HYYn etusivulle
---

HELSINGIN YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNNAN ARKISTO

HYYn historiaa

HYYn aseman määritelleitä
lakeja ja asetuksia 1868 - 1998

 

Asetus Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista.

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1937.

lakeja ja asetuksia  edellinen seuraava

Helsingin yliopiston kanslerin esityksen johdosta säädetään opetusministerin esittelystä:

Ylioppilaskunta.

1 §.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki yliopiston kirjoissa olevat ylioppilaat.

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on ylioppilaiden yhteisten henkisten ja taloudellisten harrastusten edistäminen.

2 §.

Ylioppilaskunnalla on oikeus itsehallintoon. Ylioppilaskunnan valvonta kuuluu lähinnä rehtorille, joka vahvistaa sen säännöt.

3 §.

Ylioppilaskunnan tarkoituksiin soveltuvat menot suoritetaan sen omaisuudesta saaduilla tuloilla sekä maksuilla, joita ylioppilaskunnalla on oikeus pienen konsistorin suostumuksella määrätä jäsentensä suoritettavaksi.

4 §.

Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävät joko kaikki kunnan jäsenet yhteisessä kokouksessaan taikka suhteellisilla vaaleilla tai yksimielisesti ilman äänestystä valittu edustajisto taikka tämän asettama ylioppilaskunnan hallitus.

Ylioppilaskunnan, samoin kuin edustajistonkin kokouksia johtamaan tulee ylioppilaskunnan vuodeksi kerrallaan valita puheenjohtaja, ja varapuheenjohtaja yliopiston dosenttien taikka oppiarvon saavuttaneiden tai virkatutkinnon suorittaneiden kunnan jäsenten joukosta. Nämä vaalit on alistettava pienen konsistorin vahvistettavaksi.

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan vaalista on tehtävä ilmoitus rehtorille.

5 §.

Ylioppilaskunnan kokouksissa ja vaaleissa on äänioikeus ainoastaan henkilökohtaisesti läsnä olevalla kunnan jäsenellä, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin sitä kalenterivuotta seuraavan syyslukukauden alusta, jona hänet ensimmäinen kerta merkittiin yliopiston kirjoihin.

Ylioppilaalla, joka on erotettu yliopistosta, ei sinä aikana, jona hän on erotettuna, ole oikeutta ottaa osaa ylioppilaskunnan kokouksiin eikä vaaleihin.

6 §.

Ennen ylioppilaskunnan tai sen edustajiston kokousta on kokouksessa esille tulevat asiat ilmoitettava rehtorille, jolla on valta kieltää sellaisen asian esille ottaminen, joka ei sovellu ylioppilaskunnan tarkoituksiin.

Ylioppilaskunnan taikka sen edustajiston tai hallituksen kokouksessa tehty päätös on viipymättä rehtorille ilmoitettava. Tällaisen päätöksen täytäntöönpanon voi pieni konsistori kieltää.

7 §.

Ylioppilaskunnan jäsen, joka on tyytymätön kunnan, sen edustajiston taikka hallituksen päätökseen, saa siitä kirjallisesti valittaa pienelle konsistorille neljäntoista päivän kuluessa päätöksen tekemisestä tai, milloin päätös koskee jäsentä henkilökohtaisesti, saman ajan kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

0sakunnat.

8 §.

Opiskelevan nuorison keskuudessa toimii osakuntia, jotka vastaavat määrättyjä, maan alueita, kuitenkin niin, että sama alue voi olla kahden tai useamman osakunnan yhteisenä osakunta-alueena.

Osakuntien tarkoituksena on edistää sivistystä, siveellisyyttä ja hyvää järjestystä ylioppilaiden keskuudessa sekä jäsenilleen hankkia tilaisuutta jalostavaan toverielämään ja keskinäiseen avustukseen.

Osakuntaan liittyminen on vapaaehtoinen.

9 §.

Ylioppilaalla on oikeus liittyä siihen osakuntaan, jonka alueella hän on syntynyt, asunut tai käynyt koulua taikka johon hänen isänsä tai äitinsä on kuulunut. Osakunnalla olkoon kuitenkin valta ylioppilaan käytökseen katsoen kieltäytyä häntä jäsenekseen hyväksymästä.

Rehtori voi harkintansa mukaan sallia ylioppilaan liittyä sukulaisuuden perusteella tai muusta siihen verrattavasta syystä muuhunkin osakuntaan, joka suostuu hänet jäsenekseen ottamaan.

Osakunnan suostumuksella saakoon ulkomaalainenkin ylioppilas liittyä sen jäseneksi.

10 §.

Joka tahtoo liittyä osakuntaan, ilmoittakoon siitä rehtorille joko pyrkiessään yliopistoon tai myöhemmin tehdessään lukukauden alussa säädetyn lukukausi-ilmoituksen taikka, jos hänet on yliopiston kirjoista poistettu, ilmoittautuessaan uudelleen kirjoihin otettavaksi. Rehtori siirtää hakemuksen 9 §:ssä mainitussa tarkoituksessa osakunnan käsiteltäväksi.

Osakunnan jäsen, joka tahtoo osakunnasta erota, ilmoittakoon siitä kirjallisesti lukukausi-ilmoituksen yhteydessä.

Jos osakunnan jäsen on poistettu yliopiston kirjoista. mutta saman lukuvuoden aikana uudelleen ilmoittautuu yliopistoon, katsottakoon hänet edelleen sen osakunnan jäseneksi, johon hän ennen oli kuulunut. Jos yliopiston kirjoista poistettu ylioppilas myöhemmin yliopistoon uudelleen ilmoittautuessaan tahtoo liittyä siihen osakuntaan, johon hän aikaisemmin oli kuulunut, merkittäköön hänet osakunnan jäseneksi osakunnan mieltä kuulematta, jollei hän ole ollut poissa yliopiston kirjoista kahta lukukautta pitempää aikaa.

11 §.

Osakunnalla on oikeus itsehallintoon.

Osakuntien yleinen valvonta kuuluu yliopiston rehtorille. Kutakin osakuntaa valvoo ja johtaa inspehtori kuraattorin avustamana. Osakunnan säännöt vahvistaa rehtori.

12 §.

Inspehtorikseen valitsee osakunta jonkun yliopiston varsinaisista tai ylimääräisistä professoreista. Vaali on alistettava pienen konsistorin vahvistettavaksi.

Jos inspehtori on pitemmän aikaa estynyt hoitamasta tointansa, on virkaa toimittava inspehtori valittava.

Jollei osakunta pienen konsistorin määräämässä ajassa ole inspehtoria valinnut, on pienen konsistorin tähän toimeen vaalikelpoisista määrättävä sopiva henkilö inspehtorin tehtäviä hoitamaan.

13 §.

Kuraattoriksi valitsee osakunta kolmeksi vuodeksi kerrallaan, jonkun aikaisemmin osakuntaan kuuluneen dosentin tai yliopiston kirjoissa olevan lisenssiaatin taikka jonkun oppiarvon saavuttaneen tai virkatutkinnon suorittaneen jäsenensä, joka suostuu toimen vastaanottamaan. Vaalin tulos on viipymättä rehtorille ilmoitettava. Kuraattorin ollessa pitemmän aikaa estynyt tointansa hoitamasta, on valittava virkaa toimittava kuraattori.

Kuraattorille suorittaa osakunta palkkion, jonka suuruuden pieni konsistori osakunnan esityksestä määrää.

14 §.

Jäsenistään on osakunnan pidettävä nimikirjaa.

15 §.

Osakunnan tarkoituksiin soveltuvien menojen suorittamiseksi on osakunnalla oikeus pienen konsistorin suostumuksella määrätä jäsentensä suoritettavaksi maksuja osakunnalle.

16 §.

Lukukauden aikana kokoontuu osakunta säännöllisesti varsinaisiin kokouksiin. Jos ilmaantuu syytä ylimääräisen kokouksen pitämiseen, kutsuu sen kokoon inspehtori tai kuraattori.

Osakunnan kokouksessa johtaa puhetta inspehtori ja hänen poissa ollessaan kuraattori. Siinä on pidettävä pöytäkirjaa.

Osakunnan päätöksiin ja vaaleihin saavat ainoastaan henkilökohtaisesti läsnä olevat jäsenet ottaa osaa. Yliopistosta erotetulla ylioppilaalla ei ole oikeutta ottaa osaa osakunnan kokouksiin eikä päätöksiin.

17 §.

Ennen osakunnan kokousta on kuraattorin ilmoitettava kokouksessa esille tulevat asiat inspehtorille, joka voi kieltää ottamasta käsiteltäväksi asiaa, jonka hän harkitsee soveltumattomaksi osakunnan tarkoituksiin.

Osakunnan päätöstä noudatettakoon, jollei inspehtori harkitse oikeaksi kieltää, sen toimeenpanoa.

18 §.

Osakunnan jäsen, joka on tyytymätön osakunnan päätökseen, saa siitä kirjallisesti valittaa pienelle konsistorille neljäntoista päivän kuluessa päätöksen tekemisestä tai, milloin päätös koskee jäsentä henkilökohtaisesti, saman ajan kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

19 §.

Osakunnan on asetettava erityinen kurinpitovaliokunta jäsentensä kurinpitorikkomuksia kunniatuomioistuimena käsittelemään. Valiokunnassa on oleva vähintään viisi jäsentä.

20 §.

Osakunnan jäsenten toveripiirissä tekemistä hairahduksista, arvottomasta käytöksestä taikka vastahakoisuudesta niiden velvollisuuksien täyttämisessä, joita hänellä on osakuntaa kohtaan, voi osakunnan kurinpitovaliokunta, syytettyä kuultuaan, rangaista häntä varoituksella, jonka inspehtori yksityisesti tai osakunnan edessä antaa, taikka erottamalla hänet osakunnasta.

Kurinpitovaliokunnan päätökseen tyytymätön on oikeutettu neljän päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan saattamaan asian inspehtorin tutkittavaksi, ja on tällä valta poistaa tuomittu rangaistus tai lieventää sitä taikka palauttaa asia kurinpitovaliokuntaan.

Osakunnan jäsenelle tuomittu rangaistus on rehtorille ilmoitettava.

Osakunnasta erotettu ylioppilas voi 10 §:ssä säädetyllä tavalla uudelleen pyrkiä jäseneksi osakuntaan, jolla tällöin on oikeus hakijan käytökseen katsoen hylätä hakemus.

21 §.

Jos kurinpitovaliokunta tai inspehtori katsoo, että rikkomus olisi rangaistava osakunnan kurinpitokeinoja ankarammalla rangaistuksella, on asia jätettävä konsistorin kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi. Samoin on meneteltävä, jos syytetty jäsen ei suostu tulemaan osakunnan kurinpitovaliokunnan kokoukseen tai ei alistu määrättyyn rangaistukseen taikka on ennen asian ratkaisemista eronnut osakunnasta.

22 §.

Osakunnan jakamisesta taikka muunlaisesta osakunta-alueiden muutoksista päättää, sitten kuin asianomaiset osakunnat ovat antaneet lausuntonsa asiasta, pienen konsistorin esityksestä kansleri.

Tällaisen muutoksen aiheuttamasta omaisuuden jaosta sopikoot asianomaiset osakunnat keskenään taikka, milloin sopimusta ei saada, aikaan, saattakoot asian pienen konsistorin ratkaistavaksi.

Erinäisiä säännöksiä.

23 §.

Pienen konsistorin tässä asetuksessa mainittuja asioita koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

24 §.

Tällä asetuksella kumotaan Keisarillisessa Aleksanderin Yliopistossa opiskelevaa nuorisoa koskeva syyskuun 20 päivänä 1907 annettu asetus sekä Helsingin yliopiston inspehtorikolleggille kuuluvien tehtävien siirtämisestä pienelle konsistorille 1 päivänä kesäkuuta 1934 annettu asetus.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1937.

Tasavallan Presidentti

Kyösti Kallio.

Opetusministeri Uuno Hannula.

lakeja ja asetuksia  edellinen seuraava