Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

HISTORIA (svenskspråkig)/
HISTORIA (ruotsinkielinen)

Urvalsuppgifter 2007 / Valintakoetehtävät 2007

Fordringar och provtyp:

Provet inbegriper två uppgifter, av vilka var och en bedöms enligt skalan 0-5. Provets maximala poängtal är således 10 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4. Uppgifterna är vanliga essäuppgifter. All uppgifter behandlar tidsrummet 1700-1815. I urvalsprovet mäts förutom grundkunskaper i historia okcså förmågan att gestalta hellheter. Avgörande för bedömningen av essäuppgifterna är således inte antalet namn och årtal, utan sökandes förmåga att gestalta allmängiltiga historiska samband utifrån de kunskaper han/hon besitter.

Varje uppgift bör absolut besvaras på skilt papper.
Vid behov kan varje fråga besvaras på flera konceptpapper.

Anmärkningar: Det är skilda prov för svenskspråkig historia och de finskspråkiga historiaämnena.
De som söker till det svenskspråkiga utbildningsprogrammet i historia måste besvara frågorna på svenska.

Provuppgifter:

  1. Det förindustriella samhället och ståndsutjämningen i Sverige (0-5 p).

  2. Jämför Frankrikes osh Storbritanniens samhälleliga och ekonomiska förutsättningar att bli världsmakter under perioden från spanska tronföljdskriget till franska revolutionen (0-5 p).


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto