Lahjoitusvarojen hallinto ja sijoittaminen

Helsingin yliopiston lahjoitusrahastojen varat ovat osa Helsingin yliopiston rahastojen – yliopiston omien varojen – kokonaisuutta. Lahjoitusvaroja sijoitetaan kokonaisuutena, joten Helsingin yliopisto voi taata rahastojen pääomille vakaan tuoton. Päätökset lahjoitusvarojen jakamisesta tekee kunkin rahaston hoitokunta.

HY:n rahastojen lahjoitusvarojen sijoittaminen

Juridinen asema

Helsingin yliopiston rahastot on yliopiston lahjoitusvaroista ja perinteisistä omista varoista muodostuva kirjanpidollinen kokonaisuus (omakatteinen rahasto), joka on osa Helsingin yliopisto -konsernia. HY:n rahastoista säädetään yliopistolaissa (Yliopistolaki, 8. luku, 75 §). Rahastojen hallituksena toimii yliopiston hallitus. Rahastojen taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain tilinpäätös ja toimintakertomus.

Vuosina 2010-2011 Helsingin yliopisto keräsi varoja yliopiston peruspääoman osana toimivaan Tulevaisuusrahastoon. Tulevaisuusrahasto kuuluu Helsingin yliopiston peruspääomaan. Tarkempi kuvaus Tulevaisuusrahastosta on alla.

Lahjoitusvarojen sijoittaminen ja rahastojen tuotto

Lahjoitusrahastojen varat ovat HY:n rahastojen yhteisessä varainhoidossa. Yhteinen varainhoito tarkoittaa, että HY:n rahastot sijoittaa lahjoitusrahastojen varat ja takaa lahjoitusrahastojen pääomalle 5–7 % vuotuisen tuoton. Lahjoitusrahastoille annettavasta tuotosta päättää yliopiston hallitus vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Rahastojen vuotuinen hoitopalkkio on 0,1 % pääomasta.

Rahastojen varoja sijoitetaan kiinteistöihin, Yliopiston apteekkiin, yliopiston omistamiin tutkimuslähtöisiin start up -yrityksiin ja arvopapereihin. Arvopaperisalkkuja hoidetaan ulkoisten salkunhoitajien kautta.

Vuonna 2010 lopussa lahjoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 38,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 rahastoille maksettiin tuottoa yhteensä 2,4 miljoonaa euroa (n. 6 % pääomasta). Rahastot jakoivat apurahoja ja muuta tukea noin 640 000 eurolla ja rahoittivat professuureja yli miljoonalla eurolla.

Tarkemmat tiedot :

Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätös ja toimintakertomus 2011

Helsingin yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus 2011

Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätös 2010

Helsingin yliopiston tilinpäätös 2010

Helsingin yliopisto -konsernin omistajapolitiikka

Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan periaatteet

Helsingin yliopiston hallituksen kokouksen4/2011 pöytäkirja

Rahastojen hallinto

Säännöt ja hoitokunta

Jokaisella rahastolla on säännöt, joiden mukaan rahasto toimii. Rahastojen säännöt hyväksyy yliopiston rehtori. Säännöissä määrätään mm. rahaston tarkoituksesta sekä hoitokunnasta ja sen tehtävistä.

Kunkin rahaston hoitokunta vastaa varojen käytöstä ja päättää hakuun avattavista apurahoista ja tuista. Rahastojen hoitokunnat nimittää yliopiston rehtori. Tieteenalakohtaisten rahastojen hoitokunnissa on kyseisen alan professoreita, tutkijoita ja opettajia, opiskelijoiden edustaja sekä yliopiston hallintohenkilökuntaa. Itsenäisten rahastojen hoitokunnissa on tieteen ja hallinnon edustajien lisäksi usein lahjoituksen tekijä tai hänen esittämänsä edustaja. Kukin hoitokunta vastaa kyseisen rahaston varojen käytöstä.

Lue lisää Helsingin yliopiston lahjoitusrahastojen hyvästä hallintotavasta >>

Rahastojen päivittäinen hallinto

Rahastojen hallituksena toimii Helsingin yliopiston hallitus. Päätökset rahastojen perustamisesta, säännöistä ja hoitokuntien nimittämisestä tekee yliopiston rehtori.

Yliopiston alumni- ja lahjoittajasuhteet -yksikön henkilöstö vastaa rahastojen hallinnosta ja toimii pääsääntöisesti lahjoitusrahastojen hoitokuntien sihteerinä. Yksikkö vastaa lahjoittajasuhteista, uusien rahastojen perustamisen valmistelusta, rahastojen vuosikirjan toimittamisesta ja rahastojen juhlan järjestämisestä.

Taloushallinnosta ja lahjoitusvarojen sijoittamisesta vastaa kvestuuri.

Rahastojen apurahahakujen toteuttamisesta vastaa yliopiston opiskelijaneuvonta.

Lue lisää Helsingin yliopiston lahjoitusrahastojen hyvästä hallintotavasta >>

Tulevaisuusrahasto

Hallinto

Vuosina 2010-2011 Helsingin yliopisto keräsi varoja yliopiston peruspääoman osana toimivaan Tulevaisuusrahastoon. Tulevaisuusrahastoon tehtiin lahjoituksia yli 18,2 miljoonaa euroa. Valtion 2,5-kertaisen panoksen kanssa rahaston pääoma on yli 60 miljoonaa euroa.

Tulevaisuusrahasto ei ole osa Helsingin yliopiston rahastot -alakonsernia vaan kuuluu yliopiston peruspääomaan. Tulevaisuusrahaston pääoman vuosittaisen tuoton käytöstä päättää yliopiston rehtori. Tulevaisuusrahastolla on neuvottelukunta, johon on kutsuttu lahjoittajien edustajia.

Varojen sijoittaminen ja käyttö

Tulevaisuusrahaston varojen tuoton käytöstä päätetään vuosittain osana yliopiston talouden ja toiminnan suunnittelua.

Tarkemmat tiedot :

Helsingin yliopiston tilinpäätös 2010

Helsingin yliopisto -konsernin omistajapolitiikka

Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan periaatteet

Helsingin yliopiston hallituksen kokouksen4/2011 pöytäkirja