Kontaktuppgifter

Italiensk filologi hör till institutionen för moderna språk.

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Forskning

Vid fransk och italiensk filologi bedrivs både filologisk och rent lingvistisk forskning. Den förra representeras av bl.a. flertalet textredigeringar som romanister i Helsingfors publicerat sedan slutet av 1800-talet. Till den senare hör bl.a. flera kontrastiva forskningar (finska-franska och finska-italienska) och forskning i historisk syntax.

Det finns många olika forskningsområden: om du är intresserad av moderna italienska kan du välja sociolingvistik eller mediespråk. Om du väljer litteraturforskning kan du fördjupa dig i ett eller flera verk av en modern författare. Ämnet har också starka traditioner i forskning i äldre epokers språk och litteratur.

År 2000 inleddes första samromanska projekt inom vars ramar man forskar i romanska språkens nutida tämligen varierande tilltalsformer. Projektet var finansierat med universitetets forskningsanslag 2005-2007. Detta i första hand sociolingvistiska projekt baserade sig på både fältstudier och intervjuer och en analys av skriftligt och talat material.

Sidorna om romanska språk i den vetenskapliga tidskriften Neuphilologische Mitteilungen som utkommer sedan 1899 redigeras av professorer i romanska språk.

Personalens publikationsverksamhet (se Personalens kontaktuppgifter)

Forskarutbildning (webbsidor av humanistiska fakulteten)