Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

KOTIMAINEN KIRJALLISUUS /
INHEMSK LITTERATUR

Valintakoetehtävät 2007 / Urvalsuppgifter 2007

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

 1. Auli Viikari: ”Lyriikan runousoppia” teoksessa Runousopin perusteet (Mervi Kantokorpi, Pirjo Lyytikäinen & Auli Viikari), s. 39–102, Yliopistopaino, 2005
 2. Esipuhe (s. 7–23), Rossin (s. 104–127), Koiviston (s. 177–205), Sipilän (s. 206–236) ja Salinin (s. 237–263) artikkelit teoksesta Lajit yli rajojen. Suomalaisen kirjallisuuden lajeja. Toim. Pirjo Lyytikäinen, Jyrki Nummi ja Päivi Koivisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005.
 3. Pääskynen, Markku: Tämän maailman tärkeimmät asiat. Tammi, 2005.

  Kokeessa on kaksi tehtävää, joissa testataan hakijan kykyä analysoida ja tulkita kirjallisuutta sekä soveltaa analyysiin kirjallisuustieteellisiä metodeja ja käsitteistöä. Ensimmäinen tehtävä käsittelee ennakkoon luettua romaania, toinen koetilanteessa jaettavaa runoa.
  Kummastakin tehtävästä saa 0–5 pistettä. Molemmista tehtävistä on selviydyttävä hyväksyttävästi. Tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa vähintään 1/3 tehtävän maksimipistemäärästä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 4.
  Kirjoita vastaukset esseemuotoon.
  Soveltaessasi jotakin Runousopin perusteet tai Lajit yli rajojen -teosten käsitettä, määrittele se lyhyesti.
  Älä kirjoita nimeäsi äläkä henkilötunnustasi vastauspaperiin. Jätä tilaa vastauspaperin yläreunaan valvojan merkintöjä varten. Merkitse kaikkiin vastauspapereihin kysymyksen numero ja sivunumero.

  I provet ingår två uppgifter, vilka testar den sökandes förmåga att analysera och tolka litteratur och att i sin analys tillämpa litteraturvetenskapliga metoder och begrepp. Den första uppgiften behandlar inför provet lästa romanen, den andra behandlar en dikt, som delas ut vid provtillfället.
  Vardera uppgifter ger 0-5 poäng. Båda provuppgifterna måste genomföras godkännbart. Ett svar är godkännbart, om sökanden får minst 1/3 av uppgiftens maximala poängtal. Det totala poängtalet för provet skall i alla fall vara minst 4.
  Skriv dina svar i essäform.
  Då du tillämpar något av de begrepp som ingår i Runousopin perusteet eller Lajit yli rajojen ska du definiera dem kortfattat.
  Skriv inte namn eller personbeteckning på svarspappren. Lämna tomt i papprets övre marginal för övervakarens anteckningar. Skriv frågans nummer och sidnummer på varje svarspapper.

Koetehtävät / Provuppgifter

 1. Analysoi ja tulkitse, mitä eri kirjallisuudenlajeja ja millaisia eri kirjallisuudenlajien piirteitä Markku Pääskysen romaanista Tämän maailman tärkeimmät asiat (2005) on löydettävissä. Sovella vastauksessasi Lajit yli rajojen -teoksen koetta varten luetuissa artikkeleissa esitettyjä teorioita ja käsitteitä. Vastauksen pituus enintään 4 sivua.
 2. Analysoi ja tulkitse kuvallisuutta Pauliina Haasjoen runossa Pelokas se (kokoelmasta Ukkosen odottajat, 2002). Käytä hyväksesi valintakoetta varten luetussa artikkelissa esitettyjä käsitteitä (teoksesta Runousopin perusteet). Vastauksen pituus enintään 3 sivua.
  [Liitteenä ollut tekstikateklma (pituus 1 A4-sivu) on tekijänoikeudellisista syistä tässä jätetty pois.]

- - - - -

 1. Analysera och tolka vilka och hurudana olika litterära genrer och dessas kännetecken är möjliga att identifiera i Markku Pääskynens roman Tämän maailman tärkeät asiat (2005). Tillämpa i ditt svar teorier och begrepp som presenteras i artiklarna från boken Lajit yli rajojen som du läst inför provet. Svarets längd högst 4 sidor.
 2. Analysera och tolka bildmässigheten i Pauliina Haasjokis dikt Pelokas se (från diktsamlingen Ukkosen odottajat, 2002). Utnyttja begrepp som presenteras i den artikel som du läst inför provet (från boken Runousopin perusteet). Svarets längd högst 3 sidor.
  [Det bifogade textutdraget (textens längd 1 A4-sida) har här utelämnats av upphovsrättsliga skäl.]


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto