Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

NORDISK LITTERATUR/
POHJOISMAINEN KIRJALLISUUS

Urvalsuppgifter 2007 / Valintakoetehtävät 2007

Fordringar och provtyp: / Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

 1. Elleström, Lars: Lyrikanalys. En introduktion. Studentlitteratur, 1999.
 2. Åsbacka, Robert: Fallstudie. Roman, schildts, 2004.

  Uppgifterna besvaras på svenska.
  Alla frågor bör besvaras.
  Lägsta godkända sammanlagda poängtal för provet är 4.
  Skriv inte namn eller personbeteckning på provpappren.
  Lämnä plats i papprens övre marginal för övervakarens anteckningar.

Provuppgifter: / Koetehtävät:

 1. Analysera med utgångspunkt i Lars Elleströms bok Lyrikanalys. En introduktion de två bifogade dikterna, ”Värm mer Öl och Bröd” och ”Jag är inte en schlager”. Beskriv dikternas språk, bildspråk och tema och reflektera över likheter och skillnader mellan dikterna. (5 poäng)

 2. a) Sammanfatta helt kort (c. 1/2 sida) intrigen i Robert Åsbackas roman Fallstudie och diskutera på vilket sätt berättelsen använder sig av olika tidsplan.
  b) Vilken plats och roll i berättelsens helhet har det bifogade textavsnittet ("Carin kommer in i köket...")?
  c) Kommentera med utgångspunkt i det bifogade avsnittet Åsbackas sätt att berätta genom dialog.
  (Sammanlagt 5 poäng)


  © Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto