Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

ARKEOLOGIA /
ARKEOLOGI

Valintakoetehtävät 2007 / Urvalsuppgifter 2007

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

  1. Edgren, T.: Den förhistoriska tiden. Kirjassa / i verket Finlands historia I, s. 1-270.
  2. Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan (toim / red. Riho Grünthal), s. 9-221.

  Tehtävät mittaavat vastaajan kykyä poimia esiin oleellista tietoa, yhdistellä sitä kriittisesti ja muotoilla sanottavansa loogosesti ja selkeästi. Kokeessa on vastattava molempiin kysymyksiin. Kumpikin kysymys arvostellaan asteikolla 0-5. Koe on hyväksytysti suoritettu, mikäli hakija saa molemmista tehtävistä vähintään 2 pistettä eli yhteensä 4 pistettä, jolloin alin hyväksyttävä pistemäärä on 4 pistettä.

  Uppgifterna mäter sökandes förmåga att kritiskt kombinera kunskap, urskilja det väsentliga samt uttrycka sig logiskt och klart. I provet finns två frågor, som nåda skall besvaras. Båda svaren bedöms med 0-5 poäng. Det lägsta godkännbara pöängtalet för frågorna är 2. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.

  Vastaa koetta varten luetun kirjalisuuden perusteella.
  Kirjoita tehtävät eri papereille. Kirjoita selkeällä käsialalla.
  Skriv dina svar på basen av den litteratur som erofrdrades för provet.
  Besvara frågorna på skilda papper. Skriv tydligt.

Koetehtävät: / Provuppgifter:

 1. Tehtävä 1. Karjalainen kulttuuri. Valaise asiaa esimerkein. Kirjoita aiheesta 4-6 sivun mittainen essee.
 2. Tehtävä 2. Ilmastonvaihtelut Suomessa jääkauden jälkeen. Pohdi niiden vaikutuksia esihistoriallisiin kulttuureihin. Kirjoita aiheesta 4-6 sivun mittainen essee.

- - - - -

 1. Uppgift 1. Den Karelska kulturen. Belys frågan genom exempel. Skriv en essä på ca 4-6 sidor.
 2. Uppgift 2. Variationerna i klimatet i Finland efter istiden. Diskutera deras inverkan för förhistoriska kulturer i Finland. Skriv en essä på ca 4-6 sidor.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto