Kontaktuppgifter

Italiensk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Ämnespresentation

Den italienska filologin är ett relativt ungt läroämne vid Helsingfors universitet. Undervisningen av italienska har dock en lång tradition i Finland. Den första italienska ”språkmästaren” i vårt land var den bolognesiska Antonio Papi (1659–1740). Han arbetade först vid Uppsala universitet tills Karl XI sommaren 1694 utnämnde honom till lärare i italienska och franska vid akademin i Åbo. Då började han såsom en av hans kollegor poetiskt uttryckte saken, ”(med) ett Kongl. Bref i händer, / At wigda ut sitt Språk uti de Finska Länder”. Papi verkade dock inte särskilt länge i Åbo: det mera internationella och kulturellt livligare Uppsala erbjöd för den mångsidigt utbildade letterato mera utmanande uppgifter. I början av 1700-talet återvände han till Sverige där han ännu en längre tid undervisade sitt modersmål.

Efter detta förflöt en ganska lång tid innan undervisning i italienska på universitetsnivå kom i gång i Finland. Detta betyder emellertid inte att man inte skulle ha hållit på med och uppskattat det italienska språket och den italienska litteraturen i vårt land. Under 1800-talet gjorde många finländska författare, konstnärer och intellektuella minst en grundlig Italienresa varav en del hade med sig målningar med italienska motiv, andra språkkunskaper vilket tillät att man kunde inleda översättning till finska av betydande verk inom italiensk litteratur, och de övriga intryck som kunde berika andra.

År 1970 satte man äntligen i gång betygsundervisning i italiensk filologi vid Helsingfors universitet. En betydande insats vid inrättandet av det nya läroämnet utgjordes av de studerandes initiativ. Undervisning gavs först på approbatur-nivå som motsvarar nuvarande grundstudier och ett år senare även på nästa, dvs. cum laude-nivå. När man år 1996 inrättade lärostol i ämnet erhöll italiensk filologi huvudämnesstatus och man kunde inleda fördjupade studier. De första huvudämnesstuderandena antogs i läroämnet via inträdesprov under det ovannämnda året.