HYYn etusivulle
---

HELSINGIN YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNNAN ARKISTO

HYYn historiaa

HYYn aseman määritelleitä
lakeja ja asetuksia 1868 - 1998

 

(Ylösluettawa Saarnatuolista.)

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus eräistä lisäyksistä Aleksanderin-Yliopiston asetuksiin Lokakuun 1 päiwältä 1852.

Annettu Helsingissä, 11 p:nä Toukokuuta 1868.

lakeja ja asetuksia  seuraava

Me Aleksander Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsewaltias koko Wenäjänmaan yli, Puolanmaan Tsaari sekä Suomen Suuriruhtinas, y.m. y.m., y.m. teemme tiettäwäksi: Siitä tehdyn alamaisen esityksen johdosta olemme Me armossa hywäksi katsoneet, lisäyksenä Aleksanderin-Yliopistomme Asetuksiin Lokakuun 1 päiwältä 1852, määrätä seuraawalla tavalla:

1:ksi.

Soweliaamman waarinpidon vuoksi ylioppilaisten siweätapaisesta käytöksestä jaetaan he erinäisiin osakuntiin, joista jokainen on yhden Inspehtorina olewan Professorin ja yhden Kuraattorina olevan Dosentin tahi Lisensiaatin lähimmässä peräänkatsannossa, joka wiimeksimainittu Inspehtorin apulaisena hoitaa osakunnan taloudelliset asiat, walvoo järjestystä osakunnassa ja kirjoittaa sen kokouksista pöytäkirjan.

2:ksi.

Kunkin osakunnan Inspehtorin nimittää, Wara-Kanslerin esityksestä, Yliopiston korkea Kansleri kolmeksi lukuwuodeksi, jokainen semmoinen luettu Syyskuusta Syyskuuhun, ja saa hän sinä aikana, niinkuin tiedekuntain Dekaanitkin, tuhat kaksisataa markkaa wuoteensa erinäiseksi palkkioksi Yliopiston hoidossa olewista rahawaroista, ilman mitään waltionwarastosta olewaa uutta ulosmaksoa.

3:ksi.

Kuraattorin walitseminen kullenkin osakunnalle kolmeksi wuodeksi kuuluu osakunnan ylioppilaille, ehdolla että he Kuraattoriksi walitsewat yhden Dosenteista tahi Lisensiaateista ja Yliopiston Konsistoriumin kautta lähettäwät waalinsa Wara-Kanslerin wahwistettawaksi. Joll´eiwät Konsistoriumi tahi Wara-Kansleri suostu pidettyyn waaliin, käsketään oskaunnan ylioppilaisten toimittaa uusi waali. Kuraatori ei saa mitään erinäistä palkkiota, mutta hänelle tulee neljän markan kokoinen rahamakso, jonka kukin ylioppilainen on welwollinen suorittamaan kahdesti wuodessa, sisäänkirjoitukseen tapahtuessa osakuntaan jokaisen syys- ja kewätlukukauden alussa; samoin saa Kuraattori ottaa tawallisen lunastuksen niistä todistuksista ja pöytäkirjoista, jotka hän ulosantaa.

4:ksi.

Samalla muotoa kuin 1852 wuoden Asetusten 120 §:stä on säädetty tiedekuntain iltakokouksista kerran wiikkonsa kustakin tiedekunnasta, myödytetään myös iltakokousten pitäminen osakunnissa kerran wiikkoonsa kussakin osakunnassa.

5:ksi.

Osakuntien lukumäärän ja niiden perustusten säätäminen, joiden mukaan niihin päästään, sekä yleinen waarinpito niistä ja niiden sisällisestä hallituksesta, kuuluu Konsistoriumille, joka, Wara-Kanslerilta saatuansa luwan, siinä suhteessa ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin. Samoin annetaan Konsistoriumille oikeus, Wara-Kanslerin luwalla, tässä tehdä ne muutokset jotka ajan ja asianhaarain mukaan tarpeellsieksi nähdään, jossa tarkoin on katsottawa että ahkeruus oppimisessa, järjestyksen harrastus ja siweätapaisuuden käskyjen kunniassa-pitäminen sekä säädyllisyys Yliopiston nuorison yhteis-elämässä edistetään.

6:ksi.

Koska jokaisella osakunnalla on oma Kuraattorinsa, joka osakunnassa täyttää ne welwollisuudet, joita hän nyt tiedekunnassa hoitaa, lakkautetaan tiedekunnan kuraattorin wirka, mutta Dekaaneilla on oikeus määrätä nuorimman Dosentin taikka jonkun muun miehen tiedekunnan kokouksissa pöytäkirjaa kirjoittamaan, ilman mitään eri palkkiota siitä, mutta oikeudella ottaa tawallinen lunastus niistä tutkinto-todistuksista ja pöytäkirjoista, jotka hän ulosantaa.

7:ksi.

109 § Yliopiston Asetuksissa Lokakuun 1 päiwältä 1852 säätää että Yliopiston Korkea Kansleri kolmeksi wuodeksi nimittää tiedekuntain Dekaanit. Tämä kolmiwuotinen määrä-aika on tähän asti luettu Tammikuusta Tammikuuhun, mutta koska lukuwuosi luetaan Syyskuusta Syyskuuhun, tulee, yhtämukaisuuden wuoksi, Hänen Keisarillisen Korkeutensa wasta nimittämään Dekaanit kolmeksi lukuwuodeksi.

Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingistä, 11 p:nä Toukokuuta 1868.

Keisarillisen Majesteetin Oman Päätöksen mukaan ja hänen Korkeassa Nimessään, Suomeen asetettu Senaatinsa:

Otto af Schultén.

B. Indrenius

C. Cronstedt.

M. W. Nordenheim.

Clas Nordenheim.

Joh. Er. Bergbom.

V. Furuhjelm.

K. Furuhielm.

G. F. Rotkirch.

Èugen von Knorring.

J. A. von Born.

J. Ph. Palmén.

Oscar Norrmén.

G. M. Waenerberg.

lakeja ja asetuksia  seuraava