HALLITUS SÄHKÖPOSTILISTA    SÄÄNNÖT  TAPAHTUMAT


    DAINA RY:N SÄÄNNÖT

§ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Daina r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

§ 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston balttilaisen filologian opiskelijoiden ja Latviaan ja Liettuaan liittyviä opintoja ja tutkimusta harjoittavien etujärjestönä ja yhdyssiteenä.  Yhdistyksen tarkoituksena on myös Latviaan ja Liettuaan liittyvän ja balttilaisten kielten tutkimuksen tunnetuksi tekeminen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa balttilaisten kielten opetuksen ja Latvian ja Liettuan tutkimuksen edistämiseen liittyviä esityksiä ja lausuntoja, järjestää sen tarkoitukseen liittyviä esitelmä-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja retkiä sekä tiedotustoimintaa, pitää yhteyttä vastaaviin latvialaisiin ja liettualaisiin opiskelija- ja tieteellisiin yhteisöihin sekä yhdistyksen toimintakenttään liittyviin muihin opiskelija- ja tieteellisiin yhteisöihin kotimaassa ja ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

§ 3 Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin yliopistossa balttilaista filologiaa pää- tai sivuaineena opiskeleva, muita Latviaan tai Liettuaan liittyviä opintoja harjoittava tai näitä maita koskevasta tutkimuksesta kiinnostunut sekä latvialainen tai liettualainen vaihto-opiskelija. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä edellä mainitut edellytykset täyttävä muu kuin Helsingin yliopiston opiskelija.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannatusjäseneksi henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä.

§ 4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta vuoden ajan tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§ 5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

§ 6 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi ja enintään kymmenen varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kuitenkin puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja yksin tai varapuheenjohtaja ja muu hallituksen jäsen kaksi yhdessä.

§ 8 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tiiintarkastajille viimeistään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

§ 9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) hallituksen äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä sähköpostiviesteillä, yhdistyksen internet-sivuilla ja Helsingin yliopiston ilmoitustauluilla. Jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet voivansa käyttää sähköpostia tai internetiä, on kutsu toimitettava kirjeitse.

§ 11 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Alkuperäinen versio hyväksytty perustamiskokouksessa 22.4.1999
Yhdistysrekisterin vaatimalla tavalla korjattu versio hyväksytty yleiskokouksessa 13.1.2000
Tässä esitettävät säännöt ovat yhdistysrekisterin hyväksymä versio, joka astui voimaan 9.3.2000 jolloin Daina merkittiin yhdistysrekisteriin. Lopullista versiota varten tehtävistä muutoksista sopivat puheenjohtaja ja yhdistysrekisterin virkamies.