Opiskelijaksi Työelämään

Italialainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottojat Flamma-intranetistä

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Opiskelu

Perusopintojen sisällöllisenä tavoitteena on antaa monipuolinen kuva oppiaineesta ja luoda pohja tuleville opinnoille. Tiivis kielitaito-opetus tähtää siihen, että opiskelija tavallisen asiaproosan lisäksi oppii ymmärtämään myös 1900-luvun kirjallisuuden ja kielitieteellisen tutkimuksen kieltä. Samalla hänen aktiivinen kielitaitonsa kasvaa sellaiseksi, että hän arkielämän eri tilanteissa kykenee kommunikoimaan korrektisti niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Aineopinnoissa opiskelija tutustuu tieteellisiin käytänteisiin. Samalla hän hankkii kahdelta tai kolmelta kielitieteen ja/tai kirjallisuuden osa-alueelta perustiedot, jotka luovat pohjan syventävien opintojen erikoistumisvaihtoehdoille. Kielitaito laajenee koskemaan myös tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteita. Kulttuurin tuntemus syvenee. Pyrkimyksenä on myös antaa opiskelijalle työelämävalmiuksia moninaisiin tehtäviin.

Syventävissä opinnoissa opiskelijaa ohjataan itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Opiskelija tutustuu myös perusteellisesti kahteen / kolmeen oppiaineensa osa-alueeseen. Kielitaidon hiominen, joka on osittain sidottu ammattiorientoiviin opintoihin, jatkuu. Pro gradu -tutkielman laatiminen harjaannuttaa opiskelijaa edelleen italialaiseen traditioon perustuvassa tieteellisessä kirjoittamisessa.

Millaista opiskelu on? Tutustu nykykielten laitoksen hakijasivuihin.

Tutkintorakenteen, tutkintovaatimukset ja opetustiedot löydät WebOodin opinto-oppaasta (voit selata eri vuosien oppaita valitsemalla näytön yläreunan alasvetovalikosta haluamasi lukuvuoden).