yksilösuoritusten perusteella.

Omo221 Hakukonekoulutus (2 ov)
Nykyaikaisten sosiaalisten taitojen opiskelu jäljittelemällä internetin hakuagenttien toimintaa. Suhtautuminen yksittäisiin pyyntöihin tarjoamalla kymmenen rinnakkaista vastausta ja lisäpyynnöstä toiset kymmenen lisää ja niin edelleen.

Omo231 Katsojakritiikki (3 ov)
Opitaan arvioimaan kulttuurin kuluttajia ja rakentavasti kritisoimaan yksilöiden piirteitä ja ajatuksia, jotka estävät heitä nauttimasta kulttuuriobjekteista. Tutustutaan myös yleisimpiin ennakkoluuloihin, jotka muuttavat lukemis-, katsomis- tai kuuntelukokemukset pettymyksiksi sekä tunnusmerkkeihin,
jotka paljastavat näiden ennakkoluulojen kantajat.

Omo311 Abduktio tutkimusmenetelmänä (6 ov)
Kurssilla matkustetaan vieraalle planeetalle, siepataan vieras olento (nk. alien), palataan Maahan ja tehdään alienilla erilaisia kokeita. Lopuksi otus palautetaan omalle planeetalleen. Tiedekunnan avaruusalus on kurssilaisten käytettävissä.

APURAHAHAKEMUSTEN KEHITTÄMISKESKUS


Tutkimusrahoituksen hankkiminen on neuvotellut itselleen itsenäisen tieteen aseman. Kuuden yliopiston verkoston sekä kansainvälisen tuen avulla perustettu tutkimuskeskus edistää tehokkaampien rahahakemusten kehittämistä.

Huomattakoon että koko tiedekunnan rahoituksesta jo 95% (myös jatko-opiskelijoiden potkulaudat ja rollaattorit) tulee apurahahakemusten kehittämiskeskuksen kautta.

Arh121 Soveltava epistemologia (2 ov)
Mitä sinun ei voida olettaa tietävän tarkkaan ja mitä antamiasi tietoja ei voi edes periaatteessa tarkistaa. Milloin saa ja kannattaa valehdella?

Arh131 Tiedekeskus tyhjästä (4 ov)
Näennäisyliopiston luominen ja sen täyttäminen keksityillä henkilöillä. Sisällönteeskenteleminen ja lumetutkimus. Uskottavien kotisivujen laatiminen. Kehitysaluetukien maksimoimiseksi kurssilaisten käytettävissä on tiedekunnan puhallettava toimisto.

Arh132 Vakuutussuunnittelu (3 ov)
Aukottoman vakuutuspetoksen laatiminen. Arh131-kurssilla luotujen entiteettien vakuuttaminen ja mukaonnettomuuksien järjestäminen. Toteutetaan nk. ’zombille henkivakuutus’-kuvio yhteistyössä filosofien kanssa.

Arh141 EU-hakemukset (5 ov)
Koko lukuvuoden kestävä kurssi, jonka aikana luodaan yhteistyöverkosto oikeiden, nimekkäiden yhteistyökumppaneiden kanssa Euroopassa ja luodaan verkostoja. Yleinen crosspissing-metodi ja Nordpiss. Yhteistyöyliopistoista nk. harmaa lista. Esitiedot: Arh131.

Arh221 Kvanttilaskenta ja kirjanpito (4 ov)
Saman rahasumman olemassaolo useassa paikassa yhtäaikaa. Määrän ja siirtymän yhtäaikaisen tietämisen mahdottomuus. Havainnoinnin vaikutus rahan liikkeisiin.

Arh666 - Myy sielusi
Kiinnostuneet neuvotelkaa professorin kanssa. Tavattavissa öisin.

LOGIIKKA JA MUOTI


Logiikan ja muodin tutkimusohjelmasta valmistuu muodin maailmassa monipuolisen toimimisen hallitsevia loogikoita. Ljm:n (ja myös Mts:n) perustaja ja vastaava opettaja Härski-Tarski antaa tarvittaessa tarkempia tietoja kurssien sisällöistä ja suoritusvaatimuksista.

Ljm111 Malliteorian perusteet (4 ov)
Eteneminen premisseistä misseihin ja malleihin. Intuitio premissien valitsemisessa. Missiteoria, malliteoria ja huippumalliteoria. Mallit mahdollisina maailmoina. Yhteen malliin sitoutumisen vaikeus. Useiden mallien yhtaikainen ylläpitäminen ja sen ongelmatilanteet.

Ljm211 Malliteorian jatkokurssi (4 ov)
Edistyneemmät malliteoreettiset menetelmät: malliketjut, mallitäydentymät ja sisäiset mallit. Täydelliset mallit. Pakotus (forcing) mallien käsittelyssä.

Ljm221 Fenomenologia ja reduktio (2 ov)
Opetellaan soveltamaan fenomenologiaa muodin maailmassa kirjaimellisesti: fainomenon = ”antaa paljastua itsestä se, mikä paljastaa itseään” ja logos = ”antaa-jotain-paljastua-itsestään”. Fenomenologinen reduktio eli vaatteiden vähentämiseen perustuva pukeutuminen. Reductio ad absurdumin vaarat.

Ljm241 Kielifilosofia (3 ov)
Onko kieli tyydyttävä väline mallien käsittelemisessä? Kielen väärinkäyttö perinteisillä filosofeilla. Erilaiset kielipelit. Leibnizin munadologia ja unelma universaalikielestä.

Ljm311 Selittäminen tiukassa paikassa (3 ov)
Kurssilla harjoitellaan mallien kanssa työskentelevän loogikon tärkeintä taitoa, selittelyä kiinnijäämistilanteessa. Alkupuolella perehdytään muiden mallien olemassaolon kieltämiseen. Loppupuolella keskitytään kysymykseen mitä tehdä kun evidenssi on ’apodiktista’ eli niin vahvaa, ettei sitä enää millään keinolla voi kyseenalaistaa. Semantiikka ja pragmatiikka toisten mallien merkityksen kieltämisessä.

INVASIIVINEN NEUROTIEDE


Invasiivinen neurotiede tutkii aivojen rakennetta muokkaavien menetelmien käyttöä aivotutkimuksessa. Oppiaineen opiskelu ei ole vain mielenkiintoista vaan myös hupaisaa; joihinkin viime vuoden Ine111-kurssilaisten nauruhermoja kutkuttaviin tuotoksiin saa käydä tutustumassa laitoksen kellarissa.

Ine111 Koomiset aivovauriot (4 ov)
Hauskojen kognitiivisten ja motoristen efektien aiheuttaminen pahaa-aavistamattomaan ystävään leesiotekniikalla. Ystävä nukutetaan ja suoritetaan suunniteltu leesio. Arvosana määräytyy tuloksen koomisuuden perusteella.


LOOGINEN INKVISITIO


Loogisen inkvisition perustuslaissa säädetty tehtävä on pamputtaa väärän tai huonosti muotoillun argumentin esittäjää. Valmis pamputtaja kykenee kohottamaan ajattelun tasoa mitä erilaisimmissa ympäristöissä.

Lin111 Pamput (3 ov)
Kumi-, puu- ja lyijypamput. Teleskooppipamput. Kauko-ohjattavat pamput. Lämpöohjautuvat pamput. Nyrkin soveltuvuus pampun korvikkeeksi.

Lin112 Pamputtaminen (4 ov)
Perustilanteet, joissa pamputtaminen on välttämätöntä. Argumentin tunnistaminen sekavan höpötyksen seasta. Pamputtaminen varmuuden vuoksi.
Kurssin Cch341 Psykoosit palautelomake

1= hyvin paljon
2= jonkin verran
3= vain vähän
4= ei (en) lainkaan
5= EOS
6= EVVVK
1 2 3 4 5 6
Kuoliko kurssilla mielestäsi opiskelijoita?
Häiritsivätkö kuolemantapaukset omaa psykoosiasi?
Joutuiko opiskelijoita sairaalaan?
Häiritsivätkö sairaalan elvytysjoukot omaa psykoosiasi?
Jouduitko itse sairaalaan?
Oletko yhä mielestäsi sairaalassa?
Uskotko pääseväsi pois sairaalasta?
Missä määrin oma psykoosisi oli tyydyttävä kokemus?

Kurssin Mts323 Rappio palautelomake

1= hyvin paljon
2= jonkin verran
3= vain vähän
4= ei (en) lainkaan
5= EOS
6= EVVVK
1 2 3 4 5 6
Kuoliko kurssilla opiskelijoita?
Oliko kurssin opettaja mielestäsi hengissä kurssin loputtua?
Häiritsivätkö kuolemantapaukset nautintojesi maksimointia?
Saitko selvää opettajan puheesta?
Petyitkö päihteiden loputtua?
Olivatko orgioiden tavoitteet selkeät ja kaikille yhteiset?
Toteutuivatko orgioiden tavoitteet mielestäsi tyydyttävästi?
Haavoituitko särkiessäsi puhelinkoppia?
Olisitko halunnut särkeä jotakin muuta?
Ovatko elämäntapasi muuttuneet kurssin seurauksena?Kurssin Ero322 Robottineuvola palautelomake

Kiukuttivatko
hahmontunnistustehtävät
sinua?

Kädelliset robotit vastaavat:
Pitikö opettaja sinua kädestä
tarpeeksi?

Saivatko toiset robotit
mielestäsi enemmän tai
parempia leikkiantureita?

Kiitokset vastauksistasi, tavataan robottieskarissa ensi vuonna!


Kurssin Ero411 WWW-kurssi jumalille palautelomake


Huom. ’Kyllä’ tai ’ei’ ei riitä vastaukseksi, perustele myös!

Oliko kurssi liian vaikea?


Näitkö / kuulitko kaiken?

Suhtautuiko opettaja Sinuun kunnioittavasti?

Opitko mitään?
-Jos et, eikö kyseessä ole ristiriita?
-Jos opit, eikö kyseessä ole ristiriita?

Oletko kaikkivoipa?

Osaatko tehdä salasanasuojauksen, jota et pysty itse murtamaan?


SALATIETEEN YÖ

Säädytön paneelikeskustelu
Rivon kielenkäytön ammattilaisten keskustelu kuumentaa karskimmatkin korvat. Mutta ken on kaikkein siekailemattomin? Keskustelun aiheena predikaattilogiikka.

Tautologia persoonallisuuden kehittämisessä
Exxonin yliopiston opportunistisen filosofian professori ja tunnettu hormonivalmentaja Bison Heidegger III (R) aikoo yllättää myös itsensä kannustusluennollaan.

Aineettomuutta ei voi valita
Kuollut Jim Morrison esitelmöi aineettomuuden tekopyhyydestä. ”Aineettomuus ei ole haamulle mikään valinta. Käyttäkää siis, kun vielä voitte!”

Invasiivisen neurotieteen karnevaali
Hullunhauska tapahtuma - freakshowien aika ei ole ohi! Tule ja näe mihin kaikkeen viallinen ihminen venyy.Nyt niitä saa! Tilaa oheisella lomakkeella salaisen tiedekunnan erotiikka ja mielisairaudet -aiheset poika- ja tyttökalenterit vuodelle 2003.

------------------------------- leikkaa tästä ------------------------------

Tilaan seuraavat tuotteet:

Tuote kpl

Skitsofrenia-aiheinen poikakalenteri ___

Synnytyksen jälkeinen masennus
ja/tai psykoosi -tyttökalenteri ___