Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

ESTETIIKKA /
ESTETIK

Valintakoetehtävät 2007 / Urvalsuppgifter 2007

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

 1. Dickie, George: Estetiikka - Tutkimusalue, käsitteitä ja ongelmia. SKS.

  Kokeessa on kaksi tehtävää, joilla testataan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja sen itsenäistä yhdistelykykyä. Kokelaalta edellytetään taitoa soveltaa kriittisesti teoreettista kirjallisuutta koetilanteessa annettavaan tekstiin.
  Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0-5. Kokeen molemmista tehtävistä on selviydyttävä hyväksyttävästi. Tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa vähintään 1/3 tehtävän maksimipistemäärästä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 4.

  Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin.
  Jätä tilaa vastauspaperin yläreunaan valvojan merkintöjä varten.
  Kirjoita kumpikin essee eri paperille.

  Provet omfattar två uppgifter, med vilka kontrolleras sökandens förmåga att behärska sakinne­hållet på ett analytiskt sätt och självständigt kombinera det samt att kritiskt tillämpa den lästa teoretiska litteraturen på den text som utdelas vid provet.
  Båda uppgifterna bedöms med poängen 0-5. Alla delar av provet måste klaras godkännbart. Delprovets resultat är godkännbart om sökanden får minst 1/3 av delprovets maximala poängtal. Det totala poängtalet för provet skall emellertid vara minst 4.

  Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren.
  Lämna tomt i papprets övre marginal för övervakarens anteckningar.
  Skriv svaret på varje essäfråga på skilt papper.

Koetehtävät: / Provuppgifter:

 1. Miten Dickie luonnehtii kauneutta ja taidetta koskevia käsityksiä eri aikakausina? Analysoi erityisesti, mitkä piirteet erottavat kauneuden ja taiteen teorioita toisistaan.

 2. Esittele Dickien määrittelemät estetiikan neljä ongelmaa. Lue kysymyspaperin mukana jaettu tekstiote. Arvioi, miten edellä mainitut neljä ongelmaa ilmenevät oheisessa tekstissä.

- - - - -

 1. Hur karakteriserar Dickie uppfattningar om skönhet och konst i olika tider? Analysera vilka drag avskiljer skönhetsteorier från konstteorier.

 2. Presentera estetikens fyra problem så som Dickie definierar dem i sin bok. Läs det bifogade textutdraget. Bedöm på vilket sätt de fyra problemen framträder i textutdraget.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto