Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

NORDISK LITTERATUR/
POHJOISMAINEN KIRJALLISUUS

Urvalsuppgifter 2008 / Valintakoetehtävät 2008

Fordringar och provtyp: / Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

 1. Elleström, Lars: Lyrikanalys. En introduktion. Studentlitteratur, 1999.(kap. 1, 3–4; kap. 2 och 5 läses översiktligt)
 2. Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders: Epikanalys. En introduktion
 3. Olsson, Hagar: Chitambo.
Uppgifterna besvaras på svenska.
Alla frågor bör besvaras.
Lägsta godkända sammanlagda poängtal för provet är 4.

Huomautus: Valintakokeessa on vastattava ruotsiksi.
Kaikkiin tehtäviin on vastattava.
Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 40 ja korkein 100.

Provuppgifter: / Koetehtävät:

 1. a) Analysera och tolka bildspråket i den bifogade dikten ”Och så är festen över” av Tua Forsström med hjälp av Elleströms bok Lyrikanalys. En introduktion. (30 poäng)
  b) Vad menas med hermeneutik och närläsning? (20 poäng)

 2. a) Vad uppfattar du som grundproblematiken i Hagar Olssons roman Chitambo? (30 poäng)
  b) Förklara följande begrepp: intertext och genre. Stöd för ditt svar hittar du i Holmbergs & Ohlssons bok Epikanalys. En introduktion. (20 poäng)
-----------------
 1. a) Analysoi ja tulkitse kuvakieltä Tua Forsströmin runossa ”Och så är festen över” (liitteessä). Käytä hyväksesi Elleströmin kirjaa Lyrikanalys. En introduktion. (30 pistettä)
  b) Mitä tarkoitetaan käsitteillä hermeneutiikka ja lähiluku? (20 pistettä)

 2. a) Mikä on mielestäsi Hagar Olssonin Chitambo -romaanin keskeinen problematiikka? (30 pistettä)
  b) Selitä seuraavat käsitteet: interteksti ja laji. Käytä hyväksesi Holmbergin & Ohlssonin kirjaa Epikanalys. En introduktion. (20 pistettä)

Bilaga: Textdraget ur Tua Forsströms diktsamling Parkerna (Söderströms 1992)
[Det bifogade textutdraget (textens längd ca 1/2 A4-sida) har här utelämnats av upphovsrättliga skäl / Liitteenä ollut tekstikatkelma (pituus n. 1/2 A4-sivu) on tässä jätetty pois tekjänoikeudellisista syistä]


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto