Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

KOTIMAINEN KIRJALLISUUS /
INHEMSK LITTERATUR

Valintakoetehtävät 2008 / Urvalsuppgifter 2008

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

 1. Auli Viikari: ”Lyriikan runousoppia” teoksessa Runousopin perusteet (Mervi Kantokorpi, Pirjo Lyytikäinen & Auli Viikari), s. 39–102, Yliopistopaino, 2005
 2. Rimmon-Kenan, Shlomith: Kertomuksen poetiikka. Tietolipas 123. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 3. Krohn, Leena: Mehiläispaviljonki. Teos.

  Kokeessa on kaksi tehtävää, joissa testataan hakijan kykyä analysoida ja tulkita kirjallisuutta sekä soveltaa analyysiin kirjallisuustieteellisiä metodeja ja käsitteistöä. Ensimmäinen tehtävä käsittelee ennakkoon luettua romaania, toinen koetilanteessa jaettavaa runoa.
  Kummastakin tehtävästä saa 0–50 pistettä. Molemmista tehtävistä on selviydyttävä hyväksyttävästi. Tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa vähintään 1/3 tehtävän maksimipistemäärästä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 40.
  Kirjoita vastaukset esseemuotoon.
  Soveltaessasi jotakin Runousopin perusteet tai Kertomuksen poetiikka -teosten käsitettä, määrittele se lyhyesti.
  Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Jätä tilaa vastauspaperin yläreunaan valvojan merkintöjä varten. Merkitse kaikkiin vastauspapereihin kysymyksen numero ja sivunumero.

  I provet ingår två uppgifter, vilka testar den sökandes förmåga att analysera och tolka litteratur och att i sin analys tillämpa litteraturvetenskapliga metoder och begrepp. Den första uppgiften behandlar inför provet lästa romanen, den andra behandlar en dikt, som delas ut vid provtillfället.
  Vardera uppgifter ger 0-50 poäng. Båda provuppgifterna måste genomföras godkännbart. Ett svar är godkännbart, om sökanden får minst 1/3 av uppgiftens maximala poängtal. Det totala poängtalet för provet skall i alla fall vara minst 40.
  Skriv dina svar i essäform.
  Då du tillämpar något av de begrepp som ingår i Runousopin perusteet eller Kertomuksen poetiikka ska du definiera dem kortfattat.
  Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren. Lämna tomt i papprets övre marginal för övervakarens anteckningar. Skriv frågans nummer och sidnummer på varje svarspapper.

Koetehtävät / Provuppgifter

 1. Analysoi kertojarakennetta Leena Krohnin romaanissa Mehiläispaviljonki (2006) ja tulkitse teosta analyysisi pohjalta. Käytä hyväksesi Kertomuksen poetiikka -teoksessa esitettyjä käsitteitä. Vastauksen pituus n. 4 sivua.
 2. Tarkastele oheista Timo Hännikäisen runoa kokoelmasta Istun vastapäätä (2002). Analysoi runon keskeisiä piirteitä käyttäen apuna Auli Viikarin Runousopin perusteet -teoksessa esittelemiä käsitteitä sekä tulkitse runoa analyysisi pohjalta. Vastauksen pituus n. 4 sivua.
  [Liitteenä ollut tekstikateklma (pituus n. 10 riviä) on tekijänoikeudellisista syistä tässä jätetty pois.]

- - - - -

 1. . Analysera berättarstrukturen i Leena Krohns roman Mehiläispaviljonki (2006) och tolka romanen på basen av din analys. Utnyttja de begrepp som har presenterats i boken Kertomuksen poetiikka. Svarets längd cirka 4 sidor.
 2. Undersök bifogade dikt av Timo Hännikäinen från diktsamlingen Istun vastapäätä (2002). Analysera centrala drag i dikten utgående från de begrepp som Auli Viikari presenterar i boken Runousopin perusteet och tolka dikten på basen av din analys. Svarets längd cirka 4 sidor.
  [Det bifogade textutdraget (textens längd ca 10 rader) har här utelämnats av upphovsrättsliga skäl.]


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto