Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

FOLKLORISTIIKKA /
FOLKLORISTIK

Valintakoetehtävät 2008 / Urvalsuppgifter 2008

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

  1. Virtanen, L.: Suomalainen kansanperinne. Suomalaisen kirjallisuuden seura.
  2. Siikala, A.-L.:Tarina ja tulkinta, s. 17-99. Suomalaisen kirjallisuuden seura.

    Koe on hylätty, jos pistemäärä on alle 40. Kirjoita vastaukset 1,2 ja 3 kaikki omille papereille!

    Provet är underkänt i fall sammanlagda poäng underskrider 40. Besvara frågorna 1,2 och 3 på skilda papper!

Koetehtävät: / Provuppgifter:

Reaalikoetyyppinen kysymys (arvostelu 0-30 pistettä):
1. Osmottaren oluenkeitto syntymyyttinä

 

Tekstiaineiston analyysi (arvostelu 0-40 pistettä):
2. Analysoi oheiset tekstit käyttäen Anna-Leena Siikalan esittämää mallia. Määrittele tekstien perinnelaji(t). Selvitä lukemasi kirjallisuuden avulla myös sitä, millä tavalla tekstit kuvastavat kansanomaista ajattelua.

A. Isä sitä kerto että, että tuas järven takana Mäkelän vanhas torpas oli asunu piru. Se tapahtu 40 vai oliko se 50 vuatta takaperin ja palion siitä kylällä puhuttii. Sinne oli kerjäläisakka tullu, ja se emäntä, ku se oli semmone nuuka ni soli vaan sanonu ettei sitä kaikkia ruakkimaa joura. Mutta se kerjäläisakka kiros lähteissää ja sano että viälä tämänki hyvin muistat. Ja sitte oliki alkanu talos piru jyrrätä. Ei sitä pirua näkyny, mutta kiviä se heitteli uunilta alas niettä kropisi, ja ruuat sotki lantaan. Emännän ittesä ei antanu nukkuakaa. Viimen haettii Hätämaan ukko joka oli vähän sellaanen tiätäjä ja se sitte löysi kynnyksen alta sellaasen piänen pussin. Ja ku se sitte sen poltti nii piru lähti. Sen jälkeen asuttii siinä rauhassa, ja kyllä mää sen talon tyttärenki tunsin että tositappaus sen piti olla.

B. Kun maailmaa luotiin niin Jumala käski pirua hakemaan meren pohjasta savea. Piru toi, mutta piilotti osan savesta suuhunsa. Jumala leipoi savesta kakun, joka oli tasainen ja pyöreä, ja antoi savelle käskyn paisua. Niin maa kasvoi. Mutta samalla kasvoi savi pirunkin suussa ja piru joutui sylkäisemään kaiken ulos. Ja siitä syntyivät maan pinnalle mäet ja vuoret ja nyppylät. Siitä on maassa mäkiä, kun piru niin ahne oli.

 

Peruskäsitteet (arvostelu 0-30 pistettä):
3. Selitä lyhyesti (kukin noin 5-10 lauseella) seuraavat käsitteet tai nimet:
a) intentionaalinen merkitys
b) funktionalismi
c) röntsykät

- - - - -

Fråga av realprovstyp (bedömning 0-30 poäng):
1. Osmotars brygd som upphovsmyt

 

Analys av textmaterial (bedömning 0-40 poäng):
2. Analysera texterna nedan med hjälp av Anna-Leena Siikalas modell. Bestäm texternas genre(r). Klargör också med hjälp av den litteratur du bekantat dig med hur texterna avspeglar det folkliga tänkesättet.

A. Far berätta att det där i Mäkelä gamla torp bakom sjön hade bott en fan. Det hade hänt 40 eller 50 år sedan och det hade talats mycket om det i byn. Dit hade kommit en tiggargumma, och värdinnan som var snål hade bara sagt att inte kan man ge mat åt alla. Men tiggargumman svor till när hon gick och sa att det här skall du ännu komma väl ihåg. Och sen hade fan börjat grassera i huset. Man såg inte den där fan, men den kastade ner stenar från ugnen så det rasslade och blandade dynga i maten. Den lät inte heller värdinnan själv sova. Till sist hämtade man Hätämaa-gubben som var lite sådär klok, och han hittade en sån där liten påse under tröskeln. När han sen brände påsen försvann fan. Efter det bodde man där i lugn och ro, och nog kände jag husets dotter också, så händelsen borde nog vara sann.

B. När världen skapades bad Gud fan hämta lera från havets botten. Det gjorde fan, men han gömde en del av leran i sin mun. Gud bakade en jämn och rund kaka av leran och befallde leran att jäsa. Så växte jorden. Men samtidigt växte leran i fans mun och han blev tvungen att spotta ut alltsammans. Och av den leran uppkom backarna och bergen och kullarna på jordytan. Vi har backar på jorden därför att fan var så glupsk.

 

Grundbegrepp (bedömning 0-30 poäng):
3. Förklara kort (med ca 5-10 satser per fråga) följande begrepp eller namn:
a) intentinell betydelse
b) funktionalism
c) röntsykät


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto