Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

USKONTOTIEDE /
RELIGIONVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2007 / Urvalsuppgifter 2007

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

 1. Marja Tiilikainen: Arjen islam. Vastapaino
 2. Riku Hämäläinen (toim. / red.): Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot (Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004)

  Kokeessa on kaksi reaalikoetyyppistä tehtävää (vastattava luettavan kirjallisuuden pohjalta), jotka molemmat arvostellaan pistein 0-3, sekä yksi tehtävä, jossa vaaditaan itsenäistä kykyä yhdistellä ja soveltaa koetta varten luettua kirjallisuutta kokeessa annettuun aineistoon. Tämä tehtävä arvostellaan pistein 0-4. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

  Provet består av två uppgifter av realprovstyp (besvaras utgående från den lästa litteraturen), som båda bedöms med 0-3 poäng, samt en uppgift som kräver självständig förmåga att kombinera och tillämpa den lästa litteraturen på det material som ges i provet. Denna uppgift bedöms med 0 - 4 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.

  Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin.
  Jätä tilaa vastauspaperin yläreunaan vähintään 2 cm valvojan merkintöjä varten.

  Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren.
  Lämna tomt i papprets övre marginal minst 2 cm för övervakarens anteckningar.

Koetehtävät / Provuppgifter

 1. Esittele saar ja jinni ja kuvaile niitä henkipossession näkökulmasta.
  Vastaus valintakoekirjan pohjalta. Kirjoita tiiviisti (max. 2 sivua). Vastaus erilliselle paperille. Vastaus arvostellaan asteikolle 0-3.
 2. Tarkastele shawneeden perinteistä uskontoa 1700-luvulla.
  Vastaus valintakoekirjan aihetta käsittelevän artikkelin pohjalta. Kirjoita tiiviisti (max. 2 sivua). Vastaus erilliselle paperille. Vastaus arvostellaan asteikolle 0-3.
 3. Analysoi alla oleva kuvaus suhteessa pääsykoekirjoissa käsiteltyihin rituaaliteorioihin
  Vastaa kysymykseen tiiviisti (max. 2 sivua) ja selkeällä käsialalla alla olevan tekstikatkelman ja pääsykoekirjojen perusteella. Vastaus erilliselle paperille. Vastaus arvostellaan asteikolle 0-4.
  (Liitteenä ollut tekstikatkelma on jätetty tästä pois tekijänoikeudellisista syistä.)

- - - - -

 1. Presentera saar och jinni och beskriv dem med tanke på andepossession.
  Besvara frågan på basis av urvalsboken. Svara förtätat (max. 2 sidor) och skriv tydligt. Skriv svaret på skilt papper. Svaret bedöms med 0-3 poäng.

 2. Undersök den traditionella religionen hos shawnee på 1700-talet.
  Besvara frågan på basis av den artikel i urvalsboken som behandlar temat. Svara förtätat (max. 2 sidor) och sriv tydligt. Skriv svaret på skilt papper. Svaret bedöms med 0-3 poäng.

 3. Analysera det nedanstående textavsnittet i relation till ritualteorier som behandlats i urvalsböckerna.
  Svara förtätat (max. 2 sidor) och sriv tydligt på basis av den lästa litteraturen och det nedanstående textavsnittet. Skriv svaret på skilt papper. Svaret bedöms med 0-4 poäng.
  (Det bifogade textutdraget har här utelämnats av upphovsrättsliga skäl.)


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto