Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

ESTETIIKKA /
ESTETIK

Valintakoetehtävät 2008 / Urvalsuppgifter 2008

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

 1. Dickie, George: Estetiikka - Tutkimusalue, käsitteitä ja ongelmia. SKS.

  Kokeessa on kaksi tehtävää, joilla testataan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja sen itsenäistä yhdistelykykyä. Kokelaalta edellytetään taitoa soveltaa kriittisesti teoreettista kirjallisuutta koetilanteessa annettavaan tekstiin.
  Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0-50. Kokeen molemmista tehtävistä on selviydyttävä hyväksyttävästi. Tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa molemmista tehtävistä vähintään 20 pistettä.

  Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin.
  Jätä tilaa vastauspaperin yläreunaan valvojan merkintöjä varten.
  Kirjoita kumpikin essee eri paperille. Kummankin tehtävän vastaus enintään kaksi konseptiarkkia.

  Provet omfattar två uppgifter, med vilka kontrolleras sökandens förmåga att behärska sakinne­hållet på ett analytiskt sätt och självständigt kombinera det samt att kritiskt tillämpa den lästa teoretiska litteraturen på den text som utdelas vid provet.
  Båda uppgifterna bedöms med poängen 0-50. Alla delar av provet måste klaras godkännbart. För godkänt resultat i provet måste sökanden få minst 20 poäng för vardera uppgiften.

  Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren.
  Lämna tomt i papprets övre marginal för övervakarens anteckningar.
  Skriv svaret på varje essäfråga på skilt papper.

Koetehtävät: / Provuppgifter:

 1. Esittele antiikin filosofien käsityksiä taiteesta ja kauneudesta Dickien teoksen pohjalta. Analysoi niiden vaikutusta 1900-luvun esteettisiin teorioihin.

 2. Mitä Dickie sanoo kirjassaan esteettisestä asenteesta ja taiteen arvottamisesta? Lue kysymyspaperin mukana jaettu tekstiote. Miten luonnehtisit tekstiotteen herättämiä kysymyksiä esteettisestä arvottamisesta ja asenteesta Dickien ajatusten ja oman pohdintasi perusteella?

- - - - -

 1. Presentera uppfattningar om konst och skönhet så som antikens filosofer har beskrivit dem enligt Dickie. Analysera på vilket sätt dessa uppfattningar har påverkat 1900-talets estetiska teorier.

 2. Vad säger Dickie i sin bok om den estetiska inställningen och värderingen av konst? Läs det bifogade textutdraget. Reflektera över de problem gällande den estetiska inställningen och den estetiska värderingen som framgår ur textutdraget. Basera din argumentering på Dickies framställning och dina egna funderingar.
Mari Manninen: "Sikamainen vaihtokauppa"/"Ett svinaktigt utbyte" Helsingin Sanomat 28.10.2007
[Liitteenä ollut tekstikatkelma (pituus n. 1 A4-sivu) on tässä jätetty pois tekijänoikeudellisista syistä / Det bifogade textutdraget har här utelämnats av uphovsrättliga skäl.]


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto