HYYn etusivulle
---

HELSINGIN YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNNAN ARKISTO

HYYn historiaa

HYYn aseman määritelleitä
lakeja ja asetuksia 1868 - 1998

 

Asetus Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista annetun asetuksen muuttamisesta.

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1953.

lakeja ja asetuksia  edellinen seuraava

Helsingin yliopiston kanslerin esityksestä ja opetusministerin esittelystä muutetaan Helsingin, yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista 22 päivänä joulukuuta 1937 annetun asetuksen (446/37) 4, 6 ja 7 §, näistä, 4 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä tammikuuta 1941 annetussa asetuksessa (61/41) ja 2 momentti sellaisena kun se on 16 päivänä joulukuuta 1949 annetussa asetuksessa (777/49), näin kuuluviksi:

4 §.

Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävät joko kaikki kunnan jäsenet yhteisessä kokouksessaan taikka suhteellisilla vaaleilla tai yksimielisesti ilman äänestystä valittu edustajisto taikka tämän asettama ylioppilaskunnan hallitus. Ylioppilaskunnan omistamia kiinteistöjä koskevissa asioissa päätösvalta on kuitenkin edustajiston asettamalla ylioppilaskunnan taloustoimikunnalla. Kiinteistön ostamista, myymistä, vaihtamista tai kiinnittämistä tahi uudisrakennuksen rakentamiseen ryhtymistä tarkoittava taloustoimikunnan päätös tulee voimaan vain, jos edustajisto siihen yhtyy.

Ylioppilaskunnan ja sen edustajiston kokouksia johtamaan tulee ylioppilaskunnan vuodeksi kerrallaan valita puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja yliopiston dosenttien tahi yliopiston kirjoissa olevien lisensiaattien taikka oppiarvon saavuttaneiden tai virkatutkinnon suorittaneiden kunnan jäsenten joukosta. Nämä vaalit on alistettava pienen konsistorin vahvistettaviksi.

Ylioppilaskunnan hallituksen ja taloustoimikunnan puheenjohtajan vaalista on tehtävä ilmoitus rehtorille.

6 §.

Ennen ylioppilaskunnan tai sen edustajiston kokousta on kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat ilmoitettava rehtorille, jolla valta kieltää sellaisen asian käsiteltäväksi ottaminen, joka ei sovellu ylioppilaskunnan tarkoituksiin.

Ylioppilaskunnan tai sen edustajiston taikka hallituksen tai taloustoimikunnan kokouksessa tehty päätös on viipymättä ilmoitettava rehtorille. Tällaisen päätöksen täytäntöönpanon voi pieni konsistori kieltää.

7 §.

Ylioppilaskunnan jäsen, joka on tyytymätön kunnan tai sen edustajiston taikka hallituksen tai taloustoimikunnan päätökseen, saa siitä kirjallisesti valittaa pienelle konsistorille neljäntoista päivän kuluessa päätöksen tekemisestä tai, milloin päätös koskee jäsentä henkilökohtaisesti, saman ajan kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Helsingissä 16 päivänä. tammikuuta 1953.

Tasavallan Presidentti

J. K. Paasikivi.

Opetusministeri R. H. Oittinen.

lakeja ja asetuksia  edellinen seuraava