Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TAIDEHISTORIA/
KONSTHISTORIA

Valintakoetehtävät 2007 / Urvalsuppgifter 2007

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

Koetehtävät: / Provuppgifter:

Kuva-aineisto: Bill Viola Katariinan huone (Catherine's room), 2001. Moniosainen värivideoteos viidellä sienällä asennettuna litteällä nestekidenätöllä, 38 x 440 cm. (Kuvat 1, 3-7).
[Liitteenä kuusi kuvaa.]

[Tehtävän ohje:]
Bill Viola (s.1951) on amerikkalainen nykytaiteilija, joka käyttää usein viitekehyksenään vanhaa taidetta. Lue ohessa olevat katkelmat Teksti 1 ja Teksti 2. Analysoi Bill Violan suhdetta intertekstuaalisuuteen käyttäen lähtökohtanasi edellä mainittuja tekstejä ja Andrea di Bartolon predellamaalausta (kuva2). Kiinnitä huomiota myös ajan ja tilan merkityksiin Bill Violan taiteessa.

Tehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä kykyyn havainnoida ja analysoida visuaalista aineistoa että taitoon hyödyntää vastauksessa niitä ajatuksia, joita oheisissa kirjoituksissa on tuotu esiin. Tämä ei tarkoita suoraa referointia.

[Liitteenä ollut kuva-aineisto (seitsemän kuvaa) sekä tekstikatkelmat (yhteispituus noin puolitoista A4-sivua) on tekijänoikeudellisista syistä tässä jätetty pois.]

- - - - -

Bildmaterial: Bill Viola Katarinas rum (Catherine's room), 2001.
[Bifogat sex bilder]

[Instruktion för uppgiften:]
Bill Viola (f.1951) är en amerikansk konstnär, som ofta använder äldre konst som en referensram. Läs bifogade avsnitt Text 1 och Text 2. Analysera Bill Violas verk i förhällnde till intertextualitet utgående från ovannämnda texter och predellamålningen av Andrea di Bartolo (bild2). Upmärksamma även tidens och rummets betydelse i Bill Violas verk.

Vid bedömningen av uppgiften beaktas både förmågan att iaktta och analysera visuellt material samt förmågan att i svaret använda sig av de tankar som framkommer i de bifogade texterna. Detta betyder inte direkta referat av texterna.

[Det bifogade bildmaterialet (sju bilder) samt textutdraget (textens längd ungefär 1,5 A4-sidor) har här utelämnats av upphovsrättsliga skäl.]


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto