HYYn etusivulle
---

HELSINGIN YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNNAN ARKISTO

HYYn historiaa

HYYn aseman määritelleitä
lakeja ja asetuksia 1868 - 1998

 

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus eräistä rajoituksista niissä eduissa ja oikeuksissa, jotka ovat myönnetyt Aleksanderin-Yliopiston Suomesta oppiwalle nuorisolle.

Annettu Helsingissä, 30 p:nä Toukokuuta 1871.

lakeja ja asetuksia  edellinen  seuraava

Me Aleksander Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsewaltias koko Wenäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y.m. y.m., y.m. Teemme tiettäwäksi: tehdyn alamaisen esityksen johdosta, että tarwittaisiin eräitä rajoituksia niissä eduissa ja oikeuksissa, jotka owat myönnetyt Aleksanderin Yliopistomme Suomessa oppiwalle nuorisolle, olemme Me hyväksi nähneet armosta määrätä:

1:ksi.

Että oppiwan nuorison oikeus kuntana ilmaantua ja kokoontua yhteisiin kokouksiin on toistaiseksi lakkautettawa, jonka johdosta kaikki näistä kokouksista tätä ennen annetut määräykset tulewat woimansa ja waikutuksensa suhteen raukeamaan.

2:ksi.

Että kuitenkin oppiwan nuorison yhteisiä talous-asioita, niinkuin huoneensa, kirjastonsa, rahastonsa ynnä muun hoitoa, saadaan toimittaa waliomiesten kautta, jotka owat ylioppilaisten osakunnittain walittawat yhdeksi wuodeksi kerrallansa, siten että kaksi kustakin osakunnasta tähän asetetaan, jonka jälkeen Yliopiston Rehtorin tulee walituista määrätä seitsemän warsinaisiksi jäseniksi ja wiisi warajäseniksi waliomiehistöön, joka itse walitsee puheenjohtajansa warsinaisista jäsenistä.

3:ksi.

Että joka kerta kun waliomiehistö kokoontuu, pitää puheenjohtajansa antaa siitä Rehtorilel tieto ja kirjallinen luettelo kaikista silloin esiin otettawista asioista, jonka ohessa Rehtori oikeutetaan waliomiehistön kokouksissa läsnä olemaan sekä sen pöytäkirjasta ja keskusteluista osaa saamaan, jos hän sitä tahtoo.

4:ksi.

Että Warakansleri saa, Rehtorin esityksestä, antaa ne muut määräykset, jotka waliomiehistön kokousten ja toimen suhteen katsotaan tarpeellisiksi.

5:ksi.

Että, Armollisessa Julistuksessa 11 päiwältä Toukokuuta 1868 olewan säännön muuttamisella, Yliopiston Konsistoriumi wastaiseksi wapautetaan siitä toimesta, johon se osakuntien suhteen on, mainitun Julistuksen mukaan, ollut welwollinen, ja että sen sijaan ne welwollisuudet, jotka wielämainitun Julistuksen johdosta sille owat kuuluneet, siirretään Yliopiston Rehtorille, kuitenkin niin, että Rehtorin pitää ne asiat, jotka tähän saakka owat olleet Konsistoriumin ja Warakanslerin yhteisten toimenpiteiden warassa, oman lausuntonsa ohessa lykätä Warakanslerin kohtipäiseen tutkintoon ja määrättäwiksi.

6:ksi.

Että niin hyvin Warakansleri kuin Rehtorikin saawat olla osakunnan kokouksessa läsnä, milloin sen hywäksi näkewät; jota warten Kuraattori pitää, joka kerta kuin semmoinen kokous tapahtuu, siitä hywissä ajoin edeltäpäin Warakanslerille ja Rehtorille ilmoittaa sekä samalla antaa kirjallinen, tieto, mitkä asiat kokouksessa owat esiteltäwät tahi tulewat keskusteltawiksi ja päätettäwiksi; ja on Warakanslerilla tahi, hänen poissa ollessa, Rehtorilla walta kieltää tahi lakkauttaa semmoinen kokous, milloin niin tarpeelliseksi nähdään; ja

7:ksi.

Että osakunnan pitää edeswastauksen uhalla alaisensa ilmi antaa ja wakaisesti rangaista ne osakunnan jäsenet, jotka tawataan muulla ajalla ja muusta paikasta, kuin mitkä osakunnan kokoukselle owat määrätyt, pitäneen kokouksia ja keskusteluja asioista, jotka joko owat osakunnan kokouksessa keskusteltawat taikka järjestystä ja hywää tapaa loukkaawat

Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 30 p:nä Toukokuuta 1871.

Keisarillisen Majesteetin Oman Päätöksen mukaan ja hänen Korkeassa Nimessään, Suomeen asetettu Senaatinsa:

J. M. Nordenstam.

Otto af Schultén.

K. Furuhielm.

S. H. Antell.

H. Molander.

Eugen von Knorring.

J. Ph. Palmén.

J. Snellman.

J. D. Dahl.

G. M. Waenerberg.

lakeja ja asetuksia  edellinen  seuraava