Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

Tietoa tiedekunnasta:

Kanslian yhteystiedot:

Unioninkatu 40, 3. krs
Humanistinen tiedekunta
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 0294 1911 (vaihde)
Telefax: 02941 23100
Peruskoulutus:
hum-info(at)helsinki.fi
Jatko-opinnot:
hum-postgrad(at)helsinki.fi

Aukioloajat

WebOodi Humanistinen tiedekunta Facebookissa

Flamma-intranet

töissä.fi

http://www.helsinki.fi/alumni/

Opiskelu - Aineenopettajan koulutus

Kuva

Humanistisesta tiedekunnasta voi valmistua aineenopettajaksi. Opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa myös valmistumisen jälkeen. Moni suorittaa myös toisen/kolmannen opetettavan aineen opinnot valmistumisen jälkeen esimerkiksi erillisinä opintoina.

Opettajan pätevyyteen vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot (60 op, suoritetaan käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa) sekä opetettavan aineen opinnot. Tyypillisimmin opetettava aine/aineet on/ovat pää- ja/tai sivuaineita.

Aineenopettajankoulutuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus

AinO-keskus on humanistisen alan opetus- ja tutkimuskeskus. AinO-keskus ylläpitää verkkosivustoa sekä toimittaa kuukausittain ilmestyvää uutiskirjettä. Niiden välityksellä tiedotetaan kielikasvatuksen ajankohtaisista asioista yliopistossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Uutiskirjeen voit tilata osoitteesta aino-keskus(at)helsinki.fi.

Opettajan pätevyys

Opettajien kelpoisuuksista on säädetty asetuksella (n:o 986/98, muutos 865/05), ja eri oppilaitostasoilla vaatimukset ovat erilaisia.

Lukion opettajan pätevyyteen vaaditaan vähintään 120 op jostakin opettavasta aineesta (perus-, aine- ja syventävät opinnot). Peruskoulun opettajan pätevyyteen riittää 60 op jostakin opetettavasta aineesta (perus- ja aineopinnot). Lukiossa toisesta opetettavasta aineesta riittää 60 op (perus- ja aineopinnot).

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet aineenopettajan pätevyyteen vaadittava opinnot saavat aineenopettajan kelpoisuuden peruskoulun ja lukion aineenopettajaksi sekä keskiasteen ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen sekä kansanopistojen, kansalais- ja työväenopistojen yleissivistävien aineiden opettajaksi.

Opettajan pätevyyden voi myös hankkia suorittamalla aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot, joihin voi hakea mistä tahansa aineesta valmistuneena.

Aineenopettajan kelpoisuuden antavat humanistisen tiedekunnan aineet

Aineenopettajan kelpoisuuden voi saada seuraavilla oppiaineilla (suluissa vastaavat kouluaineet):

 • englantilainen filologia/englannin kääntäminen (englanti),
 • espanjalainen filologia (espanja),
 • filosofi (ruots.)/teoreettinen filosofia (filosofia),
 • germaaninen filologia/saksan kääntäminen (saksa),
 • historia (ruots.)/Suomen ja Pohjoismaiden historia/yleinen historia (historia)
 • italialainen filologia (italia),
 • latinan kieli ja Rooman kirjallisuus (latina),
 • nordiska språk, modersmålet ja nordisk litteratur/yleinen kirjallisuustiede (modersmålet och litteraturen),
 • pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)/ruotsin kääntäminen (ruotsi),
 • ranskalainen filologia (ranska),
 • suomen kieli/Suomen kieli ja kulttuuri ja kotimainen kirjallisuus/yleinen kirjallisuustiede sekä puheviestinnän opinnot (10 op) (äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä),
 • suomen kieli ja kotimainen kirjallisuus/yleinen kirjallisuustiede (finska eli suomi toisena kotimaisena kielenä),
 • uskontotiede sisältäen vaadittavat teologiset opinnot tai pienryhmäisten uskontojen aineenopettajalinjan opinnot (ev.lut uskonto tai pienryhmäiset uskonnot (islam, buddhalaisuus)),
 • Venäjän kieli ja kirjallisuus/venäjän kääntäminen (venäjä)

Joihinkin aineisiin liittyy tarkennuksia tai täydentäviä opintoja, joista on kerrottu tarkemmin alla.

Humanistinen tiedekunta kirjoittaa opettajan pätevyyksiä myös alla luetelluista aineista. Nämä aineet eivät kuitenkaan toistaiseksi ole mukana perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvissa pedagogisissa opinnoissa, vaan pedagogiset opinnot suoritetaan aikuisopetukseen suuntautuvissa pedagogissa opinnoissa.

 • Aasian tutkimus ja Itä-Aasian tutkimus (kiina, japani)
 • suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, Viron kieli ja kulttuuri (viro)
 • portugalilainen filologia (portugali)

Huom. Mainitut aineet antavat opettajan pätevyyden jos opinnot suoritetaan lukuvuonna 2014-2015 tai sitä myöhemmin voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaan. Jos henkilö on tehnyt opintoja jossakin em. aineista tätä aikaisempien tutkintovaatimusten mukaan, ja haluaisi vastaavuustodistuksen, arvioidaan opinnot yksilöllisesti ja jokaisen henkilönkohdalla erikseen. On mahdollista, että opinnot aikaisemmin suorittaneelta edellytetään täydentäviä opintoja pätevyyttä varten.

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä,  modersmålet och litteraturen sekä suomi toisena kotimaisena kielenä (finska) aineiden aineenopettajankelpoisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuvat suorittavat suomen kielen ja kirjallisuusaineen opinnot (pääaineesta perus-, aine ja syventävät opinnot, sivuaineesta perus- ja aineopinnot) sekä puheviestinnän opinnot (10 op). Suomi toisena kielenäopettajan kelpoisuusvaatimukset ovat samat kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien.

Opiskelijoiden tavoista suorittaa puheviestinnnän opinnot on kerrottu Flammassa.

Henkilö, joka hankkii ko. aineiden opettajan pätevyyden valmistumisen jälkeen, suorittaa puheviestinnän opinnot tyypillisimmin avoimessa yliopistossa.

Modersmålet och litteraturen aineenopettajan pätevyyden osalta on pohjoismaisten kielten oppiaine katsonut, että vaadittavat puheviestinnän opinnot sisältyvät pohjoismaisten kielten äidinkielen linjan perus- ja aineopintoihin.

Suomen kieltä ja kulttuuria opiskelleet, jotka haluavat äidinkielen ja kirjallisuuden/suomi toisena kielenä opettajaksi, tulee suorittaa SKK:n opintojen (perus-, aine- ja syventävät opinnot) ja kirjallisuusaineen (perus- ja aineopinnot) kokonaisuuksien lisäksi yhteensä 18(pääaineopiskelijat)/28 (sivuaineopiskelijat) opintopistettä suomen kielen opintoja (sisältäen puheviestinnän opinnot). Lisätietoja saa suomen kielen amanuenssilta.

Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien, yleisen kielentutkimuksen linjan opiskelijat voivat myös saada äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyden suorittamalla pääaineen perus-, aine- ja syventävien opintojen lisäksi 19 opintopistettä suomen kielen opintoja sekä puheviestinnän ja kirjallisuuden opinnot.

Finskan eli suomi toisena kotimaisena kielenäaineenopettajilta vaaditaan suomen kielen opintojen lisäksi kirjallisuusaineen perusopinnot.

Kääntämisen aineita opiskelleet

Kääntämisen aineita opiskelleiden tulee täydentää opintojaan opetettavaa ainetta vastaaviksi suorittamalla vastaavan kieliaineen opintoja. Lisätietoja ja ohjeita täydentävistä opinnoista saa kyseisen aineen verkkosivuilta ja amanuenssilta.

Vastaavuustodistukset

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa. Humanistinen tiedekunta antaa vastaavuustodistuksia edellä mainittujen aineiden osalta. Suoritettuna tulee vähintään olla perus- ja aineopintojen kokonaisuudet.

Vastaavuustodistusta tarvitaan pääsääntöisesti valmistumisen jälkeen esimerkiksi erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin haettaessa tai uusia opetettavia aineita valmistumisen jälkeen opiskeltaessa.

Vastaavuustodistusta haetaan erillisellä lomakkeella. Pyynnön voi tuoda, lähettää postitse tai sähköpostitse humanistisen tiedekunnan opiskelijapalveluihin tai aineenopettajan koulutuksesta vastaavalle opintoasiainsuunnittelijalle.

Mikäli osa opetettavan aineen opinnoista on suoritettu jossakin muussa yliopistossa eivätkä tiedot näy Helsingin yliopiston opintorekisterissä, toimita kahden ihmisen oikeaksi todistamat kopiot ko. todistuksista.

Vastaavuustodistushakemuksen käsitteleminen maksaa 126 euroa riippumatta siitä myönnetäänkö vastaavuustodistus tai ei. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista.

Maksu suoritetaan etukäteen, mutta kuitenkin vasta sitten, kun opintojen on tarkistettu olevan kunnossa pätevyyttä varten. Lähetettyäsi vastaavuustodistuspyynnön ja opintoasiainsuunnittelijan kuitattua vastaavuuden olevan kunnossa, maksa maksu jollekin seuraavista tileistä viitteellä 991 08120:

 • Nordea FI2316603000077720 (SWIFT: NDEAFIHH)
 • OKO FI5850000120377832 (SWIFT: OKOYFIHH)
 • Sampo FI8380001000046475 (SWIFT: DABAFIHH)

Maksun saaja on Helsingin yliopisto. Kuitti esitetään vastaavuustodistusta noudettaessa tiedekunnan opiskelijapalveluissa tai mikäli vastaavuustodistus postitetaan, lähetetään skannattu kuitti opintoasiainsuunnittelijalle. Maksuja ei palauteta.

Vastaavuustodistuksen saa noin kahden-kolmen viikon toimitusajalla (poikkeuksena kuitenkin kesä- ja jouluaika).

Ulkomaisen tutkinnon perusteella vastaavuustodistusta hakeva

Henkilön, joka hakee vastaavuustodistusta ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella, on hyvä huomioida, että käsittelyaika on useita viikkoja (tyypillisesti noin kolmesta kuuteen viikkoa). Mikäli henkilö on esim. hakemassa STEP-opintoihin, on syytä varata riittävästi aikaa vastaavuustodistushakemuksen käsittelyyn.

Lisäksi on hyvä huomioida, että varsinaisen vastaavuustodistuksen saaminen edellyttää erittäin todennäköisesti täydentäviä opintoja ko. oppiaineessa. Mikäli täydentäviä opintoja edellytetään, henkilölle kirjoitetaan vastaavuuslausunto siitä, mitä opintojen hänen täytyy suorittaa vastaavuustodistus saadakseen. Tämän lausunnon perusteella henkilö ei vielä voi hakea esim. STEP-opintoihin, vaan hänen täytyy suorittaa täydentävät opinnot ensin ja saada varsinainen vastaavuustodistus.

Mikäli täydentäviä opintoja edellytetään, henkilö voi hakea humanistiseen tiedekuntaan erillisten opintojen oikeutta opinnot suorittaakseen. Erillisten opintojen haku on vain kerran vuodessa (päättyy tyypillisesti maaliskuussa).

Ulkomaisen tutkinnon perusteella vastaavuustodistusta hakevan tulee toimittaa tiedekunnan opiskelijapalveluihin

 • kopio tutkintotodistuksesta/todistuksista
 • kopio opintosuoritusotteesta/muut mahdolliset suoritettujen kurssien listaukset
 • kurssikuvaukset suoritetuista opinnoista (mitä tarkemmin, sen parempi)
 • sekä tarvittaessa edellä mainittujen käännökset.

Lisäksi on hyvä huomioida, että mitä todennäköisimmin ulkomaisesta tutkinnosta on syytä hakea rinnastuspäätöstä Opetushallitukselta.