Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

ARKEOLOGIA /
ARKEOLOGI

Valintakoetehtävät 2008 / Urvalsuppgifter 2008

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

  1. Edgren, T.: Den förhistoriska tiden. Kirjassa / i verket Finlands historia I, s. 1-270.
  2. Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan (toim / red. Riho Grünthal), s. 9-221.

  Tehtävät mittaavat vastaajan kykyä poimia esiin oleellista tietoa, yhdistellä sitä kriittisesti ja muotoilla sanottavansa loogosesti ja selkeästi. Kokeessa on vastattava molempiin kysymyksiin. Kumpikin kysymys arvostellaan asteikolla 0-50. Koe on hyväksytysti suoritettu, mikäli hakija saa molemmista tehtävistä vähintään 20 pistettä eli yhteensä 40 pistettä, jolloin alin hyväksyttävä pistemäärä on 4 pistettä.

  Uppgifterna mäter sökandes förmåga att kritiskt kombinera kunskap, urskilja det väsentliga samt uttrycka sig logiskt och klart. I provet finns två frågor, som nåda skall besvaras. Båda svaren bedöms med 0-50 poäng. Det lägsta godkännbara pöängtalet för frågorna är 20. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 40.

  Vastaa koetta varten luetun kirjalisuuden perusteella.
  Kirjoita tehtävät eri papereille. Kirjoita selkeällä käsialalla.
  Skriv dina svar på basen av den litteratur som erofrdrades för provet.
  Besvara frågorna på skilda papper. Skriv tydligt.

Koetehtävät: / Provuppgifter:

 1. Arkeologinen kulttuurikerros ja sen muodostuminen. Valaise asiaa esimerkein. Kirjoita aiheesta 4-6 sivun mittainen essee.
 2. Millaisten aineistojen ja menetelmien avulla arkeologi hahmottaa menneisyyden kulttuurien muutosta? Kirjoita aiheesta 4-6 sivun mittainen essee.

- - - - -

 1. Den arkeologiska kulturlagern och dess formation. Belys frågan genom exempel. Skriv en essä på ca 4-6 sidor.
 2. Med hjälp av vilka material och metoder kan arkeologen se förändring i forntidens kulturer. Skriv en essä på ca 4-6 sidor.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto