Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

HISTORIA (svenskspråkig)/
HISTORIA (ruotsinkielinen)

Urvalsuppgifter 2008 / Valintakoetehtävät 2008

Fordringar och provtyp:

Provet inbegriper två uppgifter, av vilka var och en bedöms enligt skalan 0-50. Provets maximala poängtal är således 10 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 40.

Uppgifterna är vanliga essäuppgifter. All uppgifter behandlar tidsrummet 1500-1699 (Finlands och Nordens historia) och 200-1000 (allmän historia).

I urvalsprovet mäts förutom grundkunskaper i historia okcså förmågan att gestalta hellheter. Avgörande för bedömningen av essäuppgifterna är således inte antalet namn och årtal, utan sökandes förmåga att gestalta allmängiltiga historiska samband utifrån de kunskaper han/hon besitter.

Vardera uppgift bör absolut besvaras på skilt papper.
Vid behov kan varje fråga besvaras på flera konceptpapper.
Skriv inte namn eller personbetecning på svarspappren!

Anmärkningar: Det är skilda prov för svenskspråkig historia och de finskspråkiga historiaämnena.
De som söker till det svenskspråkiga utbildningsprogrammet i historia måste besvara frågorna på svenska.

Provuppgifter:

  1. Adelns ställning och dess förändring i 1600-talets svenska rike (0-50 p)

  2. Kejsare och kejsardömen i Europa. Beskriv utvecklingen från Konstantin den Store till Otto den Store (0-50 p)


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto