Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TEOREETTINEN FILOSOFIA /
TEORETISK FILOSOFI

Valintakoetehtävät 2008 / Urvalsuppgifter 2008

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

  1. Korkman, Peter & Yrjönsuuri, Mikko (toim. / red.): Filosofian historian kehityslinjoja, s. 1-335. Gaudeamus.
  2. Descartes, R.: Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta, s. 19-84 teoksessa / i verket Descartes Teokset II. Gaudeamus 2002.

Kokeessa mitataan luetun aineiston ymmärtämistä, kykyä erottaa olennaisia asioita ja taitoa perustella johdonmukaisesti filosofisia kannanottoja. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 40.
Vastaus pisteytetään asteikolla 0-100. Vastauksen sisältämistä asiavirheistä annetaan miinuspisteitä. Vastausten maksimipituuden ylittämisestä annetaan miinuspisteitä. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että valintakoekirjoissa esitetyt asiat hallitaan yksityiskohtaisella ja huolellisesti muotoillulla tavalla ja että niiden käsittelyssä osoitetaan filosofisesti kypsää ajattelu- ja argumentointikykyä.

I provet försöker man med olika uppgifter mäta hur väl sökanden förstår det lästa och kan urskilja det väsentliga samt hans eller hennes förmåga att logiskt underbygga filosofiska ställningstaganden. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 40.
Svaret poängsätts med skalan 1-100. För i svaren ingående sakfel ges minuspoäng. För överskridande av svarens maximala längd ges minuspoäng. Vid bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid att sökanden behärskar innehållet i urvalsprovböckerna på ett detaljerat och väl formulerat sätt och ger prov på ett filosofiskt moget sätt att tänka och argumentera.

 

Koetehtävä / Provuppgift

    Esitä Descartesin Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta, kolmas mietiskely -teoksessaan antama Jumalan olemassaolotodistus. Mitä heikkouksia Descartesin todistuksessa on? Vastauksen enimmäispituus on 400 sanaa.

    - - - - -

    Presentera Descartes’ Gudsbevis i Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta, kolmas mietiskely. Vilka svagheter finns det i beviset? Den maximala längden på svaret är 400 ord.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto