HYYn etusivulle
---

HELSINGIN YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNNAN ARKISTO

HYYn historiaa

HYYn aseman määritelleitä
lakeja ja asetuksia 1868 - 1998

 

Laki Helsingin yliopistosta annetun lain voimaanpanosta

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991.

lakeja ja asetuksia  edellinen seuraava

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yliopistolain voimaantulo
Helsingin yliopistosta 24 päivänä toukokuuta 1991 annettu laki (854/91), jäljempänä yliopistolaki, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Yliopistolain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa. Tällöin sellaiset tehtävät, jotka yliopistolain mukaan kuuluvat konsistorille, hoitaa pieni konsistori.

2 §

Professorin ja apulaisprofessorin viran täyttäminen
Kunnes yliopistolain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetut säännökset professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä on annettu ja saatettu Helsingin yliopiston osalta voimaan, noudatetaan näitä virkoja täytettäessä yliopistolain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Suurelle konsistorille kuuluvat tehtävät hoitaa 1 momenttia sovellettaessa konsistori sekä tiedekunnalle kuuluvat tehtävät tiedekuntaneuvosto, josta tällöin on voimassa mitä yliopistolain 18 §:n 3 momentissa säädetään.

3 §

Professorin virat
Varsinaisen professorin virka muuttuu professorin viraksi yliopistolain tullessa voimaan.

Henkilökohtainen ylimääräisen professorin virka, joka on avoinna yliopistolain tullessa voimaan tai tulee avoimeksi yliopistolain voimaantulon jälkeen, muuttuu alaltaan vaihtuvaksi sopimuspalkkaiseksi professorin viraksi. Viran alasta päättää yliopisto siten kuin asetuksella säädetään.

Mitä yliopistolaissa säädetään professorin virasta, koskee myös henkilökohtaista ylimääräistä, professoria.

4 §

Kumottavat lait
Yliopistolain tullessa voimaan kumotaan seuraavat lait:
1) Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteista 14 päivänä heinäkuuta 1923 annettu laki (191/23) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;
2) Helsingin yliopiston opetuskielen järjestelystä ja yliopiston viran ja toimen haltijoilta vaadittavasta kielitaidosta 31 päivänä toukokuuta 1947 annettu laki (453/47) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; ja
3) Helsingin yliopiston Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitoksesta 30 päivänä joulukuuta 1980 annettu laki (1060/80).

5 §

Kumottavat asetukset
Yliopistolain tullessa voimaan kumotaan seuraavat asetukset, 1, 4, 6-9 sekä 12 ja 13 kohdassa mainitut asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
1) Helsingin yliopiston säännöt sisältävä 8 päivänä syyskuuta 1924 annettu asetus (228/ 24);
2) Helsingin yliopiston opettajainvirkain täyttämisjärjestyksestä eräissä tapauksissa 14 päivänä huhtikuuta 1928 annettu asetus (119/ 28);
3) väitöskirjan julkaisemisesta ja puolustamisesta sekä tohtorin arvon saamisesta Helsingin yliopistossa eräissä tapauksissa 17 päivänä elokuuta 1951 annettu asetus (447/51);
4) Helsingin yliopiston dosenttistipendeistä 22 päivänä elokuuta 1952 annettu asetus (317/ 52);
5) Helsingin yliopiston farmasian laitoksesta 20 päivänä tammikuuta 1961 annettu asetus (26/61);
6) opiskelijain määrän rajoittamisesta Helsingin yliopistossa 9 päivänä maaliskuuta 1962 annettu asetus (211/62);
7) Helsingin yliopiston apulaisprofessoreista 1 päivänä helmikuuta 1963 annettu asetus (53/ 63);
8) eräistä Helsingin yliopistossa suoritettavista maksuista 24 päivänä heinäkuuta 1964 annettu asetus (419/64);
9) Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opettajan viroista ja toimista 24 päivänä huhtikuuta 1970 annettu asetus (312/70);
10) Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan apulaisopettajan toimista 24 päivänä huhtikuuta 1970 annettu asetus (313/70);
11) Helsingin yliopiston kirjaston virkojen kelpoisuusehdoista 15 päivänä kesäkuuta 1973 annettu asetus (516/73);
12) Helsingin yliopiston lehtorin viroista 28 päivänä elokuuta 1970 annettu asetus (572/70);
13) Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta 19 päivänä heinäkuuta 1974 annettu asetus (597/74);
14) Helsingin yliopiston kvestorin viran kelpoisuusehdoista 19 päivänä tammikuuta 1979 annettu asetus (57/79);
15) Helsingin yliopiston eräiden johtajan virkojen kelpoisuusehdoista ja täyttämisestä 7 päivänä elokuuta 1987 annettu asetus (706/87);
16) Helsingin yliopiston biotekniikan instituutista 17 päivänä helmikuuta 1989 annettu asetus (162/89); ja
17) Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon eräiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja täyttämisestä 22 päivänä joulukuuta 1989 annettu asetus (1225/89).

6 §

Ylioppilaskunta ja osakunnat
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista 17 päivänä marraskuuta 1972 annettu asetus (756/72) jää 2 momentissa mainituin poikkeuksin edelleen voimaan, kunnes asetuksella toisin säädetään.

Yliopistolain 11 §:ssä tarkoitettu konsistori hoitaa tehtävät, jotka 1 momentissa mainitun asetuksen mukaan kuuluvat pienelle konsistorille.

7 §

Kansleri
Kansleri, joka on nimitetty Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteista annetun lain mukaan, jatkaa tehtävässään toimikautensa loppuun.

8 §

Konsistori, tiedekuntaneuvostot ja dekaanit
Yliopistolain 11 §:n 2 momentissa ja 18 §:n 2 momentissa tarkoitetut konsistorin ja tiedekuntaneuvostojen jäsenet ja varajäsenet sekä yliopistolain 20 §:ssä tarkoitetut tiedekuntien dekaanit ja varadekaanit valitaan ensimmäisen kerran ennen yliopistolain voimaantuloa. Tällöin professoreiksi katsotaan sekä varsinaiset professorit että henkilökohtaiset ylimääräiset professorit.

Yliopistolain 11 §:n mukaisen konsistorin ja 18 §:n mukaisten tiedekuntaneuvostojen toimikaudet alkavat 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tiedekuntaneuvostot kokoontuvat ennen toimikautensa alkamista valitsemaan dekaanit ja varadekaanit.

9 §

Rehtori ja vararehtorit
Yliopiston rehtori ja vararehtorit valitaan ensimmäisen kerran yliopistolain mukaan toimikaudeksi, joka alkaa 1 päivänä syyskuuta 1992 ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteista annetun lain mukaan valitut rehtori ja vararehtorit jatkavat tehtävissään, kunnes rehtori ja vararehtorit on valittu yliopistolain mukaisesti ja heidän toimikautensa on alkanut.

10 §

Asioiden käsittely
Jos asian käsittely on kesken yliopistolain tullessa voimaan, jatkotoimet siirtyvät sille hallintoelimelle, jolle asia yliopistolain tai sen nojalla annettavan asetuksen mukaan kuuluu.

11 §

Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos
Yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, jollei asetuksella toisin säädetä.

12 §

Tarkemmat säännökset
Tämän lain täytäntöönpanosta säädetään tarvittaessa asetuksella.

13 §

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti

Mauno Koivisto

Opetusministeri Riitta Uosukainen

lakeja ja asetuksia  edellinen seuraava