Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TAIDEHISTORIA/
KONSTHISTORIA

Valintakoetehtävät 2008 / Urvalsuppgifter 2008

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

Koetehtävät: / Provuppgifter:

Analysoi ja kirjoita esseemuotoinen perusteltu tulkinta Gianlorenzo Berninin Pyhän Teresan Hurmio -teoksesta hyödyntäen annettuja tekstejä. Kiinnitä erityistä huomiota yksityiskohdan/yksityiskohtien ja kokonaistilan väliseen suhteeseen. Vastauksen arvostelussa kiinnitetään huomiota sekä kykyyn havainnoida visuaalista aineistoa että kykyyn hyödyntää vastauksessa oheisten tekstien sisältämiä ajatuksia. Se ei tarkoita tekstien suoraa referointia.
Liitteet:
- Pyhän Teresan (Teresa de Jesús) oma kuvaus ekstaasin kokemuksesta kirjasta Elämäni, Libro de su vida, joka julkaistiin ensimmäisen kerran Teresan kuoleman jälkeen 1588.
- Ote Juha Saitajoen väitöskirjasta Pyhän Teresan hurmio 2003, 22.
- Ote Tutta Palinin väitöskirjasta Oireileva miljöömuotokuva 2004, 42
[Liittenä olleet tekstit (pituus n. 2 A4-sivua) on tässä jätetty pois tekijänoikeudellisista syistä.]

- - - - -

Analysera och skriv i essäform med hjälp av bifogade textutdrag en motiverad tolkning av verket Den heliga Teresas extas av Gianlorenzo Bernini. Fäst särskild uppmärksamhet vid förhållandet mellan detaljen/detaljerna och det omgivande rummet. Vid bedömningen av svaret uppmärksammas både förmågan att observera visuellt material och förmågan att i svaret kunna utnyttja tankar som ingår i bifogade texter. Det betyder inte ett direkt referat av texterna.
Bilagor:
- Den heliga Teresas (Teresa de Jesús) egen beskrivning av extasupplevelsen från Boken om mitt liv, Libro de su vida, som publicerades första gången efter Teresas död 1588.
- Utdrag ur Juha Saitajokis doktorsavhandling Pyhän Teresan hurmio [Den heliga Teresas extas] 2003, 22.
- Utdrag ur Tutta Palinis doktorsavhandling Oireileva miljöömuotokuva [Det symptomatiska miljöporträttet] 2004, 42.
[De bifogade texterna (längd ca 2 A4-sidor) har här utelämnats av upphovsrättsliga skäl.]


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto