Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TEATTERITIEDE /
TEATERVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2007 / Urvalsuppgifter 2007

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

 1. Marvin Carlson: Esitys ja performanssi. Kriittinen johdatus, s. 52-86. (suom. Riina Maukola). Like 2006.
 2. Michal Kobialka: "Rajoista ja rampeista - teatterihistoria, käytäntö ja teoria" (suom. Johanna Savolainen). Teoksessa / i verket Teatterin ja historian tutkiminen (toim. / red. Pirkko Koski) Like 2005, s. 168-201.
 3. Laura Ruohonen: Yksinen. Kirja kerrallaan.. 2006.

  Kokeessa on kaksi tehtävää, joilla kontrolloidaan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja kokelaan kykyä yhdistellä ja soveltaa lukemaansa teoreettista kirjallisuutta koetta varten luettuun kaunokirjalliseen ja tutkimukselliseen aineistoon.
  Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0 – 5. Koe on hyväksyttävästi suoritettu jos hakija saa molemmista tehtävistä vähintään 2 pistettä.

  Provet omfattar två uppgifter, genom vilka man kontrollerar sökandens förmåga att analysera det sakliga innehållet och kombinera det samt tillämpa den teoretiska litteraturen på det lästa skönlitterära materialet.
  Vardera uppgiften bedöms med 0 – 5 poäng. Provresultatet är godkännbart om sökanden får minst 2 poäng för vardera uppgiften.

  Kirjoita vastaukset kumpaankin tehtävään eri papereille.
  Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin.
  Jätä tilaa vastauspaperin yläreunaan valvojan merkintöjä varten.

  Skriv svaren för vardera uppgiften på skilda papper.
  Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren.
  Lämna tomt i papprets övre marginal för övervakarens anteckningar.

Koetehtävät / Provuppgifter

 1. Marvin Carlson esittelee teoksessaan Esitys ja performanssi sosiaalisen konstruktivismin teoriaa. Carlson viittaa Alfred Schutziin, jonka mukaan "sosiaalisen maailman näyttelijät suunnistavat maailmassa hyödyntäen reseptitiedon palapeliä sen sijaan että seuraisivat institutionalisoituneita, ulkoapäin annettuja ja pohjimmiltaan vakaita skriptejä". Tarkenna, mitä Schutz tällä Carlsonin mukaan tarkoitti, ja pohdi Laura Ruohosen näytelmän Yksinen henkilöitä ja niiden toimintaa tämän suuntauksen näkökulmasta.
 2. Kerro, kuinka Bertolt Brechtin ja Jerzy Grotowskin teatteriuudistukset Michal Kobialkan mukaan käsittelivät teatterin rajoja, rajoituksia ja representoinnin tapoja.

- - - - -

 1. Marvin Carlson introducerar i sin bok Esitys ja performanssi den sociala konstruktivismens teori. Carlson hänvisar till Alfred Schutz och anför följande konstaterande: "sosiaalisen maailman näyttelijät suunnistavat maailmassa hyödyntäen reseptitiedon palapeliä sen sijaan että seuraisivat institutionalisoituneita, ulkoapäin annettuja ja pohjimmiltaan vakaita skriptejä". Precisera vad Schutz, enligt Carlson, avsåg med detta, och begrunda rollfigurerna och deras verksamhet i Laura Ruohonens pjäs Yksinen från denna inriktningens synvinkel.
 2. Berätta på vilket sätt av Bertolt Brechts och Jerzy Grotowskis nyaningar inom teater behandlade teaters gränser, restriktioner och sätt att representera enligt Michal Kobialka.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto