Lahjoitusvarojen hallinto ja sijoittaminen

Helsingin yliopiston lahjoitusrahastojen varat ovat osa Helsingin yliopiston rahastojen – yliopiston omien varojen – kokonaisuutta. Lahjoitusvaroja sijoitetaan kokonaisuutena, joten Helsingin yliopisto voi taata rahastojen pääomille vakaan tuoton. Päätökset lahjoitusvarojen jakamisesta tekee kunkin rahaston hoitokunta. Myös yliopiston peruspääomassa on lahjoitusvarojen kokonaisuus, jonka tuoton käytöstä päättää rehtori.

HY:n rahastojen lahjoitusvarojen sijoittaminen

Juridinen asema

Helsingin yliopiston rahastot on yliopiston lahjoitusvaroista ja perinteisistä omista varoista muodostuva kirjanpidollinen kokonaisuus (omakatteinen rahasto), joka on osa Helsingin yliopisto -konsernia. HY:n rahastoista säädetään yliopistolaissa (Yliopistolaki, 8. luku, 75 §). Rahastojen hallituksena toimii yliopiston hallitus. Rahastojen taloudesta ja toiminnasta laaditaan vuosittain tilinpäätös ja toimintakertomus.

Vuosina 2010-2011 Helsingin yliopisto keräsi varoja myös yliopiston peruspääoman. Tarkempi kuvaus lahjoituksista peruspääomaan on alla.

Lahjoitusvarojen sijoittaminen ja rahastojen tuotto

Lahjoitusrahastojen varat ovat HY:n rahastojen yhteisessä varainhoidossa. Yhteinen varainhoito tarkoittaa, että HY:n rahastot sijoittaa lahjoitusrahastojen varat ja takaa lahjoitusrahastojen pääomalle 5–7 % vuotuisen tuoton. Lahjoitusrahastoille annettavasta tuotosta sekä mahdollisesta hoitopalkkiosta päättää yliopiston hallitus vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Rahastojen varoja sijoitetaan kiinteistöihin, Yliopiston apteekkiin, yliopiston omistamiin tutkimuslähtöisiin start up -yrityksiin ja arvopapereihin. Arvopaperisalkkuja hoidetaan ulkoisten salkunhoitajien kautta.

Vuonna 2014 lopussa lahjoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 42,4 miljoonaa euroa. Lahjoitusrahastoille maksettiin tuottoa keskimäärin 6 % pääomasta. Rahastot jakoivat apurahoja ja muuta tukea noin 550 000 eurolla ja rahoittivat kymmeniä professuureja ja muita tehtäviä.

Tarkemmat tiedot :

Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset >>

 

Rahastojen hallinto

Säännöt ja hoitokunta

Jokaisella rahastolla on säännöt, joiden mukaan rahasto toimii. Rahastojen säännöt hyväksyy pääosin yliopiston kvestori. Säännöissä määrätään mm. rahaston tarkoituksesta sekä hoitokunnasta ja sen tehtävistä.

Kunkin rahaston hoitokunta vastaa varojen käytöstä ja päättää hakuun avattavista apurahoista ja tuista. Rahastojen hoitokunnat nimittää yliopiston kvestori. Tieteenalakohtaisten rahastojen hoitokunnissa on kyseisen alan professoreita, tutkijoita ja opettajia, opiskelijoiden edustaja sekä yliopiston hallintohenkilökuntaa. Itsenäisten rahastojen hoitokunnissa on tieteen ja hallinnon edustajien lisäksi usein lahjoituksen tekijä tai hänen esittämänsä edustaja. Kukin hoitokunta vastaa kyseisen rahaston varojen käytöstä.

Lue lisää Helsingin yliopiston lahjoitusrahastojen hyvästä hallintotavasta >>

Rahastojen päivittäinen hallinto

Rahastojen hallituksena toimii Helsingin yliopiston hallitus. Päätökset rahastojen perustamisesta, säännöistä ja hoitokuntien nimittämisestä tekee pääosin yliopiston kvestori, joissakin tapauksissa rehtori.

Yliopiston yhteiskuntasuhteet-yksikön henkilöstö vastaa rahastojen hallinnosta ja toimii pääsääntöisesti lahjoitusrahastojen hoitokuntien sihteerinä. Yksikkö vastaa lahjoittajasuhteista, uusien rahastojen perustamisen valmistelusta, rahastojen vuosikirjan toimittamisesta ja rahastojen juhlan järjestämisestä.

Taloushallinnosta ja lahjoitusvarojen sijoittamisesta vastaa kvestuuri.

Rahastojen apurahahakujen toteuttamisesta vastaa yliopiston opiskelijaneuvonta.

Lue lisää Helsingin yliopiston lahjoitusrahastojen hyvästä hallintotavasta >>

Lahjoitukset Helsingin yliopiston peruspääomaan ja 375-Tulevaisuusrahastoon

Hallinto

Vuosina 2010-2011 Helsingin yliopisto keräsi varoja osaksi Helsingin yliopiston peruspääomaa. Varainhankinta liittyi valtion lupaukseen sijoittaa yliopistojen pääomaan 2,5 euroa jokaista yksityisesti lahjoitettua euroa kohti. Yliopiston peruspääomaan tehtiin kampanjan aikana lahjoituksia yli 18,2 miljoonaa euroa. Valtion 2,5-kertaisen pääomasijoituksen kanssa rahaston pääoma on noin 64 miljoonaa euroa.

Peruspääomaan kuuluva lahjoitusvarojen kokonaisuus ei ole osa Helsingin yliopiston rahastot -alakonsernia vaan kuuluu yliopiston peruspääomaan. Peruspääomassa olevien lahjoitusvarojen kokonaisuuden vuosittaisen tuoton käytöstä päättää yliopiston rehtori.

Myös Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto on osa Helsingin yliopiston omaa pääomaa. Rahastoa ja sen yhteyteen perustettavia nimikkorahastoja (vähintään 10 000 euron lahjoitukseen perustuvat) hoidetaan osana yliopiston varainhoidon kokonaisuutta. Yksityisiin lahjoituksiin perustuvat valtion vastinrahaohjelmaan perustuvat sijoitukset tehdään Helsingin yliopiston peruspääomaan, josta yliopisto käyttää aina vain sen tuottoa.

Varojen sijoittaminen ja käyttö

Peruspääoman lahjoitusvarojen tuoton käytöstä päätetään vuosittain osana yliopiston talouden ja toiminnan suunnittelua.

Tarkemmat tiedot :

Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset >>