Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TEATTERITIEDE /
TEATERVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2008 / Urvalsuppgifter 2008

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

 1. Teatteriesityksen tutkiminen (toim. / red. Pirkko Koski) Like 2005.
 2. Teatterin ja historian tutkiminen (toim. / red. Pirkko Koski) Like 2005.
 3. Heiner Müller: Hamletinkone

  Kokeessa on kaksi tehtävää, joilla kontrolloidaan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja kokelaan kykyä yhdistellä ja soveltaa lukemaansa teoreettista kirjallisuutta koetta varten luettuun kaunokirjalliseen ja tutkimukselliseen aineistoon.
  Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0 – 50. Koe on hyväksyttävästi suoritettu jos hakija saa molemmista tehtävistä vähintään 20 pistettä.
  Kirjoita vastaukset kumpaankin tehtävään eri papereille.

  Provet omfattar två uppgifter, genom vilka man kontrollerar sökandens förmåga att analysera det sakliga innehållet och kombinera det samt tillämpa den teoretiska litteraturen på det lästa skönlitterära materialet.
  Vardera uppgiften bedöms med 0 – 50 poäng. Provresultatet är godkännbart om sökanden får minst 20 poäng för vardera uppgiften.
  Skriv svaren för vardera uppgiften på skilda papper.

Koetehtävät / Provuppgifter

 1. Miten ja miksi esitys voi toimia teatteria vastaan? Pohdi tätä mahdollisuutta suhteessa ympäristönomaiseen teatteriin (Una Chaudhuri), performatiivisuuteen (Elin Diamond) ja Heiner Müllerin Hamletinkone -näytelmään.
 2. Teatterihistorian kirjoittamisen ongelmat Thomas Postlewaitin ja Steve Wilmerin mukaan.

- - - - -

 1. Hur och varför kan en föreställning fungera emot teatern? Begrunda denna möjlighet i relation till den miljöbetingade teatern (Una Chaudhuri), performativiteten (Elin Diamond) och Heiner Müllers pjäs Hamletinkone.
 2. Teaterhistorieskrivningens problem enligt Thomas Postlewait och Steve Wilmer.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto