Sivustoa ei ylläpidetä.
Uudet sivut
Hankkeet
 • IL-OPS 2004-2006
 • Muita hankkeita
  • TieDot 2002-2004
  • IL standardointi 2001-2003
  • Tiedonhaun- ja hallinnan oppimateriaalit 2002-2004
  • Akateemiset verkkotaidot 2000-2005
Seminaareja ja luentoja

Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma - yliopistokirjastojen yhteinen SVY-hanke 2004-2006

Hankkeen tavoitteet
Toiminta ja tulokset
Hankeorganisaatio
Tiedotteet

Hankkeen tavoitteet

Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma -hankkeen tavoitteet voi jaotella opetusta tukeviin hallinnollisiin asioihin sekä käytännön opetusta tukeviin toimiin.

Keskeisenä tavoitteena oli integroida informaatiolukutaidon opetus tiiviimmin yliopisto-opintoihin ja nivoa se osaksi kursseja ja opintokokonaisuuksia. Lisäksi tavoitteina olivat informaatiolukutaidon keskeisten elementtien kartoittaminen, informaatiolukutaidon opintosuunnitelman laatiminen, verkko-opetuksen kehittäminen sekä yliopistojen välisen verkoston luominen.

Toiminta ja tulokset

Keskeisiä, koko hankekauden tuloksia ovat

 • informaatiolukutaidon opintosuunnitelmasuositus,
 • osaamistasotestin kehittäminen,
 • yhdyshenkilöverkoston muodostaminen, sekä
 • informaatiolukutaidon www-sivujen luominen.

Opintosuunnitelmasuosituksessa määritellään, kuinka informaatiolukutaidon opetus tulisi huomioida kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä. Opetus jakaantuu suosituksessa kolmeen tasoon: tiedonhankinnan perusteisiin sekä aine- ja syventäviin opintoihin.

Tiedonhankinnan perusteet on suunnattu opintojen alkuvaiheeseen ja sisältö on mahdollista nivoa osaksi pakollisia yleisopintoja, kuten TVT-opintoja. Aineopintojen tasolla opetus ajoittuu proseminaari- tai kandidaatintutkielmaseminaariin ja syventävien opintojen tasolla graduseminaariin. Suosituksessa myös määritellään tarkemmin, mikä opetuksen sisältö on eri tasoilla ja kuinka opetusvastuu jaetaan kirjaston ja ainelaitosten kesken.

Osaamistasotestin tarkoituksena on opiskelijoiden informaatiolukutaidon testaaminen. Tätä varten hankkeessa laadittiin kysymyspatteristo, johon on koottu kysymyksiä informaatiolukutaidon eri osa-alueilta. Kysymykset on suunnattu sekä opintojensa alkuvaiheessa oleville että aine- ja syventävien opintojen opiskelijoille.

Verkostoitumisen kannalta olennaista on ollut yhdyshenkilöverkoston muodostaminen, johon kuuluu jäseniä yliopisto- ja tiedekuntakirjastoista. Yhdyshenkilöt ovat osallistuneet hankeen työryhmiin ja toimineet paikallisina koordinaattoreina sekä pitäneet yhteyttä kirjastonsa henkilöstöön sekä opettajiin ja opintoasioista vastaaviin.

Hankkeen tuloksista ja informaatiolukutaidon kehitystyöstä ilmestyi Anne Nevgin toimittama ja Yliopistopainon kustantama julkaisu keväällä 2007.

Toimintavuoden 2004 raportti
Toimintavuoden 2005 raportti
Toimintavuoden 2006 raportti

Hankeorganisaatio

Koordinointi
Hankeen koordinoinnista vastasi Helsingin yliopiston tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara (1.10.-31.12.2006 Heli Myllys). Hankkeen suunnittelijana toimi Anne Lehto (1.9.2006 alkaen Aki Kangas).

Ohjausryhmä
Hankkeen ohjausryhmän nimitti Helsingin yliopiston rehtori ja siihen kuuluivat:

 • Anne Buttler, koulutuspoliittinen sihteeri, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, (3.10.2004 asti koulutuspoliittinen sihteeri Eeva Kaunismaa); varajäsen: psykol. yo., valtiot. yo. Jari Lipsanen
 • Maija-Leena Huotari, professori, Oulun yliopisto
 • Arja Juntunen, palvelupäällikkö, Kuopion yliopiston kirjasto
 • Anne Nevgi, tutkijalehtori, Helsingin yliopisto
 • Heli Myllys, tieto- ja kirjastopalvelujohtaja, Helsingin yliopisto (1.10.-31.12.2006)
 • Jarmo Saarti, kirjastonjohtaja, Kuopion yliopiston kirjasto
 • Kaisa Sinikara, tieto- ja kirjastopalvelujohtaja, Helsingin yliopisto
 • Eero Sormunen, professori, Tampereen yliopisto
 • Johanna Tevaniemi, informaatikko, Tampereen yliopiston kirjasto, (31.12.2004 asti ylikirjastohoitaja Mirja Iivonen)
 • Kari Tuononen, verkkopedagogiikan asiantuntija, Helsingin yliopisto, (31.12.2005 asti projektipäällikkö Janne Sariola)

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Kaisa Sinikara, 1.10.2006 alkaen Jarmo Saarti. Sihteerinä toimi suunnittelija Anne Lehto, 1.9.2006 alkaen Aki Kangas

Ohjausryhmän kokouksissa käsitellyistä asioista voit lukea tiedotteista.

Yhdyshenkilöverkosto
Verkostoitumisen tehostamiseksi yliopistokirjastot nimesivät yhdyshenkilön omasta organisaatiostaan. Yhdyshenkilöt toimivat paikallisina koordinaattoreina ja tiedon välittäjinä. Yhdyshenkilöverkoston toiminta jatkuu hankkeen päätyttyäkin.

Työryhmät
Hankkeessa on toiminut kaksi valtakunnallista asiantuntija- ja vertaistyöryhmää, jotka ovat pohtineet informaatiolukutaidon/tiedonhankintaitojen arviointiin, opetuksen kehittämiseen ja integrointiin liittyviä kysymyksiä.

 1. IL-mittariryhmä kehitti informaatiolukutaidon osaamisen arviointikäytäntöjä. Ryhmä toimi asiantuntijatukena vuonna 2005 käynnistyneessä yliopistokirjastojen yhteisen informaatiolukutaitoa mittaavan osaamistasotestin kehittämistyössä.

  Jäsenet:
  • Pirkko Fagervik, Turun yliopiston kirjasto
  • Outi Klintrup, Oulun yliopiston kirjasto
  • Olli Mäkinen, Tritonian tiedekirjasto
  • Teodora Oker-Blom / Päivi Helminen, HY, Viikin tiedekirjasto
  • Virpi Palmgren, TKK
  • Laura Parikka, Joensuun yliopiston kirjasto
  • Maarit Putous, Kuopion yliopiston kirjasto
  • Marcus Sandberg, Svenska handelshögskolans bibliotek
  • Jussi Männistö, Teatterikorkeakoulun kirjasto
  • opiskelijoiden edustajat (Anne Buttler, HYY)
  • Anne Lehto, sihteeri, Informaatiolukutaidon ops –hanke
 • IL-PEDA -ryhmän tavoitteena oli kehittää tiedonhankintataitojen/informaatiolukutaidon didaktiikkaa, edistää tähän liittyvien hyvien käytänteiden jakamista sekä tukea tiedonhankintataitojen opetusta antavan henkilökunnan pedagogisten taitojen vahvistamista. Toisena keskeisenä teemana oli tiedonhankintataitojen opetuksen integrointi muuhun yliopisto-opiskeluun sekä palvelujen tuotteistaminen eli tiedonhankinnan opetuksen sisältöjen tunnetuksi tekeminen. Myös yhteiseen oppimateriaalin liittyvät kysymykset olivat työryhmän aiheena.

Jäsenet:
  • Eva Costiander-Huldén, Åbo Akademis bibliotek
  • Liisa Halttunen, Jyväskylän yliopiston kirjasto
  • Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelshögskolans bibliotek
  • Paula Kangasniemi, Lapin yliopiston kirjasto
  • Heikki Laitinen, Kuopion yliopiston kirjasto
  • Mari Lankinen, Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto
  • Anna Lind, MpKK kurssikirjasto
  • Eija Nevalainen, HY Opiskelijakirjasto
  • Päivi Seppä-Lassila, Turun kauppakorkeakoulu
  • Marja Talikka, LTY
  • Kaija Välimäki / Leena Koivula, HY Käyttäytymistieteellisen tdk:n kirjasto
  • Johanna Tevaniemi, Tampereen yliopiston kirjasto
  • Terttu Turunen, HY Valtiotieteellisen tdk:n kirjasto
  • opiskelijoiden edustajat (Anne Buttler, HYY)
  • Anne Lehto, sihteeri, Informaatiolukutaidon ops –hanke.

  Työryhmien käsittelemistä asioista voit lukea tiedotteista.

 

Tiedotteet

Ohjausryhmän kokousten tiedotteet pdf-tiedostoina:

Vuosi
2007
2006
2005
2004
 

(Tiedotteessa 3/2005 käsiteltiin kysymyspatteristoon liittyviä asioita).


Työryhmien palaverien tiedotteet pdf-tiedostoina:

IL-mittariryhmä 8.2.2005 9.3.2005 25.4.2005 6.9.2005    
IL-PEDAryhmä 22.2.2005 5.4.2005

Lisäksi pidettiin työryhmien yhteiset palaverit 17.2.2006 ja 5.5.2006.

 


Sivustoa ei ylläpidetä.
Uudet sivut