Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE /
ALLMÄN LITTERATURVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2007 / Urvalsuppgifter 2007

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

 1. Cohn, D.: Fiktion mieli. Gaudeamus. 2006.
 2. Löhr, R.: Shakkiautomaatti. Forum 2006. På svenska: Schackmaskinen. Forum. 2006.

  Kokeessa on kaksi tehtävää, joilla testataan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja sen itsenäistä yhdistelykykyä. Kokelaalta edellytetään taitoa soveltaa kriittisesti teoreettista kirjallisuutta sekä koetta varten luettuun kaunokirjalliseen teokseen että koetilanteessa annettavaan kaunokirjalliseen tekstiin.
  Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0-5. Kokeen molemmista tehtävistä on selviydyttävä hyväksyttävästi. Tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa vähintään 1/3 tehtävän maksimipistemäärästä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 4.

  Provet omfattar två uppgifter, med vilka kontrolleras sökandens förmåga att behärska sakinnehållet på ett analytiskt sätt och självständigt kombinera det samt att kritiskt tillämpa den lästa teoretiska litteraturen både på det skönlitterära material som lästs för provet och på den skönlitterära text som utdelas vid provet.
  Båda uppgifterna bedöms med poängen 0-5. Alla delar av provet måste klaras godkännbart. Delprovets resultat är godkännbart om sökanden får minst 1/3 av delprovets maximala poängtal. Det totala poängtalet för provet skall emellertid vara minst 4.

  Tee molemmat tehtävät. Vastaa tehtäviin koetta varten osoitetun kirjallisuuden pohjalta.
  Kirjoita vastaukset eri paperille.
  Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin.
  Jätä tilaa vastauspaperin yläreunaan valvojan merkintöjä varten.

  Gör båda uppgifterna.
  Basera dina svar på den för provet angivna litteraturen.
  Skriv ditt svar på skilda papper.
  Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren.
  Lämna tomt i papperets övre marginal för övervakarens anteckningar.

Koetehtävät: / Provuppgifter:

 1. Erittele fiktion tuntomerkkejä Robert Löhrin romaanissa Šakkiautomaatti. Hyödynnä vastauksessasi Dorrit Cohnin teoksessaan Fiktion mieli esittämiä näkemyksiä.

 2. Millainen on kertojan ja Gustav Aschenbachin välinen suhde pienoisromaanissa Kuolema Venetsiassa Dorrit Cohnin mukaan? Havainnollista vastaustasi hyödyntämällä Kuolema Venetsiassa -pienoisromaanista poimittuja tekstikatkelmia a–d (ohessa).
  (Liitteenä olleet tekstikatkelmat on jätetty tästä pois tekijänoikeudellisista syistä.)

- - - - -

 1. Analysera fiktionens kännetecken i Robert Löhrs roman Schackmaskinen. Använd synpunkter som Dorrit Cohn framlagt i sitt verk Fiktion mieli.

 2. Hurdan är relationen mellan berättaren och Gustav Aschenbach i Thomas Mann’s kortroman Döden i Vendig (Kuolema Venetsiassa) enligt Dorrit Cohn? Exemplifiera ditt svar genom att använda textfragmenten a–d (bifogad) från kortromanen Kuolema Venetsiassa.
  (Det bifogade textutdraget har här utelämnats av upphovsrättsliga skäl.)


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto