intTT - An Integral teacher Training
  Home Partners Meetings Materials Student Mobility Seminars  

Príprava učiteľov pre základné a stredné školy integrujúca digitálne a komunikačné kompetencie v procese učenia sa daného predmetu

Bratislava

Ciele:

Hlavným cieľom tohto projektu je výchova budúcich učiteľov pomocou osobitnej metódy, ktorá integruje vedomosti z daného predmetu, digitálnu a komunikačnú kompetenciu, a tak prispieva k zmene pohľadu na výučbu daného predmetu.

Výstup:

  • Špecifikácia didaktických postupov pri integrácii a inkorporovaní vedomostí z daného predmetu, digitálnej a komunikačnej kompetencie zapojením digitálnych nástrojov.
  • Materiály: každý partner vytvorí CD, ktoré bude obsahovať dva moduly (jeden v materinskom jazyku a jeden v angličtine). V týchto moduloch budú prezentované didaktické aktivity a metodické odporúčania pre študentov - budúcich učiteľov, aby ich vedeli využiť pri vyučovaní.
  • Mobility študentov – budúcich učiteľov s cieľom posilniť ich interkultúrny obzor a posilniť účinok projektu.
  • Zverejňovanie výsledkov výskumu a práce na projekte aktívnou účasťou partnerov na seminároch, konferenciách a workshopoch.

Účinnosť projektu:

Približne 300 študentov zo zúčastnených krajín, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie v rôznych predmetoch, predstavujú cieľovú skupinu projektu. Vzhľadom na to sú ITT programy a študenti vo všeobecnosti hlavným adresátom.
Približne 36 didaktikov,150 cvičných učiteľov a 1 200 žiakov v zúčastnených krajinách bude môcť využívať výstupy z projektu. Inak povedané práve oni sú nepriamo ďalšou cieľovou skupinou. Vzhľadom na plánované priebežné zverejňovanie výsledkov výskumu prostredníctvom aktívnej účasti partnerov na rôznych domácich i medzinárodných odborných podujatiach sa táto nepriama cieľová skupina rozšíri.

Zverejňovanie výsledkov:

Odborná verejnosť bude informovaná o výsledkoch projektu prostredníctvom aktívnych vystúpení, alebo prezentáciou posterov jednotlivých partnerov v projekte na konferenciách sympóziách, internetových stránok, workshopov a podobne. Informácie budú aktuálne prezentované na webstránke projektu.

Evaluácia:

Počas i po skončení práce na projekte bude prebiehať interná i externá evauácia.

Čas trvania:

Tri roky

FI ES PT SK TRK
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This web-page and documents/publications which could be downloaded here reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 
Lifelong Learning Programme
 
University of Alcalá
University of Helsinki
logo
Karadeniz Techincal University
Comenius University
logo